رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : شرکت بیمه ایران

اقتصادی و تجارت برای آموختن فنون بیمه به خارج از کشور اعزام شدند . شرکت بیمه ایران موفق شددرهمان سال نخست فعالیتش ،62% بازار بیمه کشوررادر اختیاربگیردو سهم مؤسسات خارجی را از 100% به 38%... متن کامل

Read More

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : معنویت در محیط کار

یادگیری سازمانی که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انجام شد، یافته‌ها نشان داد که بین مؤلفه‌های رهبری معنوی و قابلیت یادگیری سازمان ارتباط معنادار وجود دارد. هم چنین از میان مؤلفه‌های... متن کامل

Read More

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : کیفیت خدمات داخلی

است(اشنایدر و براون، 1993؛ موریسون 1996). به عبارت دیگر کیفیت خدمات به میزان زیادی به برخورد و رفتار کارکنان با مشتریان بستگی دارد. از این رو هر تلاشی برای افزایش کیفیت خدمات باید مبتنی... متن کامل

Read More

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : معنویت در محیط کار

د منجر به مزایای زیادی شود. یکی از حوزه‌های مدیریت که می‌تواند استفاده زیادی از معنویت داشته باشد، مدیریت تغییر سازمانی است که هدف آن کمک به تغییر رفتار افراد در سازمان و در نتیجه... متن کامل

Read More

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : معنویت در محیط کار

دارندکه نوعی تنش اساسی بین اهداف عقلایی و تکامل معنوی در سرتاسر محیط‌های کاری به وجود آمده است. (اسچراگ، ۲۰۰۰) گریگوری پیرس، مدیر یک انتشاراتی و مؤسس سازمان «رهبران کسب و کار برای... متن کامل

Read More

پایان نامه مدیریت با موضوع : ارزش افزوده اقتصادی

و ارزش افزوده تعدیل شده براساس تورم با بازده و قیمت سهام، ویژه نامه بازار سرمایه، 7، 172-145طالب نیا، قدرت اله، شجاع، اسماعیل، (1390)، رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و... متن کامل

Read More

پایان نامه مدیریت با موضوع : افزوده اقتصادی

میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار شرکت‌ها... متن کامل

Read More

پایان نامه مدیریت با موضوع : افزوده اقتصادی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت gEVA)2/(1+coc)2 + … + EVA (1+ gEVA)∞/(1+coc)∞این مدل، شبیه مدل گوردون می‌باشد که به جای سود تقسیمی، EVA و به جای هزینه حقوق صاحبان سهام،... متن کامل

Read More