ارتباطات دهان به دهان

جامعهی آماری پژوهش، خریداران(متقاضیان) خودروی سمند در شهر اصفهان است و روش نمونهگیری خوشهای بوده است. نتایج بیانگر آن است که ارتباطات دهان به دهان مشتریان یکی از منابع اصلی تأمین اطلاعات مورد نیاز خریداران خودروی سمند بوده است. همچنین، استنباط از تخصص منبع اطلاعات و شباهت او با گیرنده اطلاعات، میزان تأثیر این اطلاعات را تحت الشعاع قرار میدهد. در این رابطه ریسک کارکردی محصول، اهمیت تخصص و ریسک روانشناختی، اهمیت تشابه منبع با گیرنده پیام را تعدیل میکنند.

۲-۴-۲) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور
کیتاپسی و همکاران (۲۰۱۴) تحقیقی با عنوان تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت بیمار، قصد خرید مجدد و ارتباطات دهان به دهان در صنعت بهداشت و درمان عمومی را انجام دادهاند. هدف این مطالعه بررسی اثر ابعاد کیفیت خدمات، شناسایی اثر رضایت بر ارتباطات دهان به دهان و قصد خرید مجدد و جستجو درمورد رابطه معنادار بین ارتباطات دهان به دهان و قصد خرید مجدد است. در این مطالعه از مقیاس سروکوال برای سنجش ابعاد کیفیت خدمات استفاده شد و ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود. دادهها از ۳۶۹ بیمار جمع آوری گردید. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که ابعاد همدلی و تضمین رابطه مثبتی با رضایت مشتری دارند. با این حال رضایت مشتری تاثیر مثبتی بر ارتباطات دهان به دهان و قصد خرید مجدد دارد و همچنین رابطه قوی بین ارتباطات دهان به دهان و قصد خرید مجدد وجود دارد.
تریانتافیلیدویو و سیومکس (۲۰۱۴) تحقیقی با عنوان نتایج تجربه مشتری: رضایت، شدت نوستالژی، ارتباطات دهان به دهان و نیت رفتاری را انجام دادهاند. هدف این مقاله بررسی تاثیر جنبههای متفاوت تجربه مصرف بر متغیرهای مختلف پس از مصرف (رضایت، شدت نوستالژی، ارتباطات دهان به دهان و نیت رفتاری) است. جمع آوری دادهها با استفاده از پرسشنامه انجام شد. نمونه شامل ۶۴۵ نفر از مشتریان شرکتهای بیمه بود که با استفاده از نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند. تجربه مصرف شامل هفت بعد بود. هیچ یک از ابعاد تجربه مصرف به یک اندازه در مرحله پس از مصرف تاثیر گذار نیستند. خوشگذرانی تاثیرگذارترین بعد مثبت بر متغیرهای پس از مصرف بود. به طور کلی هر هفت بعد بر رضایت، شدت نوستالژی، ارتباطات دهان به دهان و نیت رفتاری افراد موثر بودند.
اِندوبیسی (۲۰۱۳) تحقیقی با عنوان بازاریابی رابطهای و وفاداری مشتری را انجام داد. هدف این تحقیق بررسی رابطه استراتژی بازاریابی رابطهای بر وفاداری مشتری است. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بوده که بین مشتریان ۲۲۰ بانک در مالزی توزیع گردید. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق رگرسیون چندگانه نشان داد که بین چهار مولفه بازاریابی رابطهای (اعتماد، ارتباطات، تعهد و مدیریت تعارض) و وفاداری مشتری رابطه وجود دارد.
گرملر و همکاران (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان ایجاد ارتباطات مثبت دهان به دهان از طریق روابط کارکنان- مشتری را انجام دادهاند. هدف این مقاله بررسی میزان تاثیر روابط کارکنان- مشتری بر ارتباطات مثبت دهان به دهان است. در این مقاله چهار بعد اعتماد، مراقبت، تفاهم و آشنایی را با استفاده از پرسشنامه سنجیده شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش اعتماد مشتری در کارکنان، باعث افزایش ارتباطات دهان به دهان مثبت میشود. همچنین افزایش مراقبت، تفاهم و آشنایی نیز ، باعث افزایش ارتباطات دهان به دهان مثبت میشود.
ترانگ (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان بازاریابی رابطهمند و پیامدهای آن انجام داد. هدف آن بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان در کسب و کارهای خدماتی در ویتنام است. در این تحقیق از روش معادلات ساختاری و ANOVA استفاده شد. یافتهها نشان داد که اعتماد، ارتباطات، تعهد و تعارض با اولین انتخاب فرد رابطه دارد. و همچنین اعتماد، ارتباطات، تعهد و تعارض با اولین موردی که در هنگام تصمیمگیری به ذهن فرد میرسد، رابطه دارد. علاوه براین مشخص شد رابطه مستقیمی بین اعتماد، ارتباطات، تعهد و تعارض با وفاداری مشتریان وجود دارد.
گلادسون (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان هوش هیجانی کارکنان و تبلیغات دهان به دهان را انجام داده است. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود. تعداد ۱۰۸ شرکت بزرگ وابسته به بورس اوراق بهادار در نیجریه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج نشان داد که هوش هیجانی کارکنان ارتباط معنی داری با تبلیغات دهان به دهان دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آپیاادو (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر ارتباطات دهان به دهان در صنایع خدماتی مالی اسکاتلند را انجام داد. هدف از این مطالعه تجربی، بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر ارتباطات دهان به دهان بود. داده ها از طریق ۵۲ بانک جمع آوری شد. در این تحقیقداده های مربوط به ابعاد کیفیت خدمات و ارتباطات دهان به دهان جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد هر یک از ابعاد کیفیت خدمات ارتباطات دهان به دهان را تحت تاثیر قرار میدهد.
ماسی (۲۰۱۰) تحقیقی با عنوان ویژگی شخصی، اعتماد، تعارض و وفاداری و تبلیغات مثبت دهان به دهان را انجام داد. هدف از این تحقیق آزمون تاثیر ابعاد اعتماد (اعتماد مبتنی بر شناخت و اعتماد مبتنی بر تاثیر) و سه ویژگی شخصیتی (فاصله روانی، تجربه مدیر بازاریابی در فروش و سطح نسبی آموزش مدیر بازاریابی) بر روی تعارض، وفاداری و تبلیغات مثبت دهان به دهان است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه است که تعداد ۱۰۱ نفر از مدیران فروش و مدیران بازاریابی در استرالیا به عنوان نمونه انتخاب شده و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو بُعد اعتماد و هر سه ویژگی شخصیتی بر روی تعارض، وفاداری و تبلیغات مثبت دهان به دهان تاثیر دارند.
لورین و لیلجاندر (۲۰۱۰) تحقیقی با عنوان آیا بازاریابی رابطهمند رضایت ارتباط با مشتری و وفاداری را بهبود میدهد را انجام دادهاند. هدف این مطالعه بررسی استراتژی بازاریابی رابطهمند بانک و بررسی بعد از اجرای آن- یعنی روابط مشتری از طریق بهبود روابط بانکی و در نتیجه وفاداری نسبت به بانک است. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه است. یافتهها نشان داد که تفاوت معناداری بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری نسبت به بانک وجود ندارد. علاوه براین، تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت رابطهای کم اهمیتترین عامل وفاداری است.
فرانسیس (۲۰۰۹) تحقیقی تحت عنوان هوشمندی رقابتی و رابطه آن با وفاداری مشتریان شرکتهای بزرگ را انجام داد. برای هوشمندی رقابتی پنج متغیر (فرصتهای بازار، تهدیدات رقبا، مخاطرات رقبا، فرضیات محوری، آسیب پذیری کلیدی) تعریف شده است. برای انجام این مطالعه ۱۰۸ شرکت از شرکتهای خدماتی مالی نیجریه جامعه آماری تحقیق را تشکیل میدهند. نتایج مطالعه نشان میدهد بین هوشمندی رقابتی و ابعاد آن با و وفاداری مشتریان شرکت های بزرگ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول ۲-۳: پیشینه مطالعاتی تحقیق
نویسنده/ نویسندگان (سال)
عنوان تحقیق
متغیرهای تحقیق
جامعه و نمونه
نتایج
فراتی و همکاران (۱۳۹۳)
ارائه الگویی جهت ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در مدیریت بنگاه های اقتصادی شهری (مطالعه موردی: بانک انصار شهر بروجرد)
رضایتمندی مشتری، کیفیت رابطه، انتظارات مشتری، تصویر سازمان، کیفیت درک شده، بازاریابی رابطهمند، ارزش درک شده، وفاداری در ایجاد تبلیغات شفاهی مثبت
کلیه مشتریان بانک انصار در شهرستان بروجرد
رضایتمندی مشتری مهمترین عامل تاثیرگذار میباشد، همچنین نقش عوامل کیفیت رابطه، انتظارات مشتری، تصویر سازمان، کیفیت درک شده، بازاریابی رابطهمند، ارزش درک شده، وفاداری در ایجاد تبلیغات شفاهی مثبت اثبات گردیده است.
محمدی و همکاران (۱۳۹۲)
مزایای ایجاد رابطه با مشتری و تاثیر آن بر ارتباط دهان به دهان مثبت (مورد مطالعه: مشتریان استخرهای شهر تهران)
روابط بلندمدت میان مشتری و سازمان (مزایای اطمینان، مزایای اجتماعی و مزایای رفتار ویژه)، ارتباط دهان به دهان مثبت
مشتریان استخرهای شهر تهران
مزایای اطمینان، مزایای اجتماعی و مزایای رفتار ویژه تأثیر مثبت و معنیداری بر ارتباط دهان به دهان داشته است.
خبیرى و همکاران (۱۳۹۲)
بررسى عوامل مؤثر بر مشارکت مشتریان باشگاههای بدنسازی در در ارتباط دهان به دهان
اعتماد، تعهد، ارتباطات و تخصص، کیفیت رابطه و ارتباط دهان به دهان
مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی مردان شهر تهران
چهار متغیر اعتماد، تعهد، ارتباطات و شایستگی تأثیر معناداری بر کیفیت رابطه و کیفیت رابطه نیز تأثیر مثبت و معنادارى بر ارتباط دهان به دهان در میان مشتریان باشگاهها داشته است.
رنگریز و کرمی (۱۳۹۱)
بررسی تاثیر رضایت و سهولت استفاده از وب سایت در افزایش سطح وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مثبت در خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت استان زنجان)
قابلیت استفاده از وب سایت، رضایت مشتریان، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان
۳۸۸ نفر از کاربران بانکداری اینترنتی بانک ملت در استان زنجان
قابلیت استفاده از وب سایت بانک ملت تاثیر مثبت و معناداری بر

اِندوبیسی (۲۰۱۳)
بازاریابی رابطهای و وفاداری مشتری
بازاریابی رابطهای (اعتماد، ارتباطات، تعهد و مدیریت تعارض) و وفاداری مشتری
مشتریان ۲۲۰ بانک در مالزی
بین چهار مولفه بازاریابی رابطهای (اعتماد، ارتباطات، تعهد و مدیریت تعارض) و وفاداری مشتری رابطه وجود دارد.
گرملر و همکاران (۲۰۱۲)
ایجاد ارتباطات مثبت دهان به دهان از طریق روابط کارکنان- مشتری
اعتماد، مراقبت، تفاهم و آشنایی، ارتباطات مثبت دهان به دهان
مشتریان و کارکنان بانکهای کوچک فرانکفورت
افزایش اعتماد مشتری در کارکنان، باعث افزایش ارتباطات دهان به دهان مثبت میشود. افزایش مراقبت، تفاهم و آشنایی، باعث افزایش ارتباطات دهان به دهان مثبت میشود.
ترانگ (۲۰۱۲)
بازاریابی رابطهمند و پیامدهای آن
اعتماد، ارتباطات، تعهد و تعارض، وفاداری مشتریان
مشتریان در کسب و کارهای خدماتی در ویتنام
اعتماد، ارتباطات، تعهد و تعارض با اولین انتخاب فرد رابطه دارد. اعتماد، ارتباطات، تعهد و تعارض با اولین موردی که در هنگام تصمیمگیری به ذهن فرد میرسد، رابطه دارد. رابطه مستقیمی بین اعتماد، ارتباطات، تعهد و تعارض با وفاداری مشتریان وجود دارد.
گلادسون (۲۰۱۲)
هوش هیجانی کارکنان و تبلیغات دهان به دهان
هوش هیجانی، تبلیغات دهان به دهان
۱۰۸ شرکت بزرگ وابسته به بورس اوراق بهادار در نیجریه
هوش هیجانی کارکنان ارتباط معنی داری با تبلیغات دهان به دهان دارد.
آپیاادو (۲۰۱۲)
تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر ارتباطات دهان به دهان در صنایع خدماتی مالی اسکاتلند
ابعاد کیفیت خدمات، ارتباطات دهان به دهان
۵۲ بانک
هر یک از ابعاد کیفیت خدمات ارتباطات دهان به دهان را تحت تاثیر قرار میدهد.
ماسی (۲۰۱۰)
ویژگی شخصی، اعتماد، تعارض و وفاداری و تبلیغات مثبت دهان به دهان
اعتماد و ویژگی شخصیتی، تعارض، وفاداری، تبلیغات مثبت دهان به دهان
۱۰۱ نفر از مدیران فروش و مدیران بازاریابی در استرالیا
هر دو بُعد اعتماد و هر سه ویژگی شخصیتی بر روی تعارض، وفاداری و تبلیغات مثبت دهان به دهان تاثیر دارند.
لورین و لیلجاندر (۲۰۱۰)
آیا بازاریابی رابطهمند رضایت ارتباط با مشتری و وفاداری را بهبود میدهد
بازاریابی رابطهمند، رضایت ارتباط با مشتری، وفاداری
مشتریان بانک
تفاوت معناداری بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری نسبت به بانک وجود ندارد. رضایت رابطهای کم اهمیتترین عامل وفاداری است.
فرانسیس (۲۰۰۹)
هوشمندی رقابتی و رابطه آن با وفاداری