ارائه روش تلفیقی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف …

بعد همدی در مدل سرکوال بر اساس سوالات مطرح شده در پرسشنامه استاندارد سرکوال(تحلیل شکاف) پاراسورامان و همکارانش سنجیده می شود.مدل تعالی سازمانی: بر اساس پرسشنامه

Read More

Share

پژوهش – نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق …

۱۸٫Pall,A.gabriel,Quality Process Managment, Prent : ce-hall, 1987۱۹٫Born gary : Process Management to Quality Improvement, Chichester, 1994۲۰٫Bigwood,M.p,(1997),Total Quality Management at work, Industrial۲۱٫ Hackman,J.R.and wageman,R.(1995),Total quality management:

Read More

Share

سامانه پژوهشی – نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق …

در این تحقیق تاثیر استقرار و اجراء سیستم مدیریت کیفیت ایزو بر سیستم های داخلی شرکت از جمله کاهش ضایعات و انگیزش کارکنان مورد بررسی

Read More

Share

سامانه پژوهشی – نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی …

۱۴) شرکت‌های دارنده ایزو نسبت به شرکت‌های فاقد ایزو از وضعیت صادرات مطلوبتری برخوردار هستند. پس شرکت‌های دارای سیستم‌های مدیریت کیفیت از وضعیت صادرات مطلوبتری

Read More

Share

نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی …

۲۹۲/۰ ۰۵۳/۱- ۱۷۱ ۷۱۴۲۷۶ ۸۰/۲۳۷۱/۱۹ ۳۰۱۴ دارنده ایزو فاقد ایزو ۴-۳ مدل مفهومی پژوهش:همانطور که قبلاً گفته شد مدل مفهومی پژوهش به شکل ذیل است

Read More

Share

نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق …

مقدار آماره Z ۰۰۱/۰ ۰۰۲/۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۵/۰ ۰۰۲/۰ ۰۰۱/۰ Sig. چون توزیع پاسخ‌های مدیران به سوالات پرسشنامه نرمال نمی‌باشد، باید از آزمون‌های ناپارامتری استفاده کنیم.برای

Read More

Share