پایان نامه با کلید واژه های مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مدل مفهومی، تحلیل عامل

پذیری اجتماعی ۴۹ ۲ – ۱ – ۵ – الف . بیانیه های اخلاقی ۵۰ ۲ – ۱ – ۵ – ب . عملکرد مالی ۵۲ ۲ – ۱ – ۶ . نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ۵۲ ۲ – ۱ – ۶ – الف . ... متن کامل

Read More

منابع پایان نامه ارشد درمورد نویسندگان، رئالیسم انتقادی، اروپای غربی، رومانتیسم

رئالیسم هستیم چرا که صرفاً به روند روزنامه‌ای تبلیغاتی درجه دو و بی‌استعداد هستیم، پس بدین ترتیب نظریه رئالیسم در نهایت چیزی جز مجموعه‌ای اهداف زیباشناختی ارزان نیست، چرا که همه... متن کامل

Read More

منابع پایان نامه ارشد درمورد رئالیسم انتقادی، رومانتیسم، نمایشنامه، تاریخ ادبی

کس از این توضیحات و حتی از توضیحی که خود لنین در گفتگویی با کلارا زتکین داده بود، بی خبر بودند. لنین در آن مصاحبه چنین میگوید: “‌هر هنرمندی و هر فردی که خود را هنر مند میداند، حق... متن کامل

Read More

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، افزایش درآمد، آموزش معلمان، برنامه آموزشی

اساس کار استفاده کرد. از آنجا که اولین پیامد یادگیری بود، در سه سطح ارزیابی انجام شد که با نیت اصلی نیروی کار و انتقال آموزش فرا گرفته شده به شغل مورد ارزیابی قرار گرفت. با این سیستم... متن کامل

Read More

منابع پایان نامه ارشد درمورد نویسندگان، رئالیسم انتقادی، قرن نوزدهم، ایدئولوژی

ایفا می‌کند. اکنون نیز در آثار بسیاری از هنرمندان مترقی جهان سرمایه‌داری، اسلوب واقع‌گرایی نقادانه ادامه دارد و ارایه خلاق آن به صورت رئالیسم انقلابی یا سوسیالیستی درآمده است.... متن کامل

Read More