بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۴

۶- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان ۱۱۷فصل سوم: قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکانمبحث اول: ترک انفاق

Read More

Share

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۳

۳-۸- راه های اصلاح و سلامت جامعه از دیدگاه نهج البلاغه ۴۸۳-۸-۱-تقویت روحیّه مسئولیت پذیری ۴۹۳-۸-۲- لیاقت وشایستگی در نظام سیاسی ۵۰۳-۹- وظایف و ویژگی های

Read More

Share

بررسی مصونیت قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران

کنوانسیون وین در مورد فلسفه مصونیت سیاسی آمده است: مقصود از مزایا و مصونیتهای سیاسی استفاده شخصی افراد نبوده بلکه منظور تأمین حسن اجرای وظایف

Read More

Share

بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن- قسمت ۴

آنچه که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت بخشی از قانون ثبت یا به عبارت بهتر چند ماده آن تحت عنوان

Read More

Share