منابع و ماخذ تحقیق تحلیل اطلاعات

0 Comments

فوق علامت می زد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
4-1 مقدمه:
در این فصل برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از دو سازمان ( شرکت های دولتی و خصوصی) از مجموع 315 پرسشنامه توزیع شده میان کارکنان که پس از جمع آوری و دریافت و بررسی های مقدماتی 307 پرسشنامه کامل تشخیص داده شد و دادهها در نرمافزار آماری spss وارد شده و مورد تحلیل قرار گرفتند.در این پژوهش برای اندازه گیری هر سوال پژوهشی تعدادی سوال در نظر گرفته شده که سوال پژوهشی مورد نظر را اندازه می گیرد، به بیان دیگر سوالات در قالب سوالات پژوهشی مورد نظر دسته بندی شده اند.
بنابراین برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده قبل از هر چیز چهل و پنج سوال به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و سپس سوال پژوهشی مورد نظر تجزیه و تحلیل شده است و جداول توصیفی و نمودار آن نیز ترسیم شده است.
در ادامه در تحلیل توصیفی تک متغیره به ارائهی نتایج توصیفی متغیرهای زمینهای همچون جنس، وضعیت تاهل، عنوان پست سازمانی، میزان تحصیلات، سن و سابقهی کار شرکت پاسخ گویان پرداخته شده است. در این زمینه برای شفافیت داده ها از جداول آمارهای توصیفی همچون فراوانی مطلق، درصد، درصد معتبر، فراوانی تجمعی، و همچنین از نمودارها استفاده شده است. جداول از مهمترین ابزار، برای سنجش و اندازه گیری داده های یک تحقیق انسانی- اجتماعی به شمار میآیند. هدف نهایی جداول، کمی و سنجش پذیر ساختن واقعیت مورد مطالعه تا سر حد امکان و ارائه تصویر دقیقی از آن است (ساروخانی، 1378ص 92).
در بخش تحلیل استنباطی نیز برای پی بردن به رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و همچنین مشخص نمودن سهم هر یک از عوامل بر متغیر وابسته از تکنیک های آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون (r pearson)، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (one way) و آزمونTest – T و … استفاده شده است.

4-2 مشخصات عمومی پاسخگویان
4-2-1 جنسیت پاسخگویان
جدول(4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنسیت در شرکت سایپا
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی جنسیت
5/97 5/97 5/93 157 مرد
100 5/2 4/2 4 زن
100 2/4 7 بدون پاسخ

100 168 جمع کل

همان گونه که در جدول1-1-2-4 مشاهده می شود، از 168 نفر پاسخگویان 4 نفر زن بوده اند که معادل 4/2 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به مردان است با 157 نفر که معادل 5/93 درصد کل پاسخگویان می باشد. 7 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنسیت در شرکت های خصوصی
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی جنسیت
4/93 4/93 4/91 127 مرد
100 6/6 5/6 9 زن
100 2/2 3 بدون پاسخ

100 139 جمع کل

همان گونه که در جدول2-1-2-4 مشاهده می شود، از 139 نفر پاسخگویان 9 نفر زن بوده اند که معادل 5/6 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به مردان است با 127 نفر که معادل 4/91 درصد کل پاسخگویان می باشد. 3 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.
4-2-2 وضعیت تاهل پاسخگویان
جدول(4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت تاهل در شرکت سایپا
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی وضعیت تاهل
5/47 5/47 2/45 76 مجرد
100 5/52 50 84 متاهل
100 8/4 8 بدون پاسخ

100 168 جمع کل

همان گونه که در جدول1-2-2-4 مشاهده می شود، از 168 نفر پاسخگویان 76 نفر مجرد بوده اند که معادل 2/45 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به متاهل ها است با 84 نفر که معادل 50 درصد کل پاسخگویان می باشد. 8 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول(4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت تاهل در شرکت های خصوصی
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی وضعیت تاهل
5/21 5/21 9/20 29 مجرد
100 5/87 3/76 106 متاهل
100 9/2 4 بدون پاسخ

100 139 جمع کل

همان گونه که در جدول2-2-2-4 مشاهده می شود، از 139 نفر پاسخگویان 29 نفر مجرد بوده اند که معادل 9/20 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به متاهل ها است با 106 نفر که معادل 3/76 درصد کل پاسخگویان می باشد. 4 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.
4-2-3 عنوان پست سازمانی پاسخگویان
جدول(4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر عنوان پست سازمانی در شرکت سایپا
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی عنوان پست سازمانی
3/86 3/86 1/82 138 کارگر
5/87 3/1 2/1 2 کارمند
3/96 8/8 3/8 14 کارشناس
4/99 1/3 3 5 سرپرست
100 6/0 6/0 1 رئیس و بالاتر
100 8/4 8 بدون پاسخ

100 168 جمع کل

همان گونه که در جدول1-3-2-4 مشاهده می شود، از 168 نفر پاسخگویان 1 نفر رئیس بوده که معادل 6/0 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به کارگران است با 138 نفر که معادل 1/82 درصد کل پاسخگویان می باشد. 8 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.

جدول(4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر عنوان پست سازمانی در شرکت های خصوصی
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی عنوان پست سازمانی
2/2 2/2 2/2 3 نگهبان
5/48 3/46 6/44 62 کارگر
1/73 6/24 7/23 33 کارمند
1/85 9/11 5/11 16 کارشناس
5/92 5/7 2/7 10 سرپرست
100 5/7 2/7 10 رئیس و بالاتر
100 6/3 5 بدون پاسخ

100 139 جمع کل

همان گونه که در جدول2-3-2-4 مشاهده می شود، از 139 نفر پاسخگویان 3 نفر نگهبان بوده اند که معادل 2/2 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به کارگران است با 138 نفر که معادل 6/44 درصد کل پاسخگویان می باشد. 5 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.
4-2-4 میزان تحصیلات پاسخگویان
جدول(4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر میزان تحصیلات در شرکت سایپا
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی میزان تحصیلات
9/1 9/1 8/1 3 کمتر از دیپلم
4/81 5/79 2/76 128 دیپلم
7/90 3/9 9/8 15 فوق دیپلم
3/96 6/5 4/5 9 لیسانس
100 7/3 6/3 6 فوق لیسانس و بالاتر
100 42 7 بدون پاسخ

100 168 جمع کل

همان گونه که در جدول1-4-2-4 مشاهده می شود، از 168 نفر پاسخگویان 3 نفر مدرک کمتر از دیپلم بوده اند که معادل 8/1 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به مدرک دیپلم می باشد با 128 نفر که معادل 2/76 درصد کل پاسخگویان می باشد. 7 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.

جدول(4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر میزان تحصیلات در شرکت های خصوصی
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی میزان تحصیلات
1/8 1/8 9/7 11 کمتر از دیپلم
6/35 4/27 6/26 37 دیپلم
9/65 4/30 5/29 41 فوق دیپلم
97 1/31 2/30 42 لیسانس
100 3 9/2 4 فوق لیسانس و بالاتر
100 9/2 4 بدون پاسخ

100 139 جمع کل

همان گونه که در جدول2-4-2-4 مشاهده می شود، از 139 نفر پاسخگویان 4 نفر مدرک فوق لیسانس و بالاتر بوده اند که معادل 9/2 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به مدرک لیسانس می باشد با 42 نفر که معادل 2/30 درصد کل پاسخگویان می باشد. 4 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.
4-2-5 سن پاسخگویان
جدول(4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سن در شرکت سایپا
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سن
9/62 9/62 5/59 100 از 20تا25
5/97 6/34 7/32 55 از 25 تا30
100 5/2 4/2 4 از 30 تا 35
100 4/5 9 بدون پاسخ

100 168 جمع کل

همان گونه که در جدول1-5-2-4 مشاهده می شود، از 168 نفر پاسخگویان 4 نفر در ردهی سنی 30 تا 35 سال بوده اند که معادل 4/2 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به ردهی سنی 20 تا 25 سال است با 100 نفر که معادل 5/59 درصد کل پاسخگویان می باشد. 9 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.

جدول(4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سن در شرکت های خصوصی
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سن
1/16 1/16 8/15 22 از 20تا25
9/48 8/32 4/32 45 از 25 تا30
1/78 2/29 8/28 40 از 30 تا 35
7/92 6/14 4/14 20 از 35 تا 40
100 3/7 2/7 10 بالاتر از 40 سال
100 4/1 2 بدون پاسخ

100 139 جمع کل

همان گونه که در جدول2-5-2-4 مشاهده می شود، از 139 نفر پاسخگویان 10 نفر در ردهی سنی بالاتر از 40 سال بوده اند که معادل 2/7 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به ردهی سنی 25 تا 30 سال است با 45 نفر که معادل 4/32درصد کل پاسخگویان می باشد. 2 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.
2-4-6 سابقهی کار در شرکت پاسخگویان
جدول(4-11): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سابقهی کار در شرکت در شرکت سایپا
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سابقهی کار در شرکت
5/14 5/14 7/13 23 کمتر از 6 ماه
3/62 8/47 2/45 76 6 ماه تا 1سال
100 7/37 7/35 60 1 سال تا 2 سال
100 4/5 9 بدون پاسخ

100 168 جمع کل

همان گونه که در جدول1-6-2-4 مشاهده می شود، از 168 نفر پاسخگویان 23 نفر سابقهی کار کمتر از 6 ماه بوده اند که معادل 7/13 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به سابقهی کار 6 ماه تا 1 سال است با 76 نفر که معادل 2/45 درصد کل پاسخگویان می باشد. 9 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.

جدول(4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سابقهی کار در شرکت در شرکت های خصوصی
درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سابقهی کار در شرکت
8/3 8/3 6/3 5 کمتر از 6 ماه
8/9 6 8/5 8 6 ماه تا 1سال
6/31 8/21 9/20 29 1 سال تا 2 سال
100 4/68 5/65 91 بیش از 2 سال
100 3/4 6 بدون پاسخ

100 139 جمع کل

همان گونه که در جدول2-6-2-4 مشاهده می شود، از 139 نفر پاسخگویان 5 نفر سابقهی کار کمتر از 6 ماه بوده اند که معادل 6/3 درصد کل پاسخگویان می باشد که کمترین فراوانی را شامل می شود و بیشترین فراوانی مربوط به سابقهی کار بیش از 2 سال است با 91 نفر که معادل 5/65 درصد کل پاسخگویان می باشد. 6 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.
-تجزیه و تحلیل سؤال پژوهشی یک
●ابتکار فردی:
– از نظر کارکنان آنان تا چه حدی در کار خود مسئولیت، آزادی عمل و استقلال دارند؟
طبیعت پرداختن به فعالیت ها ماهیتاً از تعهد فرد نسبت به خود و سازمان که در آن کار می کند، ناشی می گردد.
مدیرانی که از اعتماد به نفس لازم برخوردارند چنین ویژگی را نسبت به دیگران تسری می دهند و به استقلال در فکر و عمل، کسب مهارت های لازم از طریق تحصیل دانش و تجربه های کاری افراد ارج می نهند، بنابراین محیطی که توسط چنین مدیرانی اداره می شود بیانگر فضائی است که در آن به استقلال فردی و نوآوری تأکید می گردد به طوری که افراد مسئولیت و تبعات تصمیمات خود را به عهده می گیرند، به کسب کمال علاقمند می گردند تا حفظ موقعیت خویش و مهارت ها و توانائی های لازم خود را بوجود می آورند به جای اینکه متکی به دیگران باشند.
این شاخص بوسیله پنج سؤال در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته و نظرات کارکنان در این ارتباط مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.
سؤالاتی که به این شاخص اختصاص داده شده است عبارتند از:
۱. تا چه حد بدون نظارت و کنترل مستقیم می توانید در کار خود تصمیم بگیرید؟
۲. تا چه حد به شما فرصت داده می شود تا ایده های نو و پیشنهادات جدید خود را مطرح سازید؟
۳. تا چه حد در محیط کارتان خلاقیت و ابتکار فردی تشویق می شود؟
۴. تا چه حد علاقمند به مواجهه با مسائل و یافتن را ه حل آنها هستید؟
۵. تا چه حد آماده پذیرش مسئولیت جدید و کار بیشتر می باشید؟
پاسخ های کارکنان مرکز به سوالات یاد شده با توجه به انتخاب گزینه های مختلف (خیلی کم، کم، تاحدی، زیاد، خیلی زیاد) بصورت فراوانی و درصد پاسخ ها در جدول (46-4) ملاحظه می گردد.

جدول شماره (4-13) توزیع فراوانی سوال پژوهشی یک در شرکت سایپا
گزینه ها خیلی کم کم تا حدی زیاد خیلی زیاد بدون پاسخ
تعداد 2 14 49 74 21 8
درصد 2/1 3/8 2/29 44 5/12 8/4

با توجه به داده های جدول فوق می توان چنین گفت:
5/9 درصد کارکنان معتقدند خیلی کم و کم در کار خود مسئولیت، آزادی عمل و استقلال دارند و 2/29 درصد آنان این امر را تا حدی ارزیابی و 5/56 درصد نیز اظهار داشته اند که بدون نظارت و کنترل مستقیم می توانند در کار خود تصمیم بگیرند و 8/4 درصد نیز به این سوال پاسخی نداده اند که درصد قابل توجهی است. میانگین برای این فرضیه 456/3 می باشد.
جدول شماره (4-14) توزیع فراوانی سوال پژوهشی یک در شرکت های خصوصی
گزینه ها خیلی کم کم تا حدی زیاد خیلی زیاد بدون پاسخ
تعداد 13 20 42 46 15 3
درصد 4/9 4/14 2/30 1/33 8/10 2/2

با توجه به داده های جدول فوق می توان چنین گفت:
8/23 درصد کارکنان معتقدند خیلی کم و کم در کار خود مسئولیت، آزادی عمل و استقلال دارند و 2/30 درصد آنان این امر را تا حدی ارزیابی و 9/43 درصد نیز اظهار داشته اند که خیلی زیاد و زیاد در کار خود مسئولیت، آزادی عمل و استقلال دارند و 2/2 درصد نیز به این سوال پاسخی نداده اند. میانگین برای این سوال 220/3 می باشد.
با مقایسهی هر دو میانگین به نظر می رسد که، استقلال و آزادی عمل در انجام وظایف در شرکت سایپا بیشتر از شرکت های خصوصی است.
-تجزیه و تحلیل سؤال پژوهشی دو
●ریسک پذیری (خطرپذیری):
– از نظر کارکنان آنان تا چه حدی به ریسک پذیری و جسارت و نوآوری و ترغیب می شوند؟
سازمانی که در آن کارکنان آزادانه به قبول انجام امور سازمانی و احساس تعهد یا ملزم نمودن خود به انجام آن استقبال نموده و همراه با پذیرش مخاطرات و تبعات آن از خود علاقه نشان می دهند حاکی از این است که سازمان بلوغ روانی _ سازمانی افراد را به رسمیت می شناسد و میدان عمل آنها را در انجام مسئولیت ها وسعت می بخشد، به بیان دیگر خطرپذیری حدی است که کارکنان یک سازمان به قبول مسئولیت همراه با تبعات آن، خلاقیت، جسارت و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *