تحقیق درباره سرمایهی اجتماعی

futuristic eye

میان مصرف و پس انداز را طوری انتخاب می کند که مطلوبیت کل خود را حداکثر کند. در نهایت هرچهی سرمایهی اجتماعی به عنوان یک کالای عمومی وجهه بیشتری داشته باشد در ایجاد سرمایهی انسانی تأثیر بیشتری دارد و اثر آن بر سرمایهی انسانی مثبت است و باعث افزایش رشد اقتصادی می گردد.

3-3-2- تأثیر سرمایهی انسانی بر سرمایهی اجتماعی
آموزش به عنوان عاملی اثرگذار بر سرمایهی انسانی، کالایی عمومی محسوب می شود که آثار خارجی آن قوی بوده و محروم ناپذیر می باشد.
در سال های اخیر، آمورش به عنوان یکی از تولیدکنندگان قدرتمند سرمایهی اجتماعی مطرح شده است. آموزش باعث می شود که حداقل توانایی لازم را برای ادارهی زندگی فراگیریم که این توانایی ها شامل خواندن، نوشتن و کارهای مربوط به کسب و کار می شود.
دانش آموزان در مدرسه فعالیت های مشترک زیادی مانند کلاس های ورزش، فعالیت های موسیقی و غیره انجام می دهند که از این طریق آگاهی شان از خودشان بیشتر می شود و توانایی کار کردن به صورت گروهی را می آموزند.
بنابراین مدرسه رفتن با انتشار دانش باعث پیشرفت سرمایهی انسانی و با ترویج هنجارهای اجتماعی باعث پیشرفت سرمایهی اجتماعی می گردد و سرمایه گذاری در آموزش، سرمایه گذاری در سرمایهی اجتماعی محسوب می شود(هوانگ و همکاران، 2009: 455).

آموزش غیر رسمی نیز (که شامل دانش ها و مهارت هایی که افراد به صورت ضمنی توسط تجربیات روزمره خود کسب می کنند) یکی از ابزارهایی است که دولت ها از آن برای از بین بردن فقر توسط خود افراد جامعه استفاده می کنند. این نوع آموزش می تواند راهی هموار کننده برای افراد بیکار، اقلیت های قومی و نژادی جامعه و اکثر جوامع جهت کسب مهارت ها، اعتماد، اعتبار و توسعهی پتانسیل های مورد نیاز جهت رهبری کسب و کارهای سود آور باشد. بنابراین آموزش غیررسمی، جوامعی را که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مزیتی در آن ها وجود ندارد، فعال می کند و با مشارکت بیشتر در امور بازسازی جامعه و تشویق بیشتر در یادگیری بیشتر، به ساختن سرمایهی اجتماعی فرهنگی کمک می کند.
مطابق عقیده فوکویاما، بخشی که دولت می تواند بیشترین نقش مستقیم را در ایجاد سرمایهی اجتماعی اعمال کند، آموزش می باشد. مدرسه می تواند استانداردهای رفتار خوب را در افراد ایجاد کند و به اجتماعی کردن افراد جوان کمک کند تا بتوانند به واسطهی آگاهی بهتر و بیشتر در یک جامعه جذب شوند.
در واقع، مدرسه به عنوان اولین نهاد بیرونی که فرد به آن وارد می شود، دانش (اطلاعات) را که منبع اصلی سرمایهی انسانی می باشد، تقویت می بخشد و فعالیت های درون گروهی، هنجارهای عمدهی اجتماعی و مسؤلیت های جامعه را که عناصر اصلی سرمایهی اجتماعی هستند، وسعت می دهد.
“آموزش در ایجاد سرمایهی اجتماعی مؤثر است و فرایند آموزش حاصل نوعی جامعه پذیری جدید است. تحصیل در یک محیط علمی با خرده فرهنگ خاص، خود انتقال دهندهی هنجارها و فرهنگ خاص خود است و پیوندها و شبکه های جدیدی را به ارمغان می آورد”(ذاکر صالحی، 1387: 26).
استیگر (2002 ) بیان کرده است که بخشی از مصرف می تواند برای توسعه سرمایهی انسانی از طریق بهداشت و آموزش {که باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شوند} اختصاص داده شود. بعدها دیندا (2007)، مدل استیگر (2002) را با اضافه نمودن سرمایهی اجتماعی به آن، توسعه داده است. همانطور که اشاره شد مبنای نظری این الگو توسط لوکاس در سال 1988 ارائه شده است و در قالب الگوی رمزی-کاس-کوپمن تدوین شده است. در این الگو فرض شده است که سرمایهی انسانی از لحاظ کیفی و کمّی باید به اندازهی کافی وجود داشته باشد تا بتواند هنجارها و قوانین اجتماعی را برای توسعهی سرمایه اجتماعی و همکاری منتقل کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیندا (2007)، الگوی خود را بر اساس مبانی نظری این مباحث به این شکل تدوین کرده است که یک کارگزار نماینده، تولید خود را با توجه به اینکه، تولید تابعی از سرمایه {ترکیبی از سرمایهی فیزیکی، سرمایهی انسانی و اجتماعی} است حداکثر می کند.

فروضی که برای این الگو در نظر گرفته شده است به شرح زیر می باشد:
اقتصاد توسعه یافته باشد.
نرخ پس انداز درون زا می باشد و در الگو تعیین می شود.

تعداد زیادی بنگاه و خانوار با مقدار ثابت وجود دارد که همگن و شبیه هم می باشند.
بازار محصول و عوامل تولید رقابتی است.
سرمایه گذاری بر سرمایهی انسانی به مقدار کافی می باشد.
تکنولو‍ژی تولید از نوعAK می باشد.
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس می باشد (جهت رسیدن به رشد پایدار ضروری می باشد).
قسمتی از تولید جهت مصرف و قسمتی از آن جهت سرمایه گذاری می باشد.
ویژگیهای تابع تولید متمرکز در رابطه (6) به این شرح است که در آن شیب تابع تولید متمرکز ثابت است و از مبدأ شروع می شود و تعقر ندارد:
y=f(k) , f′=Constant , f″=0 and f(0)=0 (3-6)

یک بخش مصرف برای توسعهی سرمایهی انسانی (ازطریق بهداشت و آموزش که خود آنها باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شوند) به کارگرفته می شود. این نوع از مصرف مولد باعث پیشرفت سرمایهی انسانی یک منطقه یا کشور می شود.
کلیهی متغیرها به صورت سرانه هستند.
این الگو سعی می کند آثار خارجی مثبت سرمایهی انسانی را با عنوان سرمایهی اجتماعی، درونی کند.
معادله های حرکت سرمایهی فیزیکی، سرمایهی انسانی و سرمایهی اجتماعی در ادامه آورده شده است (معادله های3-7 تا 3-11) :

η1 = αk/kp و η2 = βk/kh, , η3 = (1 − α − β)k/ks

Ψ(c) = η1c − η1h(c)

که در آن متغیرها عبارتند از:
k: انباشت سرمایه؛
kp: سرمایهی فیزیکی؛
kh: سرمایهی انسانی؛
Ks: سرمایهی اجتماعی؛
c: مصرف؛
α و β: به ترتیب کشش تولید سرمایهی فیزیکی و سرمایهی انسانی؛
pδ: نرخ استهلاک سرمایهی فیزیکی؛
sδ: نرخ استهلات سرمایهی اجتماعی می باشد و فرض می شود که سرمایهی انسانی استهلاک ندارد.
مانند دیگر انواع سرمایه، سرمایهی اجتماعی با هزینه های حفظ و نگهداری همراه است. اعتماد و صداقت که همیشه به عنوان پایه های سرمایهی اجتماعی شناخته می شوند، همیشه ثابت باقی نمی مانند. اما سرمایهی اجتماعی در صورت استفاده کاهش پیدا نمی کند و بالعکس می تواند درنتیجهی استفاده از آن، انباشته شود؛
h(c): مقداری از مصرف که موجب تولید سرمایهی انسانی می شود (مصرف مولد) و تابعی اکیداً مقعر است؛ بنابراین ویژگیهای تابع مقعر را دارد؛
(kh) : مقدار سرمایهی اجتماعی تولید شده، تابعی از میزان سرمایهی انسانی می باشد و تابعی صعودی و اکیداً مقعر است و
ψ(c) : مصرف خالص
هدف یک خانواده، حداکثر کردن مطلوبیت کل دوران زندگی خود می باشد و تابع مطلوبیت مصرف کننده با توجه به قید آن به شکل رابطه (3-12) می باشد:
(3-12)

با توجه به قید:

با توجه به راه حل نهایی الگو در طول مسیر رشد پایا، مطلوبیت نهایی مصرف، مساویهزینه خالص نهایی مصرف( در واحدهای اندازه گیری شدهی مطلوبیت) می باشد (استگیر 2002). همچنین نرخ رشد بهینهی اقتصادی در رابطه (3-13) آمده است:
(3-13)

که در آن کشش بین دوره ای مصرف و کشش مصرف خالص (مصرف کل منهای مصرف مولد) می باشد.
از آن جایی که ، می باشد، به عبارتی ، با ثابت بودن سایر شرایط در نقطه ، تعریف نشده است و اگر ، 0ɵ (کوچکتر از صفر) و اگر باشد،0ɵ (بزرگتر از صفر) خواهد شد.
با توجه به الگویارائه شده، نکاتی را باید مورد توجه قراردهیم که به شرح زیر هستند.
1- مصرف مولد (h(c)) اثر مشخصی بر نرخ رشد اقتصادی به وسیلهی کشش مصرف خالص θ دارد. هرچه مقدار این کشش بیشتر باشد، منابع کمتری را به سرمایهی انسانی (آموزش) اختصاص می دهیم و مصرف خالص بیشتر می شود. بنابراین علاوه بر اینکه سهم سرمایهی انسانی کاهش پیدا می کند، سرمایهی اجتماعی حاصل از توسعهی سرمایهی انسانی هم کاهش پیدا می کند و بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.
2- (kh) : میزان سرمایهی اجتماعی که از توسعه سرمایهی انسانی ایجاد شده است و مقداری مثبت است. بنابراین نرخ رشد اقتصادی در معادلهی (3-13)، از نرخ رشد الگوی رشد مصرف مولد که توسط استگیر (2002) ارایه شده است، بیشتر است. منشأ تفاوت، ناشی از جا دادن سرمایهی اجتماعی (بخش دوم (kh) ) در پرانتز دوم معادلهی (3-13) می باشد زیرا مدل استیگر به صورت زیر بوده است:

3- تفسیر رشد بهینهی اقتصاد معادلهی(3-13) از مسیر رشد مرسوم ، به علت بهره وری نهایی سرمایهی اجتماعی (kh) ، متفاوت است. بخش دومی که در کروشه معادلهی (3-13) موجود می باشد، می توان بصورت نوشت که در آن کشش متقاطع ( حساسیت) سرمایهی اجتماعی نسبت به سرمایهی انسانی می باشد و به معنی درصد تغییرات انباشت سرمایهی اجتماعی به ازای یک درصد تغییر در انباشت سرمایهی انسانی است. اگر تشکیل سرمایهی اجتماعی نسبت به سرمایه انسانی حساس نباشد، نرخ رشد اقتصادی معادلهی 3-13، نرخ رشد مرسوم (به عبارتی الگوی رشد سولو) را نشان می دهد. بنابراین با توجه به این موضوع، توسعهی سرمایهی انسانی در افراد (بالارفتن سطح دانش و مهارت ها) بر نحوهی رفتار انسانی آنها مانندنوع دوستی، همکاری، اعتماد و مشارکت آنها در گروه ها تأثیری ندارد.

جمع بندی
به طور خلاصه می توان این گونه بیان کرد که مصرف مولد از طریق آموزش، سرمایهی انسانی را ایجاد می کند زیرا از طریق آموزش، افراد به صورت گروهی یا جمعی آموزش می بینند و اجتماعی شدن را فرا می گیرند و سرمایهی انسانی به وسیلهی آثار خارجی، سرمایهی اجتماعی را تولید می کند و سرمایهی اجتماعی خود نیز بر رشد و توسعهی اقتصادی اثر مثبت می گذارد.

3-3-3- تأثیر سرمایهی انسانی بر رشد اقتصادی
اقتصاددانان بر این باور هستند که آموزش نقش اساسی در رشد اقتصادی بازی می کند وهمچنین سطح آموزش می تواند بخشی از تفاوت بین محصول ناخالص ملی دو کشور را توضیح دهد.
می توان بیان کرد که ایده های مربوط به تأثیر کیفیت نیروی کار در تابع تولید، از سال 1961 با سخنرانی تئودور شولتز در انجمن اقتصادی آمریکا به شکل وسیع مورد پذیرش قرار گرفت. سرمایهی انسانی به عنوان یک دادهی مهم در خلق ایده های جدید محسوب می شود. آموزش باعث توسعهی فردی می شود و همچنین به سلامت جامعه کمک شایانی می کند. البته باید بدانیم که اندازه گیری تجربی و تحلیل اقتصادی منافعی که آموزش دارا می باشد کاری آسان نیست زیرا منافع آموزش به طور غیر مستقیم برای افراد و جامعه به وجود می آید (صادقی و عمادزاده، 82: 81).
سرمایهی انسانی دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است و انباشت دانش و مهارت نیروی کار، منجر به افزایش درآمد سرانه در طول زمان می شود زیرا افزایش سطوح آموزشی، تولید مادی را بالا می برد و به ازای هر دلار اضافی سرمایه گذاری شده، تولید ناخالص ملی تقریباً به اندازهی نرخ بازدهی آموزشی ضرب در سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی افرایش می یابد. زیرا نتایج آموزشی رسمی و غیر رسمی در مهارت های اضافی و توانایی های بالقوه افرادی که در بازار کار بوده و سرمایهی انسانی در تولید را تشکیل می دهند مستتر است. در نتیجه، وجود افراد آموزش دیده موجب می شود که ظرفیت تولیدی کل اقتصاد بالا رود و در نهایت به رشد اقتصادی کمک می کند.
هرچه نیروی کار از آموزش بیشتری برخوردار باشد و هرچه این آموزش مفیدتر باشد در بهبود کیفیت نیروی کار جهت افزایش مقدار تولید تأثیر بیشتری خواهد داشت. از افراد تحصیل کرده برای افزایش بهره وری در تولید، نیازهای روز افزون اقتصادی و آخرین دستاوردهای علمی در تولید می توان استفاده کرد.
3-3-4- تأثیر سرمایهی اجتماعی بر رشد اقتصادی
اعتماد عنصر اصلی سرمایهی اجتماعی محسوب می شود و گروهی که اعضایش قابل اعتماد باشند، کارهای بیشتری نسبت به گروهی که فاقد قابلیت اعتماد هستند انجام می دهند. همچنین افزایش اعتماد در گروه های اجتماعی مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب می شود.
فرهنگ، سنت، مذهب، اخلاق و نژاد، عوامل غیر اقتصادی هستند که می توانند بر عملکرد اقتصادی مؤثر باشند. برای مثال مذهب بر ویژگی های فردی مانند وجدان کاری، صرفه جویی و صداقت اثر مثبت دارد و همچنین اعتماد و صداقت، هزینهی مبادله در مبادلات اقتصادی را کاهش می دهد.
مبادله، حلقهی رابط بین سرمایهی اجتماعی و حوزه های اقتصادی است؛ افرادی که از فرصت ها (اعتماد افراد به آنها) سوء استفاده نمی کنند، چون این امر، خسارتی را متوجه شرکای تجاری شان نمی کند افراد قابل اعتماد محسوب می شوند.
به گفتهی پوتنام، اعتماد تشکیل دهندهی سرمایهی اجتماعی نیست، اما بیشتر بازتابی از وجود آن است.
جهت علیت بین اعتماد و رشد در برخی مطالعات مشخص نشده است؛ اما بورنسکو (2006) به نقل از اسویندسون و اسویندسون (2009) رابطهی میان متغیرهای مهم را در قالب یک نمودار آورده است یعنی این متغیرها می توانند روابط دو طرفه داشته باشند؛ در شکل 3-2 اعتماد با تأثیر بر آموزش و نهادها به رشد منجر می شود و همانطور آموزش و نهادها هم می توانند بر اعتماد تأثیر بگذارند.

نهادها

رشد سرمایه گذاری اعتماد پیش زمینه

آموزش
شکل 3-2: کانال های ارتباطی سرمایهی اجتماعی با رشد
مأخذ: اسویندسون و اسویندسون (2009: 350)
سرمایهی اجتماعی با به وجود آوردن هنجارها، ارزش ها و مدیریت جامع منابع ، موجب مبادله می شود و از طریق کاهشهزینه مبادله و اطلاعات، دیده بانی و نظارت ، امکان تجارت و مبادله بدون انعقاد قرارداد، تشویق همشهریان به تقبل مسؤلیت و ریسک، کاهش مشکلات مدیر و نماینده باعث تسریع مبادله و صرفه جویی در زمان می شود (ولکوک و نارایان ، 2000: 16و اسویندسون و اسویندسون، 2009: 354).
وقتی که فردی در انجام کاری، اعتماد دیگران را جلب می کند؛ ممکن است در کوتاه مدت، منافع بالفعل (آنی) این عمل از منافع بالقوه (آینده) آن کمتر باشد. یعنی این فرد می توانست با سوء استفاده از اعتماد طرف مقابل به او، منافع بیشتری کسب کند. اما او می داند با کسب اعتماد طرف مقابل به خود برای دورهی طولانی، منافع بیشتری نسبت به زمانی که اعتماد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*