مقاله درمورد دانلود موانع و محدودیت

Business Trends Graphs and charts 3d image Reference Earth Map taken from open source: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?vev1id=11656 Software used: 3dsMax Date of creation (rendered) - 26.08.2011 All layers used

قرار گرفته، سپس با استفاده از مطالعات میدانی، اقدام به تبیین سؤالات (فرضیه های تحقیق) مطابق با عنوان و هدف تحقیق شده است.
پژوهش حاضر را از نظر هدف آن می توان از دو زاویه توسعه‌ای و کاربردی مورد توجه قرار داد. این پژوهش یک تحقیق توسعه‌ای است از این نظر که موضوع کاملاً جدید به ویژه در میان مطالعات جهانگردی است و محقق درصدد است با انجام این مطالعه به تشریح تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی) بپردازد . اما از آنجائیکه نتایج حاصل از تحلیلیافته های آن می تواند در عرصه عمل راهگشا باشد، این تحقیق را می توان یک تحقیق کاربردی نیز خواند.
این پژوهش از نظر روش نیز یک پژوهش توصیفی است و از لحاظ نوع روش پژوهش همبستگی می باشد. در تحقیق توصیفی، محقق به جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده ویژه نمی پردازد و دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری و کنترل نمی کند و صرفاً آنچه را که وجود دارد را مطالعه کرده و به توصیف و تشریح آن می پردازد و سپس به شناسایی و بررسی مسایل، شرایط و وقایع جاری مبادرت می ورزد (سرمدوبازرگان،1380).
1-11 روش جمع آوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات علاوه بر استفاده از کتب، نشریات و اسناد موجود در کتابخانه از سایت های اینترنتی و همچنین مشاهده و … (میدانی) از پرسشنامه نیز استفاده شد.
1-12 ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار، روشی است که توسط آن اطلاعات جمع آوری می شود و به تحلیل آن پرداخته می شود. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامهی مذکور محقق ساخته می باشد و مقیاس مورد استفاده در این پرسشنامه مقیاس لیکرت از نوع 5 گزینه ای می باشد.
1-13 جامعه آماری
تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر،1381).

جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه گردشگران عراقی هستند که در محدوده زمانی شش ماهه اول سال 1393 وارد ایران شده اند . .
1-13-1 حجم نمونه :
به دلیل اجتناب سازمان گردشگری از ارائه آماررسمی و واقعی بر اساس سیاست های خاص سازمان به طوریکه هنوز حتی به سازمان جهانی گردشگری نیز از سوی سازمان آماری ارائه نشده است،در این پژوهش با حجم نامشخصی از گردشگران عراقی روبه رو بوده ایم لذا به گردشگرانی که در طی محدوده شش ماهه اول سال 1393 به ایران سفر کرده ودر دسترس بودند پرسشنامه داده شد . این تعداد در نهایت 250 نفر شده است.
1-13-2 روش نمونه گیری:
نمونه گیری، فرآیند گزینش و انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه می توان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد(سرمدوبازرگان،1380).
بدیهی است مراجعه به کلیه گردشگران عراقی که درفاصله شش ماه به ایران سفر کرده اند نمی توانست مقدور باشد و انتخاب نمونه ای از جامعه مورد نظر اجتناب ناپذیر بود. همچنین مدیران هتلهاو راهنمایان تورها به هیچوجه اجازه ارتباط مستقیم با گردشگران را نمی دادند لذا در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و با مراجعه به شهرهای توریستی ایران (اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، تبریز، مشهد) و با دسترسی بسیار سخت به گردشگران این پرسشنامه ها تکمیل وجمع آوری شده است. البته نمونه گیری نیز دستخوش محدودیتهای دوره زمانی ورود وخروج گردشگران عراقی به ایران بوده است.
1-14 موانع و محدودیت های تحقیق
با توجه به اهمیت محدودیتهای تحقیق و با عنایت به اینکه تشخیص محدودیتهای تحقیق و بیان آن در طرح تحقیق بر ارزش داخلی و خارجی تحقیق می افزاید (نادری، سیف نراقی، 1371، 204) اهم محدودیتهایی که در این تحقیق برای محقق بسیار قابل لمس و محسوس بوده اند را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :
الف _ در اختیار نداشتن آمار درستی از گردشگران عراقی به ایران که متاسفانه منجر به بدست آمدن دقیق حجم نمونه نشده است .
ب_ محدود بودن زمان تحقیق، با عنایت به اینکه تحقیق حاضر بر حسب موضوع می توانست دارای ابعاد وسیعی باشد لذا توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و همچنین انجام مطالعات مقدماتی و بررسی سایر تحقیقات برای انجام تحقیق مذکور امری اجتناب ناپذیر است که این امر مستلزم وقت زیادی می باشد که متاسفانه به دلیل معین بودن طول ایام تحصیل برای محقق یکی از محدودیتهای اصلی قلمداد می شود
ج – یکی دیگر از محدودیتهای این تحقیق را می توان امکان عدم صداقت پاسخ دهندگان در پاسخ به سوالات تحقیق دانست . بدین معنا که برخی پاسخ دهندگان امکان داشت بر اساس نداشتن وقت ، یا کم اهمیت جلوه نمودن تحقیق برایشان پاسخ سوالات را داده باشند .
پژوهش مقدماتی
پژوهش مقدماتی

بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه شناسایی تاثیر تبلیغات در جذب گردشگر جهت ورد به ایران
بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه شناسایی تاثیر تبلیغات در جذب گردشگر جهت ورد به ایران

شناسایی عوامل تبلیغاتی
شناسایی عوامل تبلیغاتی

کسب نظرات خبرگان و متخصصین به منظور تعیین و رفع اشکالات احتمالی
کسب نظرات خبرگان و متخصصین به منظور تعیین و رفع اشکالات احتمالی

جمع آوری و تحلیل داده ها
جمع آوری و تحلیل داده ها

تحلیل داده ها
تحلیل داده ها
طراحی پرسشنامه
طراحی پرسشنامه

شناسایی و تعیین اولیهی عوامل موثر
شناسایی و تعیین اولیهی عوامل موثر

شکل1-1 متدولوژی تحقیق
1-15 – خلاصه فصل
در فصل اول همان طور که مشاهده گردید در ابتدا به بیان مسئله پرداختیم و پس از آن اهمیت انجام این پژوهش را به تفضیل توضیح دادیم . در ادامه سوالها و فرضیات تحقیق را بیان نموده و به مطالعات داخلی و خارجی در راستای پژوهش پرداختیم. و سپس روش تحقیق خود را توضیح دادیم . و در نهایت موانع و محدودیتهای تحقیق را برشمردیم.و در یک نگاه متدولوژی تحقیق را به تصویر کشیدیم .
فصل دوم
فصل دوم
مبانی نظری
مبانی نظری

2-1 مقدمه:
((جهانگردی پدیده‌ای است چند بعدی که عوامل مختلفی چون شرایط عمومی کشور، ثبات اقتصادی و اجتماعی، امنیت داخلی، تقویت و گسترش زمینه های مختلف خدماتی از قبیل سیستم حمل و نقل، توسعه‌ی هتل‌ها، مراکز تفریحی و… در موفقیت آن سهم بسزایی دارند.))
« نگاهی به تاریخ گسترش جهانگردی در قرن بیستم نشان می‌دهد که پس از جنگ جهانی دوم جهانگردی به ویژه در اروپا از رشد صعودی و مداوم برخوردار شده است. از دید اقتصاددانان این رشد و تداوم که از مسافرت و انتقال بخشی از قدرت خرید مردم کشورهای مختلف به یکدیگر و به ویژه انتقال قدرت خرید از کشورهای مرفه به کشورهای فقیرتر ناشی می‌شود، به عنوان منبعی برای درآمد پدیدار شده است که می‌توان از آن به سود اقتصاد ملی کشورهای میزبان بهره گرفت. براساس این دیدگاه گسترش صنعت گردشگری در هر کشور بخشی از گسترش ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش کمی و کیفی موقعیت‌های شغلی و صنعتی است. بنابراین سهم آن را در توسعه‌ی ملی نمی‌توان نادیده انگاشت. این صنعت توان آن را دارد که همواره با جلب جهانگردان بدون نیاز اساسی اولیه به سرمایه‌گذاری‌های کلان درآمد ایجاد کند و سودآور باشد.»
نتایج حاصل از تجارب کشورهای صاحب‌نام در این صنعت نشان می دهد که یکی از عوامل اساسی رکود گردشگری در ایران عدم اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب در عرصه‌ی بین‌المللی است. فقدان تبلیغات مناسب موجب شده تا کشور ایران علیرغم دارا بودن توانمندی‌های بسیار برای جهانیان ناشناخته بماند. از این روی دغدغه‌ی پژوهشگر بر این است تا به بررسی تأثیر تبلیغات در جذب گردشگران خارجی به ایران بپردازد و شیوه‌ها و ابزار مناسب در این زمینه را شناسایی نماید. امید است نتایج حاصل از این پژوهش موجب ایجاد تحول، رشد و شکوفایی صنعت گردشگری و در نتیجه توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور عزیزمان ایران گردد.
امروزه با گسترش روزافزون ارتباطات رسانه‌ای می‌توان از رسانه‌ها بخصوص رسانه‌های نوین در ابعاد گسترده برای توسعه‌ی صنعت گردشگری یاری جست. رسانه‌ها باتوجه به قدرت، اهمیت و توان خود به معرفی، شناسایی و ترغیب گردشگران برای سفر به مناطق خاص می‌پردازند.
لازمه اثرگذاری تبلیغات جهانی گردشگری آشنایی با ملل مختلف، فرهنگ، ارزشهاوباورها، اعتقادات، قوانین اخلاقی و رفتاری آنان است نیز برای دستیابی به اهداف توسعه گردشگری فراملی لازم است تا تبلیغات در زمینه‌ی گردشگری به شکلی علمی و حرفه ای نهادینه شود.
2-2مفهوم تبلیغات
در منابع مختلف با توجه به نوع فعالیت، نوع مخاطب و اهداف گوناگون شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد، تعاریف بسیاری از سوی متخصصان ذکر شده است. تعاریف موجود در کتاب‌های عربی تحت عنوان «الاعلان» و در کتاب‌های انگلیسی تحت عنوان «Advertising» آمده است. کتب لغت فارسی نیز تبلیغ را رساندن پیغام یا خبر و همچنین امری را به دیگران شناساندن، امری را خوب یا بد وانمود کردن و چیزی را زیاده از حد جلوه دادن تفسیر کرده‌اند. (اربابی، 1350، 18)
تبلیغ از نظر لغوی به معنای رسانندگی است و مبلغ “رساننده‌ی پیام‌ها و آموزه‌های ویژه‌ی تبلیغی” است. (زورق، 1368، 39)
فرهنگ و بستر تبلیغات را این‌گونه تعریف کرده است:
«تلاش برای ارائه‌ی آموزه‌ها،ایده‌ها، دلایل، شواهد یا ادعاها از طریق وسایل ارتباط جمعی برای تقویت هدفی یا مبارزه با ضد آن هدف می‌باشد.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در منابع مختلف تعاریف دیگری از تبلیغات ارائه شده است که در ذیل می آید :
در کتاب «پژوهش در تبلیغ» تبلیغات عبارت است از:
«رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد دگرگونی در بینش و رفتار او که بر سه عنصر اصلی پیام‌دهنده، پیام‌گیرنده و محتوای پیام مبتنی است.» (رهبر، 1371، 80)
“دیفلور” و “دنیس” تبلیغ را شکل کنترل شده‌ای از ارتباطات می‌دانند که می‌کوشد مخاطب مورد نظر را به گرفتن تصمیم در جهت خرید محصول و یا نوع خدمات اقناع کند. اقناع از نظر این دو، اساس تبلیغ است.
به نظر “دان واتسون” تبلیغات عبارت است از : “برون داده سازمان به صورت ارتباط غیر شخصی و پرداختن از طریق رسانه های مختلف به منظور آگاه سازی یا اقناع بخشی از مخاطبان تشکیل دهنده عامه به عنوان محیط سازمان”. این تعریف از دیدگاه سیستمی به تبلیغات پرداخته است. (محسنیان راد، 1379، 266 )
احمد روستا تبلیغات بازرگانی را ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی وغیر انتفاعی یا افرادی که به خوبی در پیام مشخص شده اند می داند.(روستا و همکاران، 1378، 329)
در تعریفی دیگر تبلیغات فن اثرگذاری بر عمل انسانی از راه دستکاری نمود گارها است که ممکن است شکل گفتاری، نوشتاری، تصویری یا موسیقیایی بگیرد.
اما در یک مفهوم کلی تبلیغات، رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان دانست.(سورین و تانکارد،148،1385)
تبلیغات امروزه در دو زمینه استفاده می‌شود:
الف) تبلیغات بر سر محصول تولید شده یا خدمات ارائه شده (مانند شرکت‌های تولید کننده‌ی مواد غذایی)
ب) تبلیغات برای افراد (مانند تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری یک کشور)
تأثیرات تبلیغات را می‌توان براساس بازخورد (فیدبک) یافت و ارزیابی کرد که آیا تبلیغات مؤثر بوده است یا نه.( سایت www.mofty.blogfa.com)
2-3 توریسم چیست؟
واژهی‌”توریسم” از دو بخش تشکیل شده است: از کلمه‌ی تور به معنای گشتن، سفر و مسافرت که ریشه‌ در لغت لاتین”Turns” به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی، فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافته است.
و “ایسم” پسوندی است که اشاره به مکتب یا اندیشه‌ای فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و… دارد. بنابراین توریسم یعنی مکتبی که پایه‌ی فکری آن سیاحت و گردشگری است (کاظمی، 1385، 14)

توریسم به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می شود. هر چند که در سال های اخیر شامل هرگونه مسافرتی می‌شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود.
جهانگردى واژه‌اى است فارسى به مفهوم ” جهان‌گردنده “جهانگردى معادل سیاحت در (عربی) و توریسم در (فرانسه) است. ”سیاحت“ در عربى به معناى زیاد سفر کردن است و سیاح یا معادل فارسى آن، جهانگرد، کسى است که زیاد سفر مى‌کند. اما در زبان رایج فارسی، از نظر کمّی، تفاوتى میان جهانگردى و مسافرت یا سفر وجود دارد. یعنى اغلب فارسى‌زبانان جهانگردى را مترادف با زیاد سفر کردن مى‌دانند، در حالى که واژه‌هاى ”سفر و مسافرت“ به سفرهاى کوتاه‌مدت دور یا نزدیک نیز مربوط مى‌شود.
کلمات توریست و توریسم اولین بار به صورت رسمی در سال 1937 توسط اتحادیه ملل استفاده شد. توریسم سازمان یافته در حال حاضر یک صنعت بسیار مهم در تمام جهان است. قسمت عمده اقتصاد ملی در بعضی از کشورها به شدت به توریسم وابسته است. اغلب توریست‌ها بیش از هر چیز به آب و هوا ، فرهنگ و طبیعت مقصد خود علاقمند هستند.
توریسم نیز ، مانند دیگر فعالیتهای اقتصادی زمانی پدید می آید که عناصر ضروری در کنار هم قرار گیرند و آن را پدید بیاورند. در اینجا سه عنصر وجود دارد:
· اول درآمد متغیر، یعنی پولی که صرف خرید لوازم غیر ضروری می‌کنیم.
· دوم وقت است، که صرف خرید می‌شود.
· و آخر سازماندهی را می‌توان عنوان کرد که در غالب مسکن و تسهیلات و وسائل نقلیه نمود پیدا می‌کند.
توریسم دسته جمعی تا زمانی که دو چیز پدید نیامده بود، توسعه نیافت:
· آموختن زبان‌های مختلف، که به رفت و آمد تعداد زیادی مسافر در زمان کوتاه به تفرج‌گاه‌ها کمک کرد
· پیشرفت وضع اقتصادی، که به تَبَعِ آن تعداد بیشتری از مردم جامعه؛ از مزایای تفریح واستراحت برخوردار شدند
2-4 تعریف گردشگری
لغت گردشگری در لغت فرنگی به معنای سیاحت در داخل یک کشور یا کشورهای خارجی است ، در حالی که در لغت فارسی (جهانگردی) به جهان را گشتن و سیر آفاق کردن معنی می دهد و سفر های داخلی را در بر نمی گیرد . با این حال امروزه گردشگری شهری به عنوان یکی از انواع گردشگری مطرح بوده و در این تحقیق نیز گردشگری شهری مورد نظر می باشد.
گردشگری به سه شکل صورت می گیرد:
الف-گردشگری داخلی : ساکنان یک کشور که فقط داخل آن کشور مسافرت می کنند.
ب- گردشگری خارجی ها : افرادی که ساکن یک کشور نیستند و به آن کشور مسافرت می کنند.
ج- گردشگری خارجی :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*