تحقیق با موضوع سود تقسیمی، مدیریت سود، تقسیم سود، قلام تعهدی

0 Comments

کوروش امانی
۱۳۷۶
بررسی رابطه ی بین سود تقسیمی و قیمت سهام
سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی و سود پرداخت شده به سهامداران، هیچگونه اثری بر قیمت سهام قبل از مجمع، ندارد .
بشارت احسانی و سعیدی
۱۳۷۹
بررسی تاثیر سیاست های تقسیم سود بر بازده سهام
اتخاذ سیاست تقسیم سود خاصی از سوی مدیریت شرکت ها، بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معناداری ندارد.
علی علیزاده
۱۳۸۰
بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات‏جریان‏های نقدی
جریانات نقدی در تعیین میزان سود تقسیمی نقش کمتری ایفا می کند و یا به عبارت دیگر اصلاً تأثیری ندارد.
محمود بختیاری
۱۳۸۲
بررسی و مقایسه تأثیر سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام
بین قیمت سهام و سود هر سهم و نیز بین قیمت سهام و سود تقسیمی هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین قیمت سهام شرکت و نرخ رشد سود شرکت وجود ندارد.
پری چالاکی
۱۳۸۴
رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی
بین عملکرد و تقسیم سود نقدی درکلیه شرکت های مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند رابطه معنی دار وجود دارد.
نجمه حاجیان
۱۳۸۵
بررسی تأثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه گذاران
افزایش سود تقسیمی بر حجم معاملات سهام موثر است، به عبارتی حجم معاملات سهام پس از اعلام افزایش تقسیم سود افزایش می یابد.
عباس افلاطونی
۱۳۸۶
بررسی ارتباط میان سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود سهام با ارزش بازار سهام
بین هر یک از متغیرهای ارزش دفتری هر سهم و سود تقسیمی هر سهم، با ارزش بازار سهام رابطه مثبت وجود دارد، همچنین متغیر سود تقسیمی هر سهم دارای محتوی اطلاعاتی زیادی است و با ارزش بازار سهام رابطه زیادی دارد.
علوی طبری
۱۳۸۸
کیفیت سود و سود تقسیمی
با معیار تجدید ارائه صورت سود و زیان، شرکت هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی کنند، با معیار وجود اقلام استثنائی، شرکت‏های که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی بیشتری پرداخت می کنند. هیچ کدام از چهار معیار کیفیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند.
عبدالرضا شاملو
۱۳۸۹
بررسی رابطه میان تغییرات سود تقسیمی و عملکرد آتی شرکت ها
میان تغییرات سود تقسیمی و عملکرد آتی شرکت ها رابطه مسقیم وجود دارد.
بنی مهد و دیگران
۱۳۹۰
بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود
نسبت اهرمی با تقسیم سود رابطه ای ندارد اما اندازه شرکت و جریان های نقدی عملیاتی رابطه معنی دار و مثبت با تقسیم سود دارد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
روش شناسی به معنای تشخیص روش‏های مختلف انجام تحقیق و شناسایی روش مناسب برای یک تحقیق خاص است. علاوه بر این روش شناسی درباره روش‏ها و ابزارهای جمع آوری داده‌ها نیز بحث می‏کند. از میان روش‏های مختلفی که برای انجام تحقیق وجود دارد، باید روشی انتخاب شود که به بهترین شکل هدف تحقیق را برآورده کند. یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به اهداف و ماهیت و موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. بنابراین هنگامی می‏توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق تر‏، آسان‏تر و سریع‏تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده یاری نماید. این فصل قصد دارد به تشریح ساختار و روش تحقیق بپردازد. بدین منظور پس از بیان روش تحقیق، فرضیه های تحقیق و متغیرهای تحقیق، دوره زمانی تحقیق، جامعه مورد مطالعه و نحوه جمع آوری اطلاعات مورد بحث قرار می گیرد و روش های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق معرفی و تشریح می شود.
۳-۲- طرح تحقیق
با توجه به تقسیم بندی علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از آنجا که یکی از اهداف این تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا می توان تحقیق حاضر را در زمره تحقیقات توصیفی-همبستگی قرار داد. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شوند. روش شناسی به معنای تشخیص روش های مختلف انجام تحقیق و شناسایی روش مناسب برای یک تحقیق خاص است. علاوه بر این روش شناسی درباره روش ها و ابزارهای جمع آوری داده‌ها نیز بحث می‌کند. از میان روش های مختلفی که برای انجام تحقیق وجود دارد، باید روشی انتخاب شود که به بهترین شکل هدف تحقیق را برآورده کند. در ادامه به تشریح روش کار پژوهش حاضر می پردازیم.
۳-۳- روش تحقیق
با توجه به این که شناسایی ارتباط بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏تواند اطلاعات بسیار مفیدی را در زمینه سود تقسیمی شرکت‏ها و نقش آن در کاهش رفتارهای مدیریت سود توسط مدیران داشته باشد، در این پژوهش رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین نوع پژوهش کاربردی بوده و روش کلی مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. بر حسب هدف در این پژوهش با توجه به اینکه قصد تبیین رابطه بین متغیرهای مدیریت سود و سود تقسیمی را دارد از روش توصیفی- همبستگی و رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده شده است. انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. بدین ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای، مقالات و سایت ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تایید و رد فرضیه ها به صورت استقرایی انجام گرفته است.
۳-۳-۱- فرضیه های تحقیق
تحقیق حاضر بر مبنای پژوهش های مشابه خارج از کشور و به اقتباس از تحقیق جهانزیب و همکاران‏ (۲۰۱۲) که در شرکت های پذیرفته شده در بورس پاکستان مورد بررسی قرار گرفته، انجام شده و با توجه به مدل تعدیل شده جونز (دچو و همکاران، ۱۹۹۵) و مدل تعدیل شده لینتنر (۱۹۵۶)، در بازار نوظهور بورس ایران انجام شده است و انتظار می رود که رفتار مدیران را در نحوه مدیریت سود شرکت ها و سیاست‏های تقسیم سود آن ها توجیه نموده و برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس از جهت رابطه بین دامنه اتکا بر فعالیت‏های مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود مفید باشد. بر این مبنا بر اساس ادبیات تحقیق و پاسخ به سوالات یاد شده، فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان می شوند:
فرضیه اول : بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه دوم : بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی‏داری وجود دارد.
۳-۳-۲- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها
در این تحقیق، بر اساس فرضیه های تبیین شده متغیرهای تحقیق را بصورت زیر تعریف نموده و نحوه
اندازه‏گیری آن ها را شرح می دهیم:
۳-۳-۲-۱- متغیر وابسته
متغیر تقسیم سود در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته به کار می رود و جهت محاسبه پرداخت سود سهام از معادله ساده نسبت سود تقسیمی به سود خالص و به منظور سنجش میزان تغییرات سود تقسیمی در شرکت ها از مدل کاملا تعدیل شده لینتنر (۱۹۵۶) به شرح زیر استفاده شده است:
سهام سود پرداخت DPO= (شده پرداخت سهام سود)/( مالیات کسر از پس خالص سود)
در مدل کاملا تعدیل شده لینتنر، اگر تغییرات سود را دایمی در نظر بگیریم و نرخ مطلوب برای واحد تجاری برای سود سهام، r باشد، ارتباط بین تغییرات سود و تغییرات سود سهام برای شرکت i در زمان t، به صورت زیر خواهد بود (یعنی تغییرات سود تقسیمی، تابعی از تغییرات سود خالص است) :
Dit – Di (t-1) = + r (Eit – Ei (t-1))
D : سود سهام پرداختی توسط شرکتi
E : سود (زیان) خالص شرکت
r : ضریب مربوط به معناداری سود خالص شرکت
۳-۳-۲-۲- متغیر مستقل
در این تحقیق از مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل استفاده می شود و به منظور محاسبه اقلام تعهدی اختیاری که شاخصی جهت اندازه گیری مدیریت سود می باشد از مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) که توسط دچو و همکاران توسعه داده شده، استفاده شده است. از آن جایی که ما نمی توانیم مدیریت سود را به طور مستقیم اندازه گیری نماییم، از اقلام تعهدی اختیاری که به عنوان یک نماینده از مدیریت سود است استفاده می کنیم که محققین مختلفی نیز برای بدست آوردن مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده کرده اند و به نتایج دقیقی رسیده اند (جهانزیب، ۲۰۱۲). جونز در مدلی که سال ۱۹۹۱ برای بررسی مدیریت سود در واحدهای تجاری ارایه کرد فرض می کند که اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان ثابت هستند. در این مدل که سعی در تفکیک اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری دارد سعی شده است که تأثیر شرایط اقتصادی یک واحد تجاری بر اقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است
با متغیرهای فروش و اموال و ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیر برآورد شود :
در این رابطه TA معرف مجموع اقلام تعهدی، A مجموع دارایی ها، REVΔ تغییر درآمد فروش و PPE اموال و ماشین آلات و تجهیزات است. جملات اخلال رگرسیون که فرض می شود به صورت مقطعی ناهمبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر است. پس از تخمین پارامترهای مدل فوق به کمک اطلاعات سال‏های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ هر شرکت به واسطه اعمال مدل های سری زمانی و مقطعی، اقلام تعهدی غیر اختیاری به شرح زیر برای “دوره برآورد” محاسبه می گردد:
در مرحله آخر اقلام تعهدی اختیاری یا همان شاخص مدیریت سود به شرح زیر محاسبه شده است:
لازم به یادآوری است که بر اساس مبانی نظری موجود مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر با توجه به اطلاعات موجود محاسبه می شوند:
۱) روش ترازنامه ای ۲) روش صورت جریان وجوه نقد
۱) روش ترازنامه ای، که نسبت به روش صورت جریان وجوه نقد بسیار طولانی است. قبل از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا باید مجموع کل اقلام تعهدی را محاسبه نماییم. معادله مورد نظر جهت محاسبه کل اقلام تعهدی به شرح زیر می باشد:
TA = ∆CA – ∆CASH – ∆CL + ∆DCL – DEP
TA : کل اقلام تعهدی
CA∆ : تغییر در دارایی های جاری برای شرکت i در سال t
∆CASH : تغییر در وجه نقد و معادل آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *