: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی اصل یک‌صد و پانزدهم «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای... متن کامل

Read More