تحقیق با موضوع
قلام تعهدی، اقلام تعهدی، رگرسیون، انحراف معیار

تحقیق با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، رگرسیون، انحراف معیار

ن داده هایی که از طریق به ‏کارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند جمع آوری، تلخیص، گروه بندی و در نهایت پردازش می‏گردند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. واکاوی داده ها از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل ابتدا متغیرهای پژوهش از نظر آماری توصیف می گردد، سپس هر یک از فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند. تجزیه و تحلیل داده‌ها مشتمل بر دو بخش زیر است:
الف- آمار توصیفی
ب- آمار استنباطی
ابتدای این فصل با توصیف داده ها برای متغیرهای مستقل و وابسته شروع شده است. تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص‌های مرکزی از جمله حداقل، حداکثر، میانگین، پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی شروع شده است. این شاخص‌ها به تفکیک داده های هر فرضیه و همچنین به صورت کلی انجام شده است. در ادامه، آزمون شکست ساختاری (آزمون F لیمر) جهت ادغام داده های سری- زمانی به منظور تخمین مدل بر اساس داده های ترکیبی یا داده های تابلویی و انتخاب الگوی مناسب (آزمون هاسمن) بر اساس روش اثرات تصادفی یا ثابت مورد آزمون قرار گرفت. همچنین آزمون نرمال بودن متغیر وابسته را مورد بررسی قرار دادیم. در اصلی‏ترین بخش ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی و آزمون t به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده است. از تحلیل رگرسیونی برای تجزیه و تحلیل مدل‌ها و برای برآورد پارامترها از روش حداقل مربعات استفاده کردیم. همچنین از احتمال آزمون t نیز به منظور تایید و رد فرضیه‏ها استفاده شده است.
مبنای استنباط از روی سطح معناداری۱۲۹ یا مقدار احتمال۱۳۰ بوده است، بدین گونه که هر گاه مقدار احتمال یا سطح معنی‏داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد شده و اگر کمتر از ۱۰/۰ باشد در سطح اطمینان ۹۰ درصد رد خواهد شد و در غیر اینصورت فرض صفر رد نمی‏‏گردد. در پژوهش حاضر مبنای استنباط در سطح اطمینان ۹۵ درصد بوده و روش بررسی داده ها به صورت ترکیبی از مقاطع و سری های زمانی است. در پژوهش حاضر از روش آماره های توصیفی یاد شده و همچنین از نرم افزارهای Excel و Spss و Eviews جهت تجزیه و تحلیل داده ها و از آزمون دوربین- واتسون، آزمون t و آزمون F، جهت تایید یا رد فرضیه های پژوهش استفاده شده است.
۴-۲- شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از واکاوی داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. توصیف آماری داده‏ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود. برای بررسی مشخصات عمومی و پایه ای متغیرها جهت برآورد و تخمین مدل و واکاوی دقیق آنها، برآورد شاخص های توصیفی مربوط به متغیرها لازم است.
در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار۱۳۱، چولگی۱۳۲ و کشیدگی۱۳۳ انجام پذیرفته است. مقدار میانگین، متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد. انحراف معیار، پراکندگی را نشان می‌دهد و در نهایت، چولگی، شاخص تقارن داده‌ها است. مقدار چولگی و کشیدگی متغیر کنترلی اندازه شرکت فاصله اندکی با صفر دارد (مقدار چولگی و کشیدگی برای توزیع نرمال صفر است) یعنی توزیع متغیر اندازه شرکت از این نظر بسیار شبیه توزیع نرمال است. سایر متغیرهای تحقیق را نیز سعی خواهیم نمود که در صورت قابلیت نرمال بودن با محاسبات آماری به توزیع نرمال تبدیل نماییم. جدول (۴-۱) شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی و متغیرهای کنترلی تحقیق را بیان می نماید.
جدول (۴-۱): شاخص های توصیفی متغیرها، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics)
شاخص
متغیر
تعداد
کوچکترین
بزرگترین
میانگین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
آماره
خطای استاندار‏د
آماره
خطای
استاندارد
DA
۳۵۰
۲۷/۰-
۱۰۴۵/۱
۰۱۲۲۷/۰
۱۱۹۳/۰
۴۹۵/۲
۱۳۰/۰
۸۷۹/۱۹
۲۶۰/۰
DPO
۳۵۰
۰۰/۰۰
۷۹/۲۱
۰۸۸/۱
۲۴۰۵/۲
۸۶۷/۵
۱۳۰/۰
۱۹۲/۴۲
۲۶۰/۰
Dt – Dt-1
۳۵۰
۹۸/۰-
۶۶/۰
۰۰۷۷/۰
۰۸۸۳/۰
۶۲۳/۲-
۱۳۰/۰
۴۷۵/۵۳
۲۶۰/۰
Et – Et-1
۳۵۰
۴۵/۰-
۳۸/۰
۰۱۱۴/۰
۰۷۵۱/۰
۴۲۸/۰
۱۳۰/۰
۶۲۴/۹
۲۶۰/۰
ROE
۳۵۰
۰۰۷۴/۰
۷۰/۲
۳۴۰۵/۰
۲۳۵۱/۰
۵۶۱/۳
۱۳۰/۰
۶۲۳/۲۹
۲۶۰/۰
SIZE
۳۵۰
۱۶/۸
۳۱/۱۳
۰۰۱۹/۱۱
۸۶۳۵/۰
۳۲۹/۰
۱۳۰/۰
۲۳۳/۰
۲۶۰/۰
LEV
۳۵۰
۰۷/۰
۹۴/۵
۶۰۶۹/۰
۳۳۷۲/۰
۳۰۱/۱۱
۱۳۰/۰
۰۹۵/۱۷۹
۲۶۰/۰
DA: اقلام تعهدی اختیاری، DPO: سود تقسیمی، Dt – Dt-1: تغییرات سود تقسمی، Et – Et-1: تغییرات سود خالص، ROE: بازده حقوق صاحبان سهام، SIZE: اندازه شرکت، LEV: اهرم شرکت
با توجه به جدول (۴-۱) می توان کلیه متغیرها را با توجه به شاخص های مربوطه از نگاه آماری مورد بررسی قرار داد. در تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق، آماره های توصیفی متغیر اقلام تعهدی اختیاری با ۳۵۰ داده، حاکی از آن است که کوچکترین عدد ۲۷/۰- و بزرگترین عدد ۱۰۴۵/۱ می باشد که میانگین آنها ۰۱۲۲۷/۰ با انحراف معیار ۱۱۹۳/۰ می باشد. متغیر اقلام تعهدی اختیاری، شاخص مدیریت سود است که ارقام منفی در آن نشان دهنده کم نمایی و ارقام مثبت نشان دهنده بیش نمایی سود می باشد. ارقام این متغیر شامل باقیمانده های الگوی رگرسیونی مدل تعدیل شده جونز (دچو و همکاران، ۱۹۹۵) است. واکاوی داده‏های تحقیق نشان می دهد که کوچکترین رقم اقلام تعهدی اختیاری ۲۲۶۷۱۳۹۹۲/۰- بوده که مربوط به شرکت پتروشیمی شازند در سال ۱۳۹۰ می باشد و بزرگترین رقم اقلام تعهدی اختیاری ۱۰۵۶۴۳۴۴۹/۱ بوده که مربوط به کارخانجات ایران دارو در سال ۱۳۹۰ می‏باشد. نوسان در ارقام تعهدی اختیاری با توجه به کمینه و بیشینه، نشان دهنده این است که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری امکان دستکاری و مدیریت سود وجود دارد.
آماره توصیفی نسبت پرداخت سود سهام نشان می دهد که کوچکترین عدد مربوط به آن صفر و بزرگترین عدد ۷۹/۲۱ بوده و میانگین آن ۰۸۸/۱ با انحراف معیار ۲۴۰۵/۲ می باشد که حاکی از این است که میزان سود تقسیمی در شرکت های نمونه آماری پایین است، زیرا که میانگین ارقام این متغیر با مقدار حداکثری آن فاصله زیادی دارد. واکاوی داده های سود تقسیمی نشان می دهد که کوچکترین رقم نسبت پرداخت سود سهام ۰۱/۰ بوده که مربوط به شرکت نیرو ترانس در سال ۱۳۸۸ و شرکت ایران دارو در سال ۱۳۸۹ می باشد و بزرگترین رقم ۷۹/۲۱ بوده که مربوط به شرکت کاشی پارس در سال ۱۳۹۰ می باشد. همچنین برای کلیه متغیرها در نگاه فوق می توان این توصیف ها را بیان نمود.
تحلیل توصیفی مربوط به متغیرهای کنترلی تحقیق نشان می‏دهد که شرکت های نمونه آماری به لحاظ اندازه و حجم دارایی ها بطور متوسط یکسان هستند. زیرا که انحراف معیار آنها در سطح پایینی است. میانگین متغیر بازده حقوق صاحبان سهام فاصله زیادی با مقدار حداکثر آن دارد. این یافته نشان می‏دهد که در مجموع بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونه پایین می باشد و تنها ۳۴% بازدهی دارد. میانگین بدست آمده برای اهرم شرکت نشان می دهد که حدودا ۶۰ درصد از ساختار سرمایه شرکت های نمونه، بدهی می‏باشد.
۴-۳- برآورد پارامترهای مربوط به اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری
برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری، ابتدا اقلام تعهدی غیر اختیاری با توجه به مدل تعدیل شده جونز، از معادله رگرسیونی زیر محاسبه شده است :
NDAt = 1[1 / At-1] + ]2[([REV – RREC) / At-1] + ]3[PPE / At-1]
NDAt: اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت در سال t
At-1: جمع کل دارایی های شرکت در سال t-1
-REV: تغییر در خالص درآمد شرکت (بین سال t-1 و سال t)
)REC: تغییر در خالص حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری شرکت (بین سال t-1 و سال t )
PPE: میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات برای شرکت در سال t
t1و و۲وو۳: پارامترهای برآورد شده خاص شرکت
به منظور برآورد مقدار پارامترهای ۱و و۲ و ۳ در معادله فوق از روش حداقل مربعات رگرسیونی استفاده می کنیم. ۱و و۲ و ۳ پارامترهای برآورد شده مختص شرکت می باشد و از رابطه رگرسیونی زیر محاسبه می شوند.
= α۱(۱/Ait-1)+α۲(ΔREVit/Ait-1)+α۳(PPEit/Ait-1) + Ɛit
۴-۳-۱- برآورد مدل در قلمرو زمانی پژوهش (آزمون های انتخاب مدل مناسب)
قبل از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری، برای تشخیص مدل مناسب جهت تخمین معادله رگرسیونی ابتدا بایستی بررسی نمود که آیا ناهمگنی یا تفاوت های فردی میان سری های زمانی و مقطعی داده های پژوهش وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود ناهمگنی از روش داده های تابلویی (panel) و در غیر این صورت از روش تلفیقی (pooled) استفاده می شود. بدین منظور از آزمون F لیمر برای انتخاب مدل داده های تابلویی در برابر داده های تلفیقی استفاده شده که جدول (۴-۲) نتایج این آزمون را نشان می دهد:
جدول(۴-۲): آزمون F لیمر برای انتخاب داده های تابلویی در برابر داده های تلفیقی
مدل
= α۱(۱/Ait-1)+α۲(ΔREVit/Ait-1)+α۳(PPEit/Ait-1) + Ɛi
نوع آزمون
آماره آزمون
درجه آزادی
احتمال آماره آزمون
P-value
نتیجه آزمون
F لیمر
۹۳/۲
(۲۷۷ و ۶۹)
۰۰۰/۰
H0 رد می شود
در آزمون F لیمر، فرضیه H0 استفاده از روش داده های تلفیقی را در مقابل فرضیه H1، یعنی استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد. با توجه به سطح معناداری به دست آمده از جدول فوق، نتیجه این آزمون بیانگر این مطلب است که مقاطع مورد بررسی ناهمگن و دارای تفاوت های فردی بوده و استفاده از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) مناسب تر است. بنابراین چون نتایج آزمون فوق مبنی بر به کارگیری داده‏ها به صورت داده های پانلی است، می بایست برای تخمین مدل رگرسیون از یکی از مدل های اثرات ثابت (FEM) یا اثرات تصادفی (REM) استفاده شود. برای انتخاب یکی از این دو مدل، از آزمون هاسمن به شرح جدول (۴-۳) استفاده می کنیم.
جدول (۴-۳): آزمون هاسمن برای انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی
مدل
= α۱(۱/Ait-1)+α۲(ΔREVit/Ait-1)+α۳(PPEit/Ait-1) + Ɛi
نوع آزمون
آماره خی دو
درجه آزادی
احتمال آماره آزمون
P-value
نتیجه آزمون
هاسمن
۸۶/۰
۳
۸۳/۰
H0 پذیرفته می شود
جدول (۴-۳) نتایج آزمون هاسمن جهت انتخاب الگوی مناسب را نشان می دهد. فرض صفر آزمون هاسمن مبنی بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *