رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : کیفیت خدمات داخلی

است(اشنایدر و براون، 1993؛ موریسون 1996). به عبارت دیگر کیفیت خدمات به میزان زیادی به برخورد و رفتار کارکنان با مشتریان بستگی دارد. از این رو هر تلاشی برای افزایش کیفیت خدمات باید مبتنی... متن کامل

Read More

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : معنویت در محیط کار

د منجر به مزایای زیادی شود. یکی از حوزه‌های مدیریت که می‌تواند استفاده زیادی از معنویت داشته باشد، مدیریت تغییر سازمانی است که هدف آن کمک به تغییر رفتار افراد در سازمان و در نتیجه... متن کامل

Read More

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : معنویت در محیط کار

دارندکه نوعی تنش اساسی بین اهداف عقلایی و تکامل معنوی در سرتاسر محیط‌های کاری به وجود آمده است. (اسچراگ، ۲۰۰۰) گریگوری پیرس، مدیر یک انتشاراتی و مؤسس سازمان «رهبران کسب و کار برای... متن کامل

Read More

پایان نامه مدیریت با موضوع : ارزش افزوده اقتصادی

و ارزش افزوده تعدیل شده براساس تورم با بازده و قیمت سهام، ویژه نامه بازار سرمایه، 7، 172-145طالب نیا، قدرت اله، شجاع، اسماعیل، (1390)، رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و... متن کامل

Read More

پایان نامه مدیریت با موضوع : افزوده اقتصادی

میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار شرکت‌ها... متن کامل

Read More

پایان نامه مدیریت با موضوع : افزوده اقتصادی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت gEVA)2/(1+coc)2 + … + EVA (1+ gEVA)∞/(1+coc)∞این مدل، شبیه مدل گوردون می‌باشد که به جای سود تقسیمی، EVA و به جای هزینه حقوق صاحبان سهام،... متن کامل

Read More

پایان نامه مدیریت با موضوع : ارزش افزوده اقتصادی

ه درآمد، بازده فروش می‌گویند. نرخ بازده فروش یکی از اجزای نرخ بازده سرمایه‌گذاری در تحلیل گری مالی به شیوه دوپونت (DuPont) است.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته... متن کامل

Read More

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : قانون آیین دادرسی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت و حداقل تا زمانی که اعتراضی نرسیده است، فرض بر مالکیت متقاضی ثبت می باشد. لذا تمامی آثار اسناد رسمی شامل اظهارنامه ثبتی... متن کامل

Read More