دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع هوش بازاریابی

0 Comments

وجود دارد؟
4- آیا بین سبک مدیریت وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟
4-1 آیا بین مدیریت هدفگرا وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟
4-2 آیا بین مدیریت عضوگرا وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟
4- 3 آیا بین مدیریت سایه نما وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟
4- 4 آیا بین مدیریت میانه رو وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟
5- آیا بین منابع سازمانی وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
5-1 آیا بین منابع انسانی وهوش بازاریابی دربانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
5- 2 آیا بین منابع مالی وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
5- 3 آیا بین منابع فیزیکی وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
1-6 روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق توصیفی – همبستگی است که بصورت پیمایشی انجام می گردد و از نظرنوع یک تحقیق کاربردی است . با توجه به اینکه مطالعات پیمایشی دارای دو هدف عمده هستند: توصیف و تبیین، پس در پژوهش حاضر نیز از روش پیمایش مقطعی با دو هدف توصیف و تبیین استفاده شده است که در سطح توصیف، هدف نشان دادن تصویری از چگونگی وضعیت فعلی بانک ملی ، بر اساس متغیر های مورد مطالعه می باشد. و در سطح تحلیل یا تبیین هدف یافتن رابطه بین متغیر وابسته (هوش بازاریابی بانک ملی) و متغیر مستقل (عوامل سازمانی بانک ملی) می باشد .
1-7 روش جمع‌آوری داده‌ها:
برای این منظور از دو نوع منابع داده استفاده گردیده که منابع ثانویه و اولیه می باشند .
منابع داده های ثانویه :
از بررسی داده های منتشر شده شامل جستجو دراینترنت ، مقالات ،اسناد ، کتب ،نشریات مربوط به مطالعات قبلی در مورد هوشمندی بازاریابی و موارد مرتبط با آن بدست آمدند.
منابع داده های اولیه :
توسط توزیع پرسشنامه برای تمام مدیران شعب و مدیران بازاریابی سازمان مورد مطالعه بدست آمده که از این داده ها برای نشان دادن رابطه بین عوامل داخلی سازمان با هوشمندی آن استفاده می گردد . متداول‌ترین و قابل اعتمادترین وسیله بررسی تجربی در جامعه‌شناسی و بسیاری از رشته‌های مجاور دیگر و همچنین در بخش‌های کاربردی، روش (پرس‌وجو) است، پرسش‌نامه پرکاربردترین تکنیک است. دراین تحقیق نیز برای جمع آوری داده ها ازروش پرسش نامه استفاده گردیده است ، که البته پرسشنامه ها توسط پاسخ گویان و در حضور شخص محقق تکمیل گردیده و هر گونه ابهام و سوالی که در مورد سوال ها بود توضیح داده شده است.
1-8 تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق برای تحلیل آماری داده های بدست آمده ، از فنون آمار توصیفی ،تنظیم جداول و نمودارهای توصیفی استفاده شده و برای سنجش رابطه بین متغیرها از آزمون های مناسب این پژوهش همچون روش آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده بعمل آمده و برای این منظوراز نرم افزار spssاستفاده گردیده است.
1-9 جامعۀ آماری پژوهش :
جامعۀ آماری این پژوهش عبارت است از تمام مسولین و معاونین شعب و مدیران و معاونین ستادی بانک ملی استان زنجان به تعداد 118 نفر که به علت محدود و کوچک و در دسترس بودن تمام افراد جامعه آماری از انتخاب نمونه اجتناب شده و به صورت سرشماری از تمام افراد جامعه مذکور تحقیق به عمل می آید .
1-10 متغیرهای پژوهش
تقریبا درهرتحقیق شناخت متغیرها ،اندازه گیری آنها و بررسی نحوه آثار و روابط آنها با یکدیگر مورد نظر است.مثلا در علوم انسانی و اجتماعی تعدادی از صفات و ویژگی های جامعهی مورد مطالعه که به عنوان متغیر تلقی یا اندازه گیری می شود.
متغیر های مستقل :این متغیرها نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند منشاء بروز پدیده ها می شوند و محقق معمولا در جستجویرابطه بیین دو عامل یا متغیر است و تشخیص تاثیر متغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمدهی تحقیق محسوب می شود. (حافظ نیا ، 1387 : 23 )
در این تحقیق که از نوع توصیفی می باشد چندین متغیر مورد آزمون قرارمی گیرند طبق مدل مفهومی و سوالات تحقیق متغیرهای تحقیق عبارتند از
1-10-1 متغیرهای مستقل :
1- اهداف سازمانی :
هدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب است که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد.
2- فرهنگ سازمانی :
فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از ارزشها ، باورها ، درک و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده میشود( ال دفت ،1999 : 354)
3- ساختار سازمانی :
ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند ،چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازو کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند ؟( رابینز ،1943 :25)
4- سبک مدیریت :
انتخاب روش مدیریت از طرف فرد مدیربا خواسته سازمان ، موقعیت زمانی، شخصیت فرد مدیر و….بستگی دارد.هر اندازه دستورالعملهای سازمان محدوده ای برای فرد مدیر ایجاد کند، در واقع سبک مدیریت او قبلا تعیین شده
5 – منابع سازمانی :
سازمان جایی است که در آن، منابع گرد هم می آیند. شرکتها و سازمانها از منابع مختلف (انسانی، مالی) برای به انجام رساندن اهداف خود استفاده میکنند.
1-10-2 متغیر های تابع یا وابسته :
هوش بازاریابی :
اطلاعات هر ر
وزه در مورد تغییرات در محیط بازاریابی که به مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی کمک میکند (کاتلر ، 1376 :145)
1-11 فرضیات پژوهش :
فرضیه اصلی تحقیق :

بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق :
1- بین اهداف سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
2- بین ساختار سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
3- بین فرهنگ سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
4- بین سبک مدیریت و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
5- بین منابع سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
مولفه های اهداف سازمانی
1-1 بین قابل قبول بودن اهداف و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
1-2 بین قابل دست یابی بودن اهداف و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
1-3 بین برانگیزاننده بودن اهداف و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
مولفه های ساختار سازمانی
2-1 بین پیچیدگی سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
2-2 بین تمرکز سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
2-3 بین رسمیت سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
مولفه های فرهنگ سازمانی
3-1 بین فرهنگ انعطاف پذیری و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
3-2 بین فرهنگ ماموریتی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
3-3 بین فرهنگ مشارکتی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
3-4 بین فرهنگ بوروکراتیک و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
مولفه های سبک مدیریت سازمانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1 بین سبک مدیریت هدف گرا و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
4-2 بین سبک مدیریت عضوگرا و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
4-3 بین سبک مدیریت سایه نما و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
4-4 بین سبک مدیریت میانه رو و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
مولفه های منابع سازمانی
5-1 بین مدیریت منابع انسانی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
5-2 بین مدیریت منابع مالی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
5-3 بین مدیریت منابع فیزیکی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
1-12 روش سنجش متغیرها:
برای سنجش متغیرها، از طیف پنج درجه‌ ای لیکرت استفاده شده است. این طیف در سطح مقیاس ترتیبی می‌تواند گرایش به یک موضوع را براساس ارزشهای جامعه توسط خود پاسخگویان از طریق ارزش طیف گویه‌ها و ضریب همبستگی بین گویه‌ها بسنجد (بیکر، 1999: 52).
1-13 قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی : این تحقیق به بررسی عوامل سازمانی عنوان شده در مدل مفهومی که عبارت بودند از (اهداف ، فرهنگ ، ساختار ، سبک مدیریت و منابع سازمان ) می پردازد .
قلمرو مکانی : قلمرو مکانی این پژوهش کلیه شعب و اداره امور شعب بانک ملی استان زنجان می باشد.
قلمرو زمانی : این پژوهش با گردآوری داده های اولیه و ثانویه از سال 92 شروع و در سال 93 به پایان رسیده است.
1-14 محدودیت های پژوهش
در مورد تکمیل صحیح و دقیق پرسش نامه این احتمال می رفت که به دلیل مربوط بودن سوالات به نحوه تفکر وروش مدیریت مدیران وروسای شعب آنها از بیم بررسی شدن جواب ها از سوی مدیران ارشد بانک در دادن جواب ها محافظه کاری کنند و جواب هایی بدهند که خوشایند مدیریت ارشد باشد. برای حل این مشکل با تک تک آنها حضوری و تلفنی صحبت گردید و به همه آنها اطمینان داده شد که این پرسش نامه مربوط به یک تحقیق دانشگاهی است و هیچ اسم یا مشخصات فردی از آنها در پرسش نامه پرسیده نشده و اطلاعات داده شده کاملا محرمانه خواهد ماند.
1-14 مدل مفهومی پژوهش
هوش بازاریابی هنری است که سازمانهای مختلف به آن احتیاج دارند. دستیابی به هوش بازاریابی تنها با استفاده همزمان از علم و هنر میسر است. هوش نه تنها قابلیت فردی، بلکه قابلیتی سازمانی است که ازمحیط سازمان کسب می شود . (فاریابی ،1390 :23)
اهداف
ساختار
فرهنگ
مدیریت
منابع
اهداف
ساختار
فرهنگ
مدیریت
منابع

هوش
بازاریابی
بانک ملی ایران
هوش
بازاریابی
بانک ملی ایران

عوامل
سازمانی
عوامل
سازمانی

تعریف نظری و عملیاتی کلید واژه های اهداف سازمانی
تعریف نظری :
اهداف سازمانی : هدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب است که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد . به بیانی دیگر ، هدف سازمانی نمایانگر یک نتیجه یا یک نقطه نهایی است که تلاش های سازمان در آن جهت صورت می گیرد.
تعریف عملیاتی :
1- مشروعیت اقدامات : نخستین گام مهمی را که شرکت می تواند در راه رسالت خویش بردارد این است که به گروه های ذی نفع داخلی و خارجی مشروعیت خود را بقبولاند و احساسی مثبت در آنها بوجود آورد.
2- هدایت و انگیزش : هدف موجب می شود که عضو سازمان مسیر خود را مشخص کند.هدف می تواند در اعضای سازمان انگیزه ایجاد کند ، به ویژه آنگاه که عضو سازمان در تعیین هدف مزبور نقشی داشته باشد.
3- رهنمود تصمیم گیری : مسیر تصمیم گیری کارکنان و اعضای سازمان به وسیله هدف ها و استراتژی ها تعیین می شود.
4- استانداردی برای عملکرد: معیار یا استاندارد سنجش و ارزیابی عملکرد ها به وسیله هدف سازمان تعیین می شود، باید بتوان سطح عملکرد سازمان را سنجید و آن را اندازه گیری کرد.
تعریف کلید واژه های فرهنگ سازمانی
تعریف نظری :
فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارزشها ، باورها ، درک و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده میشود.( ال دفت ،1999 :322 )
تعریف عملیاتی :
1- انعطاف پذیری : چنین سازمانی باید در برابر طرحهای جدید و اصلی به سرعت از خود واکنش نشان داده ، توان این را داشته باشد که تجدید ساختار نماید، به نوآوری ، خلاقیت و خطر پذیری ارج بگذارد.
2- ماموریتی :سازمانی که چنین فرهنگی بر آن حاکم است می کوشد تا نیازهای محیط خارجی را تامین کند، ولی الزامی در خود نمی بیند به سرعت دستخوش تغییرات گردد در این فرهنگ به دیدگاه های مشترک توجه زیادی می شود، این دیدگاه نوع فعالیت اعضای سازمان را تعیین می کند.
3- مشارکتی : در فرهنگ مشارکتی از اعضای سازمان خواسته می شود که در امور مشارکت کنند. مشارکت در امور موجب می شود که فرد احساس مسولیت و مالکیت در شرکت بنماید و از این رو به سازمان تعهد بیشتری پیدا می کند .
4- بوروکراتیک : فرهنگ بوروکراتیک یا دیوان سالاری به امور داخلی سازمان توجه می کند در چنین سازمانی فرهنگی حاکم است که برای انجام کارها از روشی مشخص و با ثبات استفاده شود، افراد مشارکت بسیار اندکی در امور سرنوشت ساز سازمان دارند .
تعریف کلید واژه های ساختار سازمانی
ساختار سازمانی :
ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند ،چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازو کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند ؟(رابینز ، 1943 :25)
تعریف عملیاتی :
1- پیچیدگی :
به تعداد متخصصین و فعالیتهای حرفه ای و همچنین طول دوره آموزش حرفه ای کارکنان و به میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد،اشاره می کند.
2- رسمیت :
به میزان یا حدی که مشاغل سازمانی استاندارد شده اند اشاره می کند. اگر شغلی از میزان رسمیت بالائی برخوردار بوده ، متصدی آن برای انجام دادن فعالیتهای مربوط به آن شغل و اینکه چه موقعی انجام شود و چگونه باید انجام گردد، از حداقل آزادی عمل برخوردار می باشد.
3- تمرکز :
نسبت مشاغلی که متصدیان آنها در تصمیم گیری مشارکت نموده و تعداد حوزه هایی که اینان در آن مشارکت می کنند ،میزان تمرکز یا عدم تمرکزسازمان را نشان میدهد.
تعریف کلید واژه های مدیریت سازمانی
سبک مدیریت :
انتخاب روش مدیریت از طرف فرد مدیربا خواسته سازمان ، موقعیت زمانی، شخصیت فرد مدیر و….بستگی دارد.هر اندازه دستورالعملهای سازمان محدوده ای برای فرد مدیر ایجاد کند، در واقع سبک مدیریت او قبلا تعیین شده است
تعریف عملیاتی :
1- مدیریت هدفگرا : در این سبک از مدیریت، مدیر سعی دارد، به هر نحوی که باشد هدف سازمان را برآورد کند پس، لازمه رسیدن به این منظور این است که مدیر در راس سازمان فرد مطلق العنان بوده و به تنهایی مسئولیت طرح و برنامه ریزی ، نظارت بر اجرای برنامه ها و کنترل آنها را به عهده بگیرد.
2- مدیریت عضو گرا : در این شیوه مدیریت، رضایت اعضا بیش از هر چیز مورد توجه است. لذا این گونه مدیریت سعی دارد که با ایجاد رضایت باطن در کارکنان به انگیزش انجام امور محوله در آنها بپردازد. تشویق و ترغیب کارکنان در این گونه مدیریت مورد توجه است.
3

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *