تحقیق رایگان درمورد معادلات ساختاری

A group of random arrows sitting on the navigational lines of an old map point toward the the viewer.

آزمونهایفرضیه ها، با توجه به تعداد عامل‌های زیربنایی روابط میان مجموعه نشانگرها می‌پردازد(هومن، 1384).

3-8-4-تحلیل مسیر برقراری روابط علّی در مدل
در تحلیل رگرسیون، متغیرهای تحقیق هم‌عرض هستند و فقط به تأثیر مستقیم متغیرها میپردازد و امکان محاسبه تأثیرهای غیرمستقیم ممکن نیست. تحلیل مسیر که برای نخستین بار از سوی سوول رایت توسعه یافت، گسترش روابط رگرسیون و در حقیقت کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتباط با تدوین بارز مدلهای علی است و هدف آن به دست آوردن برآوردهای کمی روابط علی بین مجموعهای از متغیرهاست. بوسیله تحلیل مسیر میتوان به مطالعه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته پرداخت و معمولاً آن را با نمودار مسیر نشان میدهند. بنابراین، نمودار مسیر وسیلهای برای به نمایش در آوردن الگوی روابط علی در میان مجموعهای از متغیرهاست(هومن، 1384). نمودارهای مسیر نقش اساسی در مدل‌یابی ساختاری دارند. معادلات ساختاری با یک نمودار مسیر که روابط نظری مورد آزمون را به نمایش می‌گذارد، شکل می‌گیرد. از معادلات ساختاری تعریف شده بر مبنای نمودار مسیر، برای محاسبه چندین شاخص برازندگی بهره گرفته می‌شود. بررسی پارامترهای برآورد شده و شاخص‌های گوناگون برازندگی نشان می‌دهد که در مدل مورد مطالعه باید چه تغییراتی انجام و در چه مواردی اصلاحات صورت گیرد؟ اصلاحات مدل باید با احتیاط صورت گرفته و از لحاظ نظری بامعنا باشد.
3-8-5-برازندگی مدل
داده‌های خام قبل از آنکه به عنوان درونداد برنامه رایانه‌ای به کار رود، معمولاً ابتدا به یک ماتریس کوواریانس یا همبستگی از روابط بین متغیرهای مشاهده‌شده تبدیل می‌شود. اندازه‌های برازندگی برای یک مدل از طریق مقایسه ماتریس کوواریانس یا همبستگی از روابط بین متغیرهای مشاهده شده تبدیل می‌شود. اندازه‌های برازندگی از طریق مقایسه ماتریس کوواریانس برآورد شده برای جامعه با ماتریس کوواریانس نمونه که از روی داده‌ها محاسبه شده است به دست می‌آید(کنی، 2001). هیچ‌گاه پرسش این نیست که «آیا این مدل به گونه کامل برازش دارد؟»، بلکه پرسش حقیقی این است که «آیا این مدل به اندازه کافی برازش دارد که تقریب مفیدی برای واقعیت و یک تبیین مستدل و منطقی از روندهای موجود در دادهها باشد؟». بنابراین برازندگی به معنای تأیید یک مدل نیست، زیرا هرگز هیچ مدلی تأیید نمی شود و تنها میتواند رد شود(درصورتی‌که با داده‌ها برازش نداشته باشد) یا عدم تأیید آن به نتیجه نرسد(برازش یابد). از سوی دیگر، یک برازندگی خوب نیز به معنای قدرت رابطه نیست. یعنی ممکن است متغیرهای موجود در مدل، همگی ناهمبسته باشند ولی مدل دارای برازندگی خوبی باشد(هومن، 1384).
برای اندازهگیری برازندگی مدل شاخصهای متفاوتی وجود دارد. در این زمینه یک آزمون که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد و در مقالات متفاوت شاخصهای مختلفی ارائه شده است. به‌طورکلی میتوان این شاخصها را به صورت جدول 3-2 دسته‌بندی و معرفی کرد.
3-8-5-1-شاخصهای مطلق
این شاخصها به بررسی این موضوع میپردازند که واریانس خطای تبیین نشده که پس از برازش مدل باقی میماند قابل توجه است یا خیر. یا به عبارتی دیگر این شاخصها درباره این‌که مدلهای برازش‌یافته تا چه حد به برازندگی کامل نزدیک است اطلاعات مناسبی فراهم میآورد.
مجذور کای(χ2) و نسبت χ2 / df : این شاخصها به قدر مطلق پس‌ماندها توجه دارد. باید یادآور شد که توزیع مجذور کای به گونهای است که مقدار مورد انتظار آن برابر با درجه آزادی آن است. بنابراین، نسبت χ2 / df در یک برازش ایده‌آل برابر با یک خواهد بود. اگر مقدار مجذور کای کمتر از سه برابر درجه آزادی(df) باشد یا به عبارتی دیگر نسبت χ2 / df کمتر از سه باشد برازش مناسب است.
جدول 3-2. شاخص‌های برازندگی
شاخصهای مطلق
شاخصهای نسبی
شاخصهای تعدیل یافته
مجذور کای
نسبت χ2 / df
GFI
شاخص نُرم شده برازندگی
(DELTA1 or NFI)
شاخصهای برازندگی فزاینده
(DELTA2 or IFI)
شاخص برازندگی تطبیقی
(CFI)
جذر برآورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
3-8-5-2-شاخصهای نسبی
شاخصهای نسبی در پی پاسخ به این سؤال هستند که یک مدل به‌خصوص، در مقایسه با سایر مدلهای ممکن، از لحاظ تبیین مجموعهای ازداده های مشاهده شده، تا چه حد خوب عمل میکنند؟ بیشتر شاخصهای نسبی، مدلی با «بدترین برازندگی» را به‌عنوان یک خط پایه ایجاد میکنند و مدل اصلی را با آن مقایسه می‌کنند.
شاخص نُرم شده برازندگی(NFI یا DELTA1): این شاخص به سبب آن‌که تحت تأثیر حجم نمونه بوده، براینمونه های کم حجم پیشنهاد نمی‌گردد. این شاخص را می‌توان بر پایه تابع برازندگی(F) نشان داد:
(3-4) NFI=(
که در آن a و b مدل‌های رقیب و n مدل صفر است. به عقیدۀ پژوهشگران بزرگتر بودن NFI از 9/0 به معنای برازش مناسب است ولی برخی دیگر نیز حداقل سطح پذیرش را 8/0 اعلام کرده اند.
شاخص برازندگی فزاینده(IFI): این شاخص بسیار مشابه شاخص NFI میباشد و بر اساس قرارداد باید دست‌کم 9/0 باشد تا مدل موردنظر پذیرفته شود.
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI): این شاخص به واقع برازندگی مدل موجود را با مدل صفر که در آن فرض میشود متغیرهای مکنون موجود در مدل ناهمبسته‌اند(یعنی مدل استقلال) مورد مقایسه قرار میدهد. بر پایه قرارداد حداقل سطح پذیرش مدل برای این شاخص نیز 9/0 است.
3-8-5-3-شاخصهای تعدیل یافته
این شاخصها به بررسی این موضوع میپردازند که مدل موردنظر چگونه برازندگی و صرفهجویی یا ایجاز را با هم ترکیب میکند.
جذ
ر برآورد واریانس خطای تقریب(RMSEA): مقدار RMSEA که به‌واقع همان آزمون انحراف درجه آزادی است، برای مدل‌هایی که برازندگی خوبی داشته باشند، کمتر از 05/0 است. مقادیر بالاتر از آن تا 08/0 نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب جامعه است. مدلهایی که RMSEA آنها از 10/0 یا بیشتر باشد، برازش ضعیفی دارد. هیو و بنتلر به عنوان نقطه برش برازندگی خوب مدل، مقدار کوچکتر یا مساوی 06/0 را پیشنهاد داده‌اند(هومن، 1384). فرمول این اندازه به صورت زیر می‌باشد:
(3-5)
RMSEA =
3-9-همبستگی و رگرسیون
یکی از انواع روش‌های تحلیل توصیفی (غیر آزمایشی) تحلیل همبستگی است. در این نوع تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد(دلاور، 1385).
تحلیل همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:
الف) تحلیل همبستگی دو متغیری، ب) تحلیل رگرسیون، ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس.
الف) تحلیل همبستگی دو متغیری: در این‌گونه تحقیقات هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می‌باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه(مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می‌باشد(مؤمنی و فعال قیومی، 1391).
برای این منظور بر حسب مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها شاخص‌های مناسبی اختیار می‌شود. از آن‌جا که در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله‌ای با پیش‌فرض توزیع نرمال دو متغیری برای اندازه‌گیری متغیرها استفاده می‌شود، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این‌گونه تحقیقات ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یا به طور خلاصه ضریب همبستگی پیرسون است(مؤمنی و فعال قیومی، 1391).
این ضریب همبستگی، روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود. در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آن‌ها معقول نباشد از ضریب همبستگی دیگری استفاده می‌شود که مبتنی بر مقادیر اصلی نبوده و بر اساس رتبه داده‌ها محاسبه می‌شود(مؤمنی و فعال قیومی، 1391).
مفهوم معنی‌داری در همبستگی این است که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر را می‌توان شانسی یا تصادفی دانست یا واقعاً نشان می‌دهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. این موضوع که عدد به دست آمده معنی‌دار است یا نه از خود عدد به دست آمده با اهمیت‌تر است. در صورتی که همبستگی به دست آمده معنی‌دار نباشد می‌توان حجم نمونه را افزایش داد. معناداری آزمون همبستگی به شدت تحت تأثیر اندازه نمونه است(مؤمنی و فعال قیومی، 1391).
ب) تحلیل رگرسیون: در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می‌شود، هدف معمولاً پیش‌بینی یک یا چند متغیر ملاک(وابسته) از یک یا چند متغیر پیش‌بین(مستقل) است. چنان‌چه هدف پیش‌بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش‌بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. درصورتی‌که هدف، پیش‌بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش‌بین یا زیر مجموعه‌ای از آن‌ها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش‌بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکاً پیش‌بینی کند. ورود متغیرهای پیش‌بین در تحلیل رگرسیون به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:
روش همزمان: در روش همزمان تمام متغیرهای پیش‌بین با هم وارد تحلیل می‌شود.
روش گام‌به‌گام: در روش گام‌به‌گام اولین متغیر پیش‌بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرهای پیش‌بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی(جزئی) و نیمه تفکیکی(نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی ، تمام متغیرهایی که قبلاً در معادله وارد شده‌اند به‌عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنان‌چه با ورود متغیر جدید معنی‌داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. به‌طورکلی در روش گام‌به‌گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست.
روش سلسله‌مراتبی: در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی موردنظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر شخصاً درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم‌گیری می‌کند.
ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس: در مواقعی که محقق از همبستگی مجموعه‌ای از متغیرها بخواهد تغییرات متغیرها را در عامل‌های محدودتر خلاصه کند یا خصیصه‌های زیربنایی یک مجموعه از داده‌ها را تعیین نماید از روش تحلیل عاملی استفاده می‌کند. در صورتی که محقق بخواهد مدل خاصی را از لحاظ روابط متغیرهای تحت بررسی بیازماید، از روش مدل معادلات ساختاری استفاده می‌کند. برای هر دو منظور فوق لازم است که ماتریس کواریانس متغیرهای اندازه‌گیری شده تحلیل شود.
3-10-جمع‌بندی
روش انجام پژوهش از قسمتهای مهم یک کار تحقیقاتی میباشد. در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق و نحوه جمعآو
ری اطلاعات بیان گردید. دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه‌ جمعآوری شده است و ساختار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. همان‌گونه که قید شد جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی شهر شیراز تشکیل می‌دهند. در پایان نیز به شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و تکنیک‌های مورد استفاده اشاره گردید. در فصل آتی به تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامهها خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه(جامعه) آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمونفرضیه ها و پاسخ به سؤالات تحقیق فراهم آید. در فصل حاضر درصدد هستیم به تجزیه و تحلیل داده‌ها بپردازیم.
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت‌شناحتی
در مجموع 261 پرسشنامه از بین پاسخ‌دهندگان گردآوری شد. در این بخش به توصیف فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان در قالب جدول و نمودار می‌پردازیم. این نتایج در جداول و نمودارهای زیر نشان داده شده است.
جدول 4-1. توصیف فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرد
208
79.7
79.7
زن
53
20.3
100
جمع کل
261
100
نمودار4-1. توصیف درصد فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان
نتایج جدول فوق حاکی از این است که بیشتر پاسخ‌دهندگان یعنی حدود 80% افراد مرد می‌باشند.
جدول 4-2. توصیف فراوانی وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
معتبر
مجرد
46
17.6
18.2
متأهل
207
79.3
100
بدون پاسخ
8
3.1
جمع کل
261
100
نمودار4-2. توصیف درصد فراوانی وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان
نتایج بررسی وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان نشان می‌دهد که حدود 80 درصد پاسخ‌دهندگان متأهل هستند.
جدول 4-3. توصیف فراوانی سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
معتبر
کمتر از 5 سال
3
1.1
1.2
بین 5 تا 10 سال
56
21.5
23.4
بین 10 تا 15 سال
80
30.7
55.2
بین 15 تا 20 سال
75
28.7
84.9
بیشتر از 20 سال
38
14.6
100
بدون پاسخ
9
3.4
مجموع
261
100
بیشتر افراد پاسخ‌دهنده دارای سابقه کاری بین 10 تا 15 سال و افراد با سابقه کمتر از 5 سال با 2/1 درصد فراوانی، کمترین پاسخ‌دهنده از نظر سابقه خدمت می‌باشند.
نمودار4-3. توصیف درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان
جدول 4-4. توصیف فراوانی سن پاسخ‌دهندگان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زیر 30 سال
24
9.2
9.8
30 الی 40 سال
159
60.9
75
40 تا 50 سال
57
21.8
98.4
50 سال به بالا
4
1.5
100
بدون پاسخ
17
6.5
مجموع
261
100
نتایج توصیف سن پاسخ‌دهندگان بیانگر این است که بیشتر افراد یعنی حدود 61% دارای سنی بین 30 تا 40 سال می‌باشند. همچنین بیشتر افراد یعنی حدود یک سوم پاسخ‌دهندگان دارای مدرک لیسانس می‌باشند.
نمودار4-4. توصیف درصد فراوانی سن پاسخ‌دهندگان
جدول 4-5. توصیف فراوانی میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
دیپلم
60

23
24.4
فوق دیپلم
78
29.9
56.1
لیسانس
87
33.3
91.5
کارشناسی ارشد
21
8
100
بدون پاسخ
15
5.7
مجموع
261
100
نمودار4-5. توصیف درصد فراوانی تحصیلات پاسخ‌دهندگان
4-3-پایایی پرسشنامه تحقیق
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. اگر ضریب آلفا بیشتر از 70/0 باشد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. در جدول 4-6 نتایج حاصل از محاسبه آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق و هر یک از ابعاد آن

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*