منبع پایان نامه با موضوع حسابرسان مستقل

و نوع شرکت قرار می گیرد.
گابل و توپل

۱۹۸۷
ماکیاولی گری و رضایت شغلی
رضایت شغلی دارای ارتباط منفی معناداری با ماکیاولی گری می باشد.
سامسون، فر و پالهاس
۱۹۹۲
فرصت طلبی و ماکیاولی گری
افرادی که ماکیاولی گری بالایی دارند به احتمال زیاد از فرصتهای بیشتری برای سرقت از دیکران استفاده می کنند.
شوم
۱۹۹۸
قضاوت حسابرس
حسابرسانی که موضع کنترل درونی دارند، جستجوی بیشتری برای کسب اطلاعات می کنند و اطلاعات ارائه شده مربوط را نیز در مقایسه با برونی ها، مربوط تر درک می کنند.
شلتون
۱۹۹۹
قضاوت حسابرس
تجربه اثر اطلاعات غیرمرتبط را کم می کند.
دلوگا
۲۰۰۱
انتخاب شغل و ماکیاولی گری
رهبرانی که ماکیاولی گری بالایی داشته اند، سازگارتر، انطباق پذیرتر و حتی کاریزماتیک تر هستند، اما گاهی از افراد زیر دست خود حمایت نمی کنند.
باربارا
۲۰۰۵
رفاه مالی و فشار مالی
متغیر تاثیر سلامت-مشکلات مالی می تواند یک مشخصه خوب برای ارزیابی رفاه مالی مصرف کننده باشد
دی زورت
۲۰۰۶
قضاوت محافظه کارانه و فشارپاسخگویی
حسابرسانی که زیر فشار پاسخگویی بالاتری بودند ، قضاوت های محافظه کارانه تری درباره سطح اهمیت نموده اند.
تیلور
۲۰۰۶

جهت گیری گروهی،قضاوت حسابرسان
جهت گیری گروه خودی بر قضاوت حسابرسان اثر دارد و ابزارهای تصمیم گیری می تواند موجب کاهش اثراین سوگیری باشد.
ساکالاکی، ریچاردسون و تیپات
۲۰۰۷
فرصت طلبی اقتصادی و ماکیاولی گری
افرادی که ماکیاولی گری بالایی دارند، بیشتر درگیر حداکثر کردن منافع خود هستند و توجه کمتری به طرفین اقتصادی خود دارند.
گود بوی و مک کروسکی
۲۰۰۷
ماکیاولی گری و رضایت شغلی
جهت گیری های سازمانی و ماکیاولی گری، پیش بینی کننده های مهمی برای رفتارهای کارکنان و رضایت شغلی آنها بوده است.
شیفر
۲۰۰۷
مسئولیت پاسخگویی و قضاوت حسابرسان
الزامات پاسخگویی موجب می شود که حسابرسان باتجربه ، تمایل عاطفی خود را به یک مشتری نادیده بگیرند.
سانسی و زایداموهد سانیوسی
۲۰۰۷
مشوق های عملکرد، تلاش و پیچیدگی کار
رابطه مثبت بین تلاش و عملکرد قضاوت حسابرسی در پیچیدگی کار بالا ضعیف است.
سی ان سی
۲۰۰۹
بازخورد عملکرد و اهمیت مشتری
یافته های تحقیق نشان داد که جنبه اخلاقی، قضاوت بیشتر در ارتباط با بازخورد مثبت و اهمیت مشتری است که هر دو اینها نسبت به سایر موارد
دیگر اهمیت زیادی داشته است.
هاقس و همکاران
۲۰۰۹
قضاوت حرفه ای، تردید حرفه ای، ریسک
. ارزیابی ریسک در حسابرسان تردیدگرا بهتر صورت گرفت در نتیجه قضاوتهای حرفه ای بهتر داشتند. حسابرسان باتجربه تر نسبت به تغییرات ناصحیح در مانده حساب بیشتر حساس هستند. در نتیجه تجربه بالاتر حسابرسان مستقل به قضاوتهای حرفه ای بهتری منجر می گردد.
کاتلین
۲۰۱۰
سن زنان، سطح تحصیلات، سطح درآمد
درآمد و تحصیلات بیشتر زنان با رفاه مالی آنها در ارتباط بوده است.
هیولی
۲۰۱۲
عملکرد قضاوت حسابرسی، فشار زمان، مشوق های مالی
بر اساسیافته های اصلی این پژوهش انگیزه پاداش و محدودیت زمانی بر عملکرد قضاوت حسابرسی اثرگذار است.
تاکیاموهد اسکندر
۲۰۱۲
تلاش، فشارپاسخگویی، عملکرد قضاوت حسابرسی
بر اساس نتایج این تحقیق فشار پاسخگویی و خودکارآمدی ارتباط مثبتی با عملکرد قضاوت حسابرس در سطح تلاش بالا دارد.
جدول ۲-۲- خلاصه تحقیقات انجام شده در ایران
محقق
سال
متغیرهای مورد بررسی
نتایج
براتی
۱۳۷۵
متغیرهای کمی و کیفی، قضاوت های حسابرسان، افشا
نسبت اقلام مورد قضاوت نسبت به متغیرهای فروش، سودناویژه، سودویژه، داراییها، ارزش ویژه و دارایی جاری موثر است. متغیرهای کیفی نیز اثر با اهمیتی بر سطح اهمیت دارند. سود ویژه مهمترین عامل موثر جهت جداسازی اقلام کم اهمیت و بااهمیت می باشد.
رحیمیان
۱۳۸۴
جهت گیری قضاوتی و قضاوت
برخی ازروش های مورد استفاده در فرآیند حسابرسی بر این موضوع دلالت دارند که حسابرسان با استفاده از این روش ها، به طور معقول می توانند تاثیر سوگیری های قضاوتی را در قضاوت های حرفه ای خود حداقل کنند.
وحیدی و راهداریان
۱۳۸۷
قضاوت حسابرسان، عوامل کیفی و عوامل کمی
نتایج پژوهشگر نشان گر این بود که حسابرسان مستقل، عوامل کیفی و حسابرسان داخلی، عوامل کمی را موثرتر می دانند.
خوش طینت و بستانیان
۱۳۸۷
عوامل محیطی و قضاوت حرفه ای
یافته های تحقیق نشان می دهد که دانش، درستکاری، استقلال، مبانی اخلاقی، و مهمترین ویژگی های شخصی و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان، وجود شرایطی که حسابرسان خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به قضاوت های حرفه ای انجام شده بدانندوجود برنامه ها و چک لیست های حسابرسی مهمترین عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی است.
سیرانی و همکارانش
۱۳۸۸
پیچیدگی حسابرسی، تجربه
هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می شود.
خواجوی و همکارش
۱۳۸۸
پیچیدگی حسابرسی، وظایف ساختار نیافته
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین قضاوت حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه در مورد وظایف ساختارنیافته تفاوت معناداری وجود دارد و تجربه تاثیر بسیار زیادی بر دقت قضاوت حسابرسان دارد.
حساس یگانه و مقصودی
۱۳۹۰
تعاملات اجتماعی، آیین رفتارحرفه ای، انگیزش، عملکرد حسابرسان و قضاوت حسابرس
کسب وکار امروز نیازمند تعاملات اجتماعی و رعایت ملاحظات اخلاقی است. الزام تحصیل سود، فعالیت های غیراخلاقی و نادیده انگاری کردارهای مورد پذیرش جامعه را توجیه نمی نماید.
سهرابی جهرمی
۱۳۹۰
عملکرد قضاوت حسابرسی، محیط و شناخت
حسابرسان استفاده کننده از رویکرد حسابرسی سیستم های راهبردی، قضاوت بهتری نسبت به صورتهای مالی صاحبکار داشته و این قضاوت عاملی برای کاهش ریسک حسابرسی می باشد.
کده و سالاری
۱۳۹۰
صحت، اجماع، توانایی دفاع و همخوانی
توانایی دفاع و صحت تاثیر بیشتری بر قضاوت حرفه ای دارد و مدیران سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی جهت نظامند کردن و افزایش کیفیت قضاوت حرفه ای، باید این مهم را مدنظر قرار دهند.
برادران و حسین پور
۱۳۹۰
رفاه ذهنی و سرمایه اجتماعی
نتایج تحقیق نشان می دهد میزان رفاه ذهنی افراد تحت تأثیر سرمایه اجتماعی آنان است؛ یعنی افزایش میزان سرمایه اجتماعی افراد به افزایش رفاه ذهنی آنان منجر می شود.
نیلی و بابازاده خراسانی
۱۳۹۱
رفاه ذهنی و جنسیت
یافته های تحقیق به طور کلی، از تاثیر عوامل درآمد، وضعیت شغلی، سلامت فردی، اعتقادات مذهبی، روابط و پیوندهای خانوادگی، سن و جنسیت بر سطح رفاه شهرو
ندان ایرانی حکایت دارد.
نیکومرام و همکاران
۱۳۹۲
ویژگی های کیفی، قضاوت حرفه ای، سوگیری ذهنی
شواهد بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که حسابدارانی که در شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار نمی گیرند، از قضاوت حرفه ای خود برای نشان دادن سود بالاتری استفاده می کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند.
الهه معزز و همکاران
۱۳۹۲
ماکیاولیسم، فرهنگ سازمانی
یافته های این پژوهش نشان می دهد که ویژگی ماکیاولیسم یک متغیر تعیین کننده در چگونگی رفتار در محیط شغلی می باشد. به طور کلی حسابداران و حسابرسانی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند نسبت به سایر حرفه ها، از ماکیاولیسم کمتری برخوردار بودند.
۲-۶- جنبه نوآوری پژوهش
تحقیقات مختلف هر کدام از متغیرهای تحقیق حاضر را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند. اما کمتر تحقیقی در ایران به بررسی همزمان متغیرهای این تحقیق در قالب یک پژوهش واحد پرداخته است، به همین اساس می توان تحقیق حاضر را تحقیقی نو قلمداد کرد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
اصولاً هدف تمامی‌ علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌‌ها‌ی علمی‌ تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها سبب شده است که برای بررسی رشته‌ها‌ی مختلف دانش بشری، از روش علمی‌استفاده شود. استفاده از روش علمی و کاربرد آن به منظور یافتن پاسخ از اهمیت برخوردار است. لذا روش شناسی درپژوهش به محقق کمک می کندتا از روش متناسب با سوالات به واقعیت مورد نظر دست یابد.
روش علمی تحقیق عبارت است از کلیه وسایل، مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه وتحلیل آنها برای نیل به هدف معین و هدف از انجام تحقیق علمی کشف راه و راه هایی جهت ایجاد تغییرات مطلوب در جامعه ای معین است.
برای پاسخ‌گویی به سوال مورد نظر تحقیق، این فصل ابتدا به بیان نوع و روش تحقیق می‌پردازد، سپس روش جمع آوری داده‌ها، تعیین جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری بیان می‌شود و در پایان به نحوه واکاوی داده‌ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده اشاره خواهد شد.
۳-۲- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آن را می توان در فرایند ارتقا بینش حسابرسان به ذینفعان به خدمت گرفت از نوع کاربردی می باشد.
از لحاظ استراتژی اجرا از نوع پیمایشی است زیرا از ابزار پرسشنامه استفاده می شود و وضع موجود را بدون دخل و تصرف تشریح می گردد.
در تحقیقات همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟(غلامرضا خاکی، ۱۳۷۸،۲۱۸).
۳-۳- فرضیه های تحقیق
فرضیه حدسی است زیرکانه و علمی که باید به کمک وقایع (داده‌ها) مورد بررسی قرار گرفته و سپس تایید یا رد گردد. به طور کلی فرضیه‌های زیردر رابطه با این تحقیق مطرح می‌باشند.
فرضیه ۱: رفاه فردی بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه ۲: ماکیا ولی گری بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه ۳: رفاه فردی بر قضاوت تخصصی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه ۴: ماکیا ولی گری بر قضاوت تخصصی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه ۵: رفاه فردی بر قضاوت عمومی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه ۶: ماکیا ولی گری بر قضاوت عمومی حسابرس تاثیر می گذارد.
۳-۴- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آنها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود.
الف) قلمروموضوعی تحقیق:
این تحقیق تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنهارا مورد بررسی قرار می دهد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق:
موسسه های حسابرسی خصوصی در سراسر ایران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق انتخاب شده است.
ج) قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق از بازه ماه مرداد لغایت دی ماه ۱۳۹۳ می باشد.
۳-۵- جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری عبارت است از کلیه جامعه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۱۹،۱۳۹۱).
جامعه آماری این تحقیق شامل حسابرسان فعال در شرکت های حسابرسی می‌باشد.
نمونه عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت‌، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود.‌، بطوری‌که این مجموعه معرف کیفیت‌ها و ویژگی‌های آن قسمت،گروه یا جامعه بزرگ‌تر باشد(نادری و نراقی،۱۳۸۷).
تعداد نمونه لازم ۹۰ نفربوده است لذا با توجه به تجارب گذشته و پیش بینی نرخ پایین بازگشت پرسشنامه توسط جامعه مورد نظر، مرحله نخست ۱۱۰ پرسشنامه بین جامعه هدف که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند توزیع و با توجه به نرخ بازگشت پرسشنامه و کمبود آن برای نمونه مورد نظر، مجدا تعداد ۲۰ پرسشنامه دیگر توزیع گردید و سپس پرسشنامه های تکمیل شده مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند.
از بین پرسشنامه های ارسال شده تعداد ۱۰۲ پرسشنامه تکمیل شده، بازگشت شد و با توجه به اینکه ۲ عدد از پرسشنامه ها ناقص و غیر قابل بررسی بود، در نهایت تعداد ۱۰۰ پرسشنامه قابل قبول پذیرفته شد.
حجم نمونه:<
br />به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است .

n=90 = نشان دهنده حجم نمونه
= ۰٫۰۵ α = در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
s2 = 0.235 = واریانس نمونه ای بدست آمده از پرسشنامه پایلوت
d = 0.1 =درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
۳-۶- روش و ابزارگردآوری داده ها
۳-۶-۱- پرسشنامه
ابزار اندازه گیری داده های این تحقیق پرسشنامه است که شامل تعداد ۴۴ پرسش بوده و در دو بخش تنظیم شده است:
بخش اول:
در این بخش ۳۴ سوال ارائه شده که شامل: تعداد ۲۰ سوال مربوط به متغیر ماکیاولی گری، تعداد ۱۴ سوال مربوط به متغیر رفاه فردی می باشد.
بخش دوم:
این بخش شامل ۳ سوال مربوط به قضاوت حرفه ای حسابرس می باشد.
سه سوال مربوط به متغیر قضاوت حرفه ای می باشد و از تعدادی از حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شد. این سه سوال شامل یک سوال در مورد بدهی های احتمالی، یک سوال در مورد صحت خرید و فروش و سوال سوم در رابطه با صحت اسناد پرداختنی بود. سوال اول مشتمل بر شش آزمون و دو سوال بعد هر کدام ۳ آزمون می باشد.در صورتی که پاسخ دهنده پاسخ صحیح داده باشد نمره کامل دریافت می کند به عنوان مثال سوال صحت بدهی های احتمالی شامل شش آزمون است اگر پاسخ دهنده هر شش آزمون را علامت زده باشد نمره کامل (یعنی ۶ ) و در غیر این صورت نمره کمتری دریافت می کند و در صورتی که آزمون اضافی را علاوه بر آزمون های مختص به هر سوال انجام داده باشد ۵/. نمره از وی کسر خواهد شد. در صورتی که آزمون کمتری را انجام داده باشد نمره کامل را دریافت نمی کند.
۳-۶-۲- نحوه توزیع پرسشنامه
پس از این که پرسشنامه موردنظر تنظیم و افراد نمونه انتخابی نیز مشخص گردید. در این پژوهش پرسشنامه ها از طریق مراجعات حضوری، دورنگار (فکس)و ایمیل توزیع و جمع آوری گردیده است و با توجه به مشکلات ذاتی و محدودیت های حاکم در این نوع تحقیقات، پی گیری های بسیاری انجام شده تا بالاخره پرسشنامه های گردآوری شده به حد کافی رسید.
۳-۷- روایی و پایایی ابزار تحقیق
در بحث روایی این موضوع مطرح است که آیا سوال های مطرح شده در پرسشنامه می تواند تحقیق را به اهداف تعیین شده در پژوهش برساند؟ و آیا پرسشنامه به شکل صحیحی تنظیم شده است که بتواند به جواب مشخصی رسیده و نیازهای سوال های پژوهش را تامین کند؟ به همین دلیل، پرسشنامه در اختیار تعدادی از صاحب نظران حسابرسی که در نمونه آماری مشارکت نداشته اندگذاشته شده و از نظرات اصلاحی آنان در مورد برخی سوال ها و عبارت ها استفاده شده است. و در نهایت روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه پس از بارها انجام اصلاحات لازم، از طریق تایید استاد راهنما و مشاور حاصل گردیده است.
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/. باشد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است(مومنی، ۱۳۸۶).
جدول ۳- ۱ سوالات مربوط به پرسشنامه
آلفای کرونباخ
تعداد
متغیر
۷۶۶/۰
۲۰
ویژگی ماکیاولیسم
۷۹۵/۰
۱۴
رفاه فردی
۸۴۰/۰

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳۴
کل پرسشنامه
جدول فوق آلفای کرونباخ و تعداد سوالات مربوط به کل پرسشنامه و متغیرهای پرسشنامه را ارائه می دهد. از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه و متغیرها بزرگتر از ۷/. است .لذا پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
۳-۸-متغیرهای تحقیق و اندازه گیری آنها
الف: متغیرمستقل
متغیر ماکیاولی گری
ماکیا ولی گری از مجموعه اصول و روشهایی نشات می گیرد که ماکیا ولی ارائه کرده است وی معتقد است برای دستیابی به هدف در سیاست به کاربردن هر وسیله ای مجاز است و بدین ترتیب به طور کلی سیاست را از اخلاق جدا می داند و معتقد است برای حفظ قدرت نباید از شرارت و اعمال خوشنت آمیز ترسید (دلوگا، ۲۰۰۱، ۳۴۳).
متغیررفاه فردی
رفاه فردی حدود نیازمندی ها و خواسته هایی را که فرد می تواند آن ها را