دانلود پایان نامه درمورد عزت نفس

منحرف می شود، دچار اختلال خواب می گردد. اگر هیچ گونه دلیل بیرونی آشکاری برای اضطراب حاد نوجوان وجود نداشته باشد ممکن است نگران شود که این حالات او از کجا سرچشمه می گیرد، و در اوضاع و... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات، سلامت روان، خودپنداره، منابع قدرت

نشان می دهد فرد در بستر فرهنگی، چه کسی است(دوکس و همکاران، 1995؛ گکاس و بروک ، 1995). البته انسان ها صفات شخصیت و تلاش های منحصر به فردی دارند ولی در عین حال اعضای گروه های اجتماعی و فرهنگی... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد ارتباط مؤثر، دانش آموزان دختر، رفتار انسان، علوم اعصاب

اصلی هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت در میان دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر کرمانشاه در سال 1393 است.1-4-2- اهداف فرعی 1)تعیین میزان رابطه... متن کامل