پایان نامه روانشناسی با موضوع : همبستگی پیرسون

0 Comments

2-1-8-1. مقدمه 38 2-1-8-2. داشتن اهداف روشن 38 2-1-8-3. ساختار سازمانی 39 2-1-8-4. دسترسی به منابع 40 2-1-8-5. نظام پاداش‏دهی 41  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-1-9.راهبردهای مدیریتی 43 2-1-9-1. فراهم نمودن اطلاعات 43 2-1-9-2.تفویض اختیار 44 2-1-9-3.استقلال و آزادی عمل کارکنان 45 2-1-9-4.مدیریت مشارکتی 46 2-1-9-5.تشکیل گروه‌های […]

تحقیق رایگان درمورد همبستگی پیرسون

0 Comments

می گیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در حقیقت کالبد شکافی اطلاعات است. این کالبد شکافی رویکردهای مختلفی را از بین اطلاعات تبیین می نماید که محقق با توجه به موضوع پژوهش، جنبه هایی از اطلاعات مرتبط با موضوع را به منظور تایید یا رد فرضیات مورد استفاده قرار می دهد. همانطور که در فصل قبل […]

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: همبستگی پیرسون

0 Comments

باشد(خاکی1388، 92).3-2-1تحقیق کاربردی هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، بعبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.3-2-2تحقیق توصیفی این تحقیق از نوع توصیفی است، زیرا که هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به […]

تحقیق با موضوع رگرسیون، متغیر وابسته، ضریب همبستگی، مدل رگرسیون

0 Comments

اعتماد است. ۴-۵-۲- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین تعدیل شده به منظور توصیف و بررسی رابطه بین متغیر های تحقیق نسبت به یکدیگر استفاده می گردد و به منظور بررسی میزان قابلیت توضیح ‏دهندگی متغیر‌ها، برای کل مدل رگرسیون ارائه می شود. برای تعیین […]

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز

0 Comments

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی رشته های مختلف دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای ۲۱۰ نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، ۱۳۹۰) و پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، ۱۹۸۶) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و با استفاده از روش های آماری توصیفی و روش های استنباطی آزمون تی وابسته، آزمون تی تک نمونه ای، ماتریس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و با به کارگیری از نرم افزارهایSPSS16 و LISREL8.54 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل آماری نشان داد که: ١- ساختار غالب در دانشکده های مهندسی، ساختار بازدارنده است ۲- سازگاری تحصیلی دانشجویان در حد کفایت قابل قبول و سازگاری اجتماعی، عاطفی و تعهد دانشجویان بالاتر از حد کفایت قابل قبول می باشد، اما سازگاری دانشجویان در همه ی ابعاد، پایین تر از حد مطلوب می باشد. ۳- بین انواع ساختار سازمانی و انواع سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد، ۴- انواع ساختارهای سازمانی، اعم از ساختار تواناساز و بازدارنده، پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار سازگاری دانشجویان مهندسی می باشند.
کلمات کلیدی: دانشجو، ساختار سازمانی، سازگاری، تحصیلی، اجتماعی، عاطفی، تعهد

منبع پایان نامه با موضوع سطح معنی داری

0 Comments

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره بازده مورد انتظار

0 Comments

. متغیر اندازه شرکت از لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست می آید ودر نسبتBE/ME ( ارزش دفتری) BE ( ازجمع کل حقوق صاحبان سهام که در تراز نامه عنوان شده است حاصل می‌شود و ارزش بازار سهام (ME) از ارزش بازار (قیمت تابلو ) در تعداد سهام بدست می آید.شرکتهایی که نسبت ارزش دفتری […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : معنویت در محیط کار

0 Comments

یادگیری سازمانی که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انجام شد، یافته‌ها نشان داد که بین مؤلفه‌های رهبری معنوی و قابلیت یادگیری سازمان ارتباط معنادار وجود دارد. هم چنین از میان مؤلفه‌های رهبری معنوی، چشم‌انداز بیشترین تأثیر را در قابلیت یادگیری سازمانی دارد و عشق به نوع دوستی نیز از این نظر در آخرین رتبه قرار […]

پایان نامه مدیریت با موضوع : افزوده اقتصادی

0 Comments

میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار شرکت‌ها وجود دارد (Niresh and Alfred, 2014).  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت مطالعه‌ای با عنوان: ارزش افزوده اقتصادی و ایجاد ثروت […]

مقاله درمورد دانلود سرمایه اجتماعی

0 Comments

ح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 839/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش کارکنان و سرمایه اجتماعی می باشد.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت بررسی فرضیه 2تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد. […]

وفاداری مشتری

0 Comments

قیمت، زمان ارائه، انعطافپذیری، قابلیت اطمینان نیز میتوانند در میزان وفاداری مشتری موثر باشند (حمیدیزاده و غمخواری، 12:1391). در تحقیقی دیگر؛ شش روش متنوع را در درک ارتباط متقابل بین دو مفهوم رضایت و وفاداری مشتری دسته بندی نمودهاند. حالت 1 برداشتی را نشان میدهد که در آن رضایت مشتریان و وفاداری مشتری، هر دو […]

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع هوش بازاریابی

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت وجود دارد؟4- آیا بین سبک مدیریت وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟4-1 آیا بین مدیریت هدفگرا وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟4-2 آیا بین مدیریت عضوگرا وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد […]