تحقیق رایگان درمورد همبستگی پیرسون

Communication bubbles are connected each other with colorful arrows on blackboard. It symbolize social media, and communication between people.

می گیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در حقیقت کالبد شکافی اطلاعات است. این کالبد شکافی رویکردهای مختلفی را از بین اطلاعات تبیین می نماید که محقق با توجه به موضوع پژوهش، جنبه هایی از اطلاعات مرتبط با موضوع را به منظور تایید یا رد فرضیات مورد استفاده قرار می دهد. همانطور که در فصل قبل بیان شد روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه است. در این فصل ابتدا در مورد اطلاعات دموگرافیک استخراج شده از پرسشنامه ها بحث شده و سپس به آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
4-2 آمار توصیفی پاسخگویان:
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، استقلال مالی ،میزان تحصیلات، رشته تحصیلی دانشگاه، درآمد ماهیانه ،معدل و سن پرداخته می‌شود.
جدول 4-1.آمار توصیفی پاسخگویان
متغیر
گروه
فراوانی
درصد
جنسیت
مرد
164
42.7
زن
220
57.3
وضعیت تاهل
مجرد
291
75.8
متاهل
93
24.2
وضعیت اشتغال
غیر شاغل
264
68.8
شاغل
120
31.3
استقلال مالی
مستقل
111
28.9
غیر مستقل
273
71.1
میزان تحصیلات
کاردانی
112
29.2
کارشناسی
164
42.7
کارشناسی ارشد
81
21.1
دکتری
27
7.0
رشته تحصیلی دانشگاه
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
98
25.5
علوم انسانی(بجز اقتصاد، …)
92
24.0
علوم پایه
38
9.9
فنی مهندسی
112
29.2
پزشکی
44
11.5
درآمد ماهیانه
کمتر از پانصد هزار تومان
23
6
بین 500 هزار تا 750 هزار تومان
74
3/19
بین 750 هزار تا یک میلیون
100

26
بین یک میلیون تا 1.5 میلیون
73
19
بین 1.5 میلیون تا دو میلیون
56
6/14
بیش از دو میلیون تومان
58
1/15
با توجه به جدول فوق از 384 نفر افراد نمونه که جواب داده اند 164 نفر مرد،220 نفر زن بوده که نشان میدهد حدود 43 درصد مرد و 57 درصد زن بوده و 76 درصد مجرد و 24 درصد متاهل هستند. همچنین حدود 31 درصد افراد شاغل و 29 درصد استقلال مالی دارند. حدود 43 درصد افراد دارای مدرک کارشناسی می باشند. از طرفی حدود 29 درصد در رشته های فنی مهندسی تحصیل کرده اند. حدود 26 درصد افراد از بین 750 هزار تا یک میلیون تومان، 25 درصد کمتر از 750 هزار تومان ، 19 درصد بین یک میلیون تا 1.5 میلیون تومان و 30 درصد از بیش از 5/1 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.
متغیر
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
مینیمم
ماکزیمم
تعداد
سن
35/21
20
57/3
19
45
384
معدل کل
72/15
16
11/2
12
20
374
با توجه به جدول فوق نشان می دهد میانگین سنی پاسخگویان 35/21 سال و نیمی از پاسخگویانی سنی کمتر از 20 سال دارنداز طرفی کمترین سن 19 سال و بیشترین سن 45 سال و معدل کل همه افراد برابر 72/15 می باشد.
4-3آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیات پژوهش
فرضیه (1) : دانشجویان استان یزد از نظر مالی باسواد هستند
برای بررسی این فرضیه میانگین متغیر سواد با نمره 60 مقایسه شده است. که نمرات بالای 60 با سواد حساب می‌شود.
جدول 4-2. مقایسه میانگین‌های مشاهده شده متغیر سواد مالی با نمره 60
متغیر
مقایسه میانگین مشاهده شده با مقدار ثابت 60
میانگین
آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاوت میانگین
سواد مالی
69/28
65/49-
383
000/0
31/31-
استفاده از آزمون t برای یک نمونه ، با فرض صفر، برابری میانگین ها با نمره 60 و فرض مقابل برابر نبودن میانگین ها با نمره 60 را آزمون می کند. با توجه به آماره t (65/49-) و سطح معناداری (000/0) که کوچکتر از 0.05 می باشد. در نتیجه در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می شود یعنی تفاوت بین میانگین نمرات سواد مالی دانشجویان با عدد 60 معنادار می باشد و با توجه به میانگین نمرات سواد مالی که برابر 69/28 می باشد نشان می دهد دانشجویان استان یزد از نظر مالی کم سواد هستند .
فرضیه (2) : بین رفاه مالی و سواد مالی دانشجویان استان یزد رابطه معناداری وجود دارد.
جدول4-3 همبستگی بین رفاه مالی و سواد مالی
همبستگی
رفاه مالی
سواد مالی

 
 
ضریب همبستگی پیرسون
152/0
سطح معناداریsig
003/0
تعداد
383
فرض صفر : بین رفاه مالی و سواد مالی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض مقابل : بین رفاه مالی و سواد مالی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب همبستگی (152/0) و p- مقدار (003/0) که کوچکتر از 0.05 میباشد پس فرض صفر رد می شود می توان گفت در سطح اطمینان 95% بین رفاه مالی و سواد مالی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین بین رفاه مالی و سواد مالی دانشجویان استان یزد ارتباط معنادار مستقیم وجود دارد.
فرضیه (3) : بین رفاه ذهنی و سواد مالی دانشجویان استان یزد رابطه معناداری وجود دارد.
جدول4-4 .همبستگی بین رفاه ذهنی و سوادمالی
همبستگی
رفاه ذهنی
سواد مالی
ضریب همبستگی پیرسون
050/0
سطح معناداریsig
326/0
تعداد
384
فرض صفر : بین رفاه ذهنی و سواد مالی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض مقابل : بین رفاه ذهنی و سواد مالی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب همبستگی (05/0) و p- مقدار (326/0) که بزرگتر از 0.05 میباشد پس فرض صفر رد نمی شود می توان گفت در سطح اطمینان 95% بین رفاه ذهنی و سواد مالی دانشجویان استان یزدرابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه (4) :متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان بر سواد مالی آنها تاثیر می گذارد.
فرضیه (1-4): سن در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
جدول4-5.همبستگی سن در سواد مالی دانشجویان
همبستگی
سن
سواد مالی
ضریب همبستگی پیرسون
211/0
سطح معناداریsig
000/0
تعداد
384
فرض صفر : بین سن و سواد مالی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض مقابل : بین سن و سواد مالی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب همبستگی (211/0) و p- مقدار (0.000) که کوچکتر از 0.05 میباشد پس فرض صفر رد می شود می توان گفت در سطح اطمینان 95% بین سن و سواد مالی رابطه معناداری مستقیم وجود دارد. بنابراین سن درسواد مالی دانشجویان استان یزد تاثیر دارد.
فرضیه (2-4): معدل کل در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
جدول4-6.همبستگی معدل کل در سواد مالی دانشجویان
همبستگی
معدل کل
سواد مالی
ضریب همبستگی پیرسون
030/0
سطح معناداریsig
560/0
تعداد
374
فرض صفر : بین معدل کل و سواد مالی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض مقابل : بین معدل کل و سواد مالی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب همبستگی (030/0) و p- مقدار (560/0) که بزرگتر از 0.05 میباشد پس فرض صفر رد نمی شود می توان گفت در سطح اطمینان 95% بین معدل کل و سواد مالی رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین معدل کل درسواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر ندارد.
فرضیه (3-4):جنسیت در سواد مالی دانشجویان استان یزد تاثیر داشته است.
در آزمون t برای دو نمونه مستقل دو آزمون مختلف انجام می دهد. در آزمون نوع اول که به لوین معروف است فرض برابری واریانس ها ازمون می شود فرض صفر این ازمون این است که واریانس دو گروه با هم برابر است .
اگر سطح معنی داری ازمون لوین کمتر از 05/0 بود فرض برابری رد می شود وt در سطر دوم گزارش می شود ولی اگر از 05/0 بیشتر بود نمی توان فرض برابری واریانس ها را رد کرد وt در سطر اول گزارش می شود . و در آزمون دوم آزمون t برای برابری میانگین ها انجام می شود.
جنسیت
N
میانگین
انحراف معیار
سواد مالی
مرد
240
29.80
13.493
زن
144
26.83
9.966
آزمون لوین برای برابری واریانس ها
آزمون t برای دو نمونه مستقل
F
سطح معناداری
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاضل میانگین
قاصله اطمینان 95% برای تفاضل
پایینی
بالایی
سواد مالی
مفروض برابری واریانس
12.273
.001
2.290
382
.023
2.967
.419
5.514
مفروض نا برابری واریانس
2.465
365.779
.014
2.967
.600
5.333
جدول 4-7 .آزمون دونمونه مستقل جنسیت در سواد مالی دانشجویان
استفاده از آزمون t برای دو نمونه مستقل که وجود تفاوت بین میانگین نمرات در دو گروه را بررسی می کند با فرض صفر، برابری میانگین ها و فرض مقابل برابر نبودن میانگین ها را آزمون می کند. با توجه به آماره t (465/2) و سطح معناداری (014/0) که کوچکتر از 0.05 می باشد. در نتیجه در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می شود یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار میباشد. بنابراین جنسیت در سواد مالی دانشجویاناستان یزد تاثیر معناداری داشته است. و با توجه به میانگین های دو گروه نشان می دهد سواد مالی مردان بیشتر از زنان می باشد.
فرضیه (4-4):وضعیت تاهل در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
وضعیت تاهل
N
میانگین
انحراف معیار
سواد مالی
مجرد
325
28.15
11.686
متاهل
59
31.66
15.336
آزمون لوین برای برابری واریانس ها
آزمون t برای دو نمونه مستقل
F
سطح معناداری
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاضل میانگین
قاصله اطمینان 95% برای تفاضل
پایینی
بالایی
سواد مالی
مفروض برابری واریانس
3.396
.066
-2.017
382
.044
-3.513
-6.939
-.088
مفروض نا برابری واریانس
-1.674
70.732
.099
-3.513
-7.699
.673
جدول4-8 .آزمون دو نمونه مستقل وضعیت تاهل در سواد مالی دانشجویان
استفاده از آزمون t برای دو نمونه مستقل که وجود تفاوت بین میانگین نمرات در دو گروه را بررسی می کند با فرض صفر، برابری میانگین ها و فرض مقابل برابر نبودن میانگین ها را آزمون می کند. با توجه به آماره t (017/2-) و سطح معناداری (044/0) که کوچکتر از 0.05 می با
شد. در نتیجه در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می شود یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار میباشد. بنابراین وضعیت تاهل در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر معناداری داشته است. و با توجه به میانگین های دو گروه نشان می دهد سواد مالی افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد می باشد.
فرضیه (5-4):وضعیت اشتغال در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
وضعیت اشتغال
N
میانگین
انحراف معیار
سواد مالی
غیر شاغل
264
27.76
10.629
شاغل
120
30.73
15.357
جدول4-9.آزمون دو نمونه مستقل وضعیت اشتغال در سواد مالی دانشجویان
آزمون لوین برای برابری واریانس ها
آزمون t برای دو نمونه مستقل
F
سطح معناداری
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاضل میانگین
قاصله اطمینان 95% برای تفاضل
پایینی
بالایی
سواد مالی
مفروض برابری واریانس
.001
.975
-2.198
382
.029
-2.976
-5.638
-.314
مفروض نا برابری واریانس
-1.924
172.762
.056
-2.976
-6.029
.078
استفاده از آزمون t برای دو نمونه مستقل که وجود تفاوت بین میانگین نمرات در دو گروه را بررسی می کند با فرض صفر، برابری میانگین ها و فرض مقابل برابر نبودن میانگین ها را آزمون می کند. با توجه به آماره t (198/2-) و سطح معناداری (029/0) که کوچکتر از 0.05 می باشد. در نتیجه در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می شود یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار میباشد. بنابراین وضعیت اشتغال در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر معناداری داشته است. و با توجه به میانگین های دو گروه نشان می دهد سواد مالی افراد شاغل بیشتر از افراد غیر شاغل می باشد.
فرضیه (6-4):حوزه فعالیت در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
حوزه فعالیت
N
میانگین
انحراف معیار
سواد مالی
امور مالی
72
33.17
16.601
امور غیر مالی
44
26.73
12.789
جدول4-10.آزمون دو نمونه مستقل حوزه فعالیت در سواد مالی دانشجویان
آزمون لوین برای برابری واریانس ها
آزمون t برای دو نمونه مستقل
F
سطح معناداری
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاضل میانگین
قاصله اطمینان 95% برای تفاضل
پایینی
بالایی
سواد مالی
مفروض برابری واریانس
1.954
.165
2.203
114
.030
6.439
.649
12.230
مفروض نا برابری واریانس
2.344
107.875
.021
6.439
.995
11.884
استفاده از آزمون t برای دو نمونه مستقل که وجود تفاوت بین میانگین نمرات در دو گروه را بررسی می کند با فرض صفر، برابری میانگین ها و فرض مقابل برابر نبودن میانگین ها را آزمون می کند. با توجه به آماره t (203/2) و سطح معناداری (03/0) که کوچکتر از 0.05 می باشد. در نتیجه در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می شود یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار می باشد. بنابراین حوزه فعالیت در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر معناداری داشته است. و با توجه به میانگین های دو گروه نشان می دهد سواد مالی افراد فعال در حوزه مالی بیشتر از افراد فعال در امور غیر مالی می باشد.
فرضیه (7-4):استقلال مالی در سواد مالی دانشجویان استان یزد تاثیر داشته است.
استقلال مالی
N
میانگین
انحراف معیار
سواد مالی
مستقل
111
31.17
15.257
غیر مستقل
273
27.68
10.836
جدول4-11.آزمون دو نمونه مستقل استقلال مالی در سواد مالی دانشجویان
آزمون لوین برای برابری واریانس ها
آزمون t برای دو نمونه مستقل
F
سطح معناداری
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاضل میانگین
قاصله اطمینان 95% برای تفاضل
پایینی
بالایی
سواد مالی
مفروض برابری واریانس
13.805
.000
2.529
382
.012
3.494
.777
6.210
مفروض نا برابری واریانس
2.198
157.082
.029

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3.494
.354
6.633
استفاده از آزمون t برای دو نمونه مستقل که وجود تفاوت بین میانگین نمرات در دو گروه را بررسی می کند با فرض صفر، برابری میانگین ها و فرض مقابل برابر نبودن میانگین ها را آزمون می کند. با توجه به آماره t (198/2) و سطح معناداری (029/0) که کوچکتر از 0.05 می باشد. در نتیجه در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می شود یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار میباشد. بنابراین استقلال مالی در سواد مالی دانشجویان استان یزد تاثیر معناداری داشته است. با توجه به میانگین های دو گروه نشان می دهد سواد مالی افراد دارای استقلال مالی بیشتر از افراد فاقد استقلال مالی می باشند.
فرضیه (8-4):دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
جدول 4-12. آزمون همگنی واریانس هادانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان
سواد مالی
آماره لوین
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
2.249
4
379
.062
جدول4-13 . ازمون آنالیز واریانس یکطرفه دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان
عامل
گروه ها
تعداد
میانگین
آمارهf
سطح معناداری
سواد مالی
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
100
27.20
4.164
.003
علوم انسانی
98
26.49
علوم پایه
29
25.10
فنی مهندسی
151
31.66
پزشکی
6
32.00
ابتدا آزمون همگنی واریانس ها انجام شده که با توجه به آماره لوین و

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*