شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت گرایی با تمایل به …

جدول ۴- ۲۱٫ شاخص های برازندگی مدل معادلات ساختاری شاخص مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآوردی(RMSEA[175]) ۰۴/۰ شاخص نیکوئی برازش(GFI[176]) ۹۱/۰ شاخص نیکوئی برازش تعدیل

Read More

Share

شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی …

با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباغ کل پرسشنامه بالاتر از ۸/۰ می باشد از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.-۳۹٫ متغیرهای تحقیقمتغیربه ویژگی، صفت

Read More

Share

شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید …

با توجه به اینکه چارچوب کلی سوالات پرسشنامه این تحقیق، براساس الگو و مدل پویی لایی و همکاران(۲۰۰۷) طراحی شده است، بنابراین از روایی لازم

Read More

Share

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید …

انتخابدسترسی به اطلاعاتانگیزه سودمندی گراییاجتماعی نبودنخدمت یا محصول سفارشیتمایل به جستجوتمایل خریدماجراجوییاجتماعی بودنایدهانگیزه لذت گراییارزشتسلط بر موقعیتشکل ۲- ۶٫ مدل پیشنهادی پویی لایی و همکاران

Read More

Share

منابع مقالات علمی : شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید …

۲-۵-۹٫ دسترسی به اطلاعاتدسترسی به اطلاعات عبارت است از دستیابی به اطلاعاتی در مورد مشخصات محصول، ترفیعات و غیره. اینترنت مؤثرترین ابزار را برای بدست

Read More

Share

شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید …

هزینه های پایین توسعه مراکز تجاری، قابلیت جذب خریداران از سراسر جهان و نیز جاذبههای بیشتر خرید از این مراکز در مقایسه با مراکز واقعی،

Read More

Share