تحقیق با موضوع
رگرسیون، مدل رگرسیون، سود تقسیمی، ضریب تعیین

تحقیق با موضوع رگرسیون، مدل رگرسیون، سود تقسیمی، ضریب تعیین

اکنون با توجه به جدول (۴-۱۵) می توان گفت فرضیه نرمال بودن خطاها برقرار است و رگرسیون خطی فرضیه اول را با متغیر وابسته پرداخت سود سهام می توان در نظر گرفت. با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که مقدار ضریب تعیین برابر ۵۱/۰ می‏باشد که این نشان می دهد که میزان تغییرات در متغیر سود تقسیمی توسط میزان تغییرات در متغیرهای شامل در مدل رگرسیونی فرضیه اول به صورت خطی به خوبی توضیح داده می شوند. با توجه به نتایج بدست آمده، آماره آزمون دوربین- واتسون ((D.W بزرگتر از ضریب تعیین R2 است (۵۱/۰ ۷/۲)، که احتمال وجود رگرسیون کاذب رد می‏شود. آماره آزمون دوربین – واتسون برابر ۷/۲ است که مقادیر بین ۵/۱ تا ۵/۲ (مقادیر بین du و k-du طبق جدول دوربین- واتسون) نشانگر عدم خود همبستگی است بنابراین فرض Ho(عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته شده و می‏توان از رگرسیون استفاده کرد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که تقریبا ۵۰ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده می شود. همچنین ضرایب نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل همبستگی شدیدی وجود ندارد.
بنابراین تحلیل رگرسیونی فرضیه اول حاکی از این است که چون احتمال آماره t بین اقلام تعهدی اختیاری و نسبت پرداخت سود سهام ۷/۰ بوده و بیشتر از سطح معنی داری ۰۵/۰ است، لذا فرضیه اول پژوهش رد شده و مورد تایید قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر، بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.
۴-۵-۴-۵- آزمون همخطی
برای بررسی تاثیر همخطی بر روی نتایج پژوهش از عامل تورم واریانس (VIF) و تلرانس استفاده شده است. کمترین مقداری که عامل تورم واریانس می تواند بگیرد یک است و این در شرایطی است که بین متغیرهای مستقل مربوطه هیچ همخطی وجود نداشته باشد. مقادیر بزرگتر از ۵ در عامل تورم واریانس، نشان دهنده وجود هم خطی تاثیرگذار بین متغیرها است بنابراین مقادیر بین ۱ و ۵ حاکی از عدم همخطی بین متغیرهای مستقل می باشد. عامل تورم واریانس معکوس تلرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث می‏شود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش بینی نامناسب سازد. هر چقدر تلرانس کمتر (نزدیک به صفر) باشد، اطلاعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود. جدول (۴-۱۵) نتایج بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی فرضیه اول را نشان می دهد.
جدول (۴-۱۵): بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل در فرضیه اول
آماره هم خطی
Collinearity Statistics
مدل ۱
VIF
Tolerance
۳۷۱/۱
۷۳۰/۰
DA
۱۹۵/۱
۸۳۷/۰
ROE
۲۸۴/۱
۷۷۹/۰
SIZE
۳۳۷/۱
۷۴۸/۰
LEV
با توجه به جدول (۴-۱۵) مشاهده می شود که آماره VIF عدم همخطی بین متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی فرضیه اول را نشان می دهد. همچنین مقداره آماره تلرانس نیز بیش از ۴/۰ بوده که مناسب است.
بعد از برازش مدل رگرسیونی باید کفایت مدل را مورد بررسی قرار داد. کفایت مدل رگرسیونی که همان ارزیابی چگونگی برازش مدل (خوب، متوسط یا ضعیف) به داده هاست معمولا بیشتر توسط نمودار مربوط به باقیمانده ها تعیین می شوند.
در شکل (۴-۵) ملاحظه می شود که نمودار پراکنش باقیمانده ها در مقابل مقادیر پیش‏بینی روند خاصی را نشان نمی دهد و همچنین رسم باقیمانده ها در مقابل زمان نشان می دهد که باقیمانده ها در طول زمان همبستگی خاصی را نشان نمی دهند و مقدار آزمون دوربین – واتسون در جدول (۴-۱۴) بین۵/۱ و ۵/۲ (du و k-du) است نیز فرض را که باقیمانده ها در طول زمان های خاص به هم وابسته اند را رد می کند. در شکل (۴-۵) بافت‏نمای مربوط به باقیمانده ها را همراه با منحنی نرمال نشان می دهد با توجه به این بافت‏نما می‏توان گفت، باقیمانده های مدل رگرسیونی تقریبا نرمال می باشند. بنابراین با بررسی های انجام شده در این مدل واریانس جزء خطاها همسان می باشد. نمودار qq پلات صحت این ادعا را نیز تایید می‏کند.
شکل(۴-۵): الف:نمودار باقیمانده ها در مقابل مقادیر برازش شده ب: باقیمانده ها در مقابل زمان ج: بافتنمای باقیمانده ها همراه با منحنی نرمال د: نمودار qq پلات
۴-۵-۵- آزمون فرضیه دوم
بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه های آماری مربوط به فرضیه دوم به صورت زیر تبیین می گردند:
H0: بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی‏داری وجود ندارد
H1: بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی‏داری وجود دارد
۴-۵-۵- ۱- مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه دوم
D it – D i(t-1) = β۰ + β۱ (E it – E i(t-1)) + β۲(DAt) + β۳(ROEt) + β۴(SIZE) + β۵(LEV) + µt
D it – D i(t-1): تغییرات سود تقسیمی
E it – E i(t-1): تغییرات سود خالص
DA: اقلام تعهدی اختیاری
ROE: درصد بازده حقوق صاحبان سهام
SIZE: اندازه شرکت
LEV: اهرم شرکت
۴-۵-۵-۲- آزمون انتخاب مدل مناسب
برای دستیابی به نتایج فرضیه دوم پژوهش نیز، ابتدا برای دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۶ مدل رگرسیونی فرضیه دوم برآورد شده و مشخص می شود که مدل به روش داده های تلفیقی یا داده‏های تابلویی برازش شود که بدین منظور از آزمون F لیمر استفاده می شود. جدول (۴-۱۶) نتایج این آزمون را نشان می‏دهد.
جدول(۴-۱۶): آزمون F لیمر برای انتخاب داده های تابلویی در برابر داده های تلفیقی
مدل
D it – D i(t-1) = β۰ + β۱ (E it – E i(t-1)) + β۲(DAt) + β۳(ROEt) + β۴(SIZE) + β۵(LEV) + µt
نوع آزمون
آماره آزمون
درجه آزادی
احتمال آماره آزمون
P-value
نتیجه آزمون
F لیمر
۷۲/۰
(۲۷۵ و ۶۹)
۹۵/۰
H0 پذیرفته می شود
نتایج آزمون نشان می دهد که احتمال آماره آزمون بیشتر از سطح معنی داری ۰۵/۰ است. بنابراین نتیجه این آزمون بیانگر این است که مقاطع مورد بررسی همگن و دارای تفاوت های فردی نمی باشد، لذا فرضیه صفر آزمون پذیرفته شده و استفاده از روش داده های تلفیقی مناسب تر است.
۴-۵-۵- ۳- تحلیل رگرسیونی فرضیه دوم
جدول (۴-۱۷) مقدار ضرایب رگرسیون خطی فرضیه دوم را با متغیر وابسته نشان می دهد.
جدول (۴-۱۷): ضرایب رگرسیونی فرضیه دوم (Coefficients)
شاخص های آماری
متغیرها
ضرایب
آماره t
احتمال آماره t
(P-value)
C
۱۱/۰-
۶۳/۱-
۱۰/۰
Et – Et-1
۲۲/۰-
۱۷/۳-
۰۰۱۶/۰
DA
۴۵/۰
۶۶/۳
۰۰۰۳/۰
ROE
۰۳/۰
۴۳/۱
۱۵/۰
SIZE
۰۰۸/۰
۳۸/۱
۱۷/۰
LEV
۰۲۸/۰
۱۶/۱
۲۵/۰
ضریب تعیین R2
ضریب تعیین تعدیل شده R2
آماره دوربین- واتسون
احتمال آماره F
۱۷/۰
۱۶/۰
۰۷/۲
۰۰۰/۰
با توجه به جدول و ستون P-value مشاهده می شود که مقدار احتمال آماره F برابر ۰۰۰/۰ بوده که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون می باشد و حاکی از آن است که مدل درسطح اطمینان ۹۹ درصد معنادار می باشد. علامت ضریب مربوط به تغییرات سود خالص (Eit – Ei(t-1)) منفی است یعنی با افزایش این متغیر مقدار تغییرات سود تقسیمی کاهش معناداری در سطح معناداری ۰۵/۰ دارد. از سوی دیگر متغیر وابسته تغییرات سود تقسیمی رابطه خطی مثبت و معناداری در سطح ۰۵/۰ با متغیر اقلام تعهدی اختیاری (DA) دارد. همچنین تغییرات سود تقسیمی در مدل رگرسیونی چندگانه فوق رابطه خطی معناداری با متغیر درصد بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، اندازه شرکت (SIZE) و اهرم شرکت (LEV) ندارد. مقدار ضریب تعیین تقریبا متوسط و برابر ۱۷/۰ می باشد که این نشان می دهد که میزان تغییرات در تغییرات سود تقسیمی توسط میزان تغییرات در متغیرهای شامل در مدل رگرسیونی فرضیه دوم به صورت خطی به خوبی توضیح داده نمی شوند و تنها ۱۷% از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل در فرضیه دوم توضیح داده می‏شود و مقدار آماره دوربین- واتسن ۰۷/۲ بوده که مقادیر بین ۵/۱ و ۵/۲ (مقادیر بین du و k-du) نیز حاکی از نبود مشکل خود همبستگی است.
بنابراین تحلیل رگرسیونی فرضیه دوم حاکی از این است که چون احتمال آماره t بین اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود تقسیمی ۰۰۰۳/۰ بوده و کمتر از سطح معنی داری ۰۵/۰ است، لذا فرضیه دوم پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر، بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی داری وجود دارد.
۴-۵-۵-۶- آزمون همخطی
جدول (۴-۱۸) نتایج بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی فرضیه دوم را نشان می‏دهد.
جدول (۴-۱۸): بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل در فرضیه دوم
آماره هم خطی
Collinearity Statistics
مدل ۱
VIF
Tolerance
۳۰۵/۱
۷۶۶/۰
Eit – Ei(t-1)
۴۱۸/۱
۷۰۵/۰
DA
۳۴۰/۱
۷۴۶/۰
ROE
۲۹۸/۱
۷۷۰/۰
SIZE
۳۴۲/۱
۷۴۵/۰
LEV
با توجه به جدول (۴-۱۸) مشاهده می شود که مقداره آماره تلرانس بیش از ۴/۰ بوده که برای بیان عدم همخطی مناسب است. همچنین مقدار آماره VIF بیشتر از یک و کمتر از ۵ بوده که عدم همخطی بین متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی فرضیه دوم را نشان می دهد.
بعد از برازش مدل رگرسیونی باید کفایت مدل را مورد بررسی قرار دارد. در شکل(۴-۷) ملاحظه می‏شود که نمودار پراکنش باقیمانده ها در مقابل مقادیر پیش‏بینی روند خاصی را نشان نمی دهد و همچنین رسم باقیمانده ها در مقابل زمان نشان می دهد که باقیمانده ها در طول زمان همبستگی خاصی را نشان نمی‏دهند و مقدار آزمون دوربین واتسن در جدول (۴-۱۷) بین ۵/۱ و ۵/۲ است نیز فرض را که باقیمانده ها به در طول زمان های خاص به هم وابسته اند را رد می کند. شکل (۴-۷) بافت‏نمای مربوط به باقیمانده ها را همراه با منحنی نرمال نشان می‏دهد. با توجه به این بافت‏نما می‏توان گفت باقیمانده های مدل رگرسیونی تقریبا نرمال می‏باشند. بنابراین با بررسی های انجام شده در این مدل واریانس جزء خطاها همسان می باشد. نمودار qq پلات صحت این ادعا را نیز تایید می‏کند.
شکل(۴-۷): الف: نمودار باقیمانده ها در مقابل مقادیر برازش شده ب: باقیمانده ها در مقابل زمان ج: بافت‏نمای باقیمانده ها همراه با منحنی نرمال د: نمودار qq پلات
جدول (۴-۱۹) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها
فرضیه های تحقیق
مولفه های آماری
فرضیه اول
فرضیه دوم
بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی‏داری وجود دارد.
بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی‏داری وجود دارد.
ضریب تعیین R2
۵۱/۰
۱۷/۰
ضریب تعیین تعدیل شده R2
۵۰/۰
۱۶/۰
آزمون دوربین –

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *