دانلود پایان نامه درمورد عزت نفس

0 Comments

منحرف می شود، دچار اختلال خواب می گردد. اگر هیچ گونه دلیل بیرونی آشکاری برای اضطراب حاد نوجوان وجود نداشته باشد ممکن است نگران شود که این حالات او از کجا سرچشمه می گیرد، و در اوضاع و وقایع بیرونی و نسبتاً جزئی به دنبال علت آن باشد. البته با بررسی دقیق تر معمولاً روشن […]

دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات، سلامت روان، خودپنداره، منابع قدرت

0 Comments

نشان می دهد فرد در بستر فرهنگی، چه کسی است(دوکس و همکاران، 1995؛ گکاس و بروک ، 1995). البته انسان ها صفات شخصیت و تلاش های منحصر به فردی دارند ولی در عین حال اعضای گروه های اجتماعی و فرهنگی نیز هستند. این گروه های فرهنگی و اجتماعی، هویت هایی را به اعضای خود می […]

دانلود پایان نامه درمورد ارتباط مؤثر، دانش آموزان دختر، رفتار انسان، علوم اعصاب

0 Comments

اصلی هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت در میان دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر کرمانشاه در سال 1393 است.1-4-2- اهداف فرعی 1)تعیین میزان رابطه هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت 2)تعیین میزان رابطه سبک های هویت با انگیزه پیشرفت3)تعیین میزان رابطه هوش هیجانی با سبک […]