پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، دانش آموز، دانش آموزان

Abstract geometric landscape.

به کنترل زمان جلسات توسط معلم با میانگین رتب? ۸۲/۲، اولویت دوم به کفایت زمان جلسات جهت تدریس بهتر مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتب? ۴۳/۲، اولویت سوم به کفایت زمان جلسات برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۴۲/۲، اولویت آخر به کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموخته های دانش آموزان با کمترین میانگین رتب? ۳۲/۲ اختصاص دارد.
۹. رتبه بندی اولویت مؤلفه مربوط به فضای آموزشی مهارتهای زندگی ازدیدگاه دانش آموزان بدین صورت است که اهمیت استفاده از فضاهای آموزشی خارج ازمدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۵۷/۲دراولویت اول، کفایت فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتبه۸۳/۱دراولویت دوم، وکیفیت فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کمترین با میانگین رتبه۶۰/۱دراولویت سوم و آخر معنادار است.
۲. اولویت‌بندی اهمیت عناصر نه گانه برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش‌آموزان
جدول ۴-ج-۴: نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت‌بندی اهمیت عناصر برنامه درسی
مهارتهای زندگی از دید متخصصان تعلیم و تربیت
مؤلفه‌های برنامه درسی
مهارتهای زندگی
میانگین رتبه‌ها
اولویت‌بندی
df
مقدار خی دو
Sig
د) فعالیتهای یادگیری
۹۱/۷
اول
۸
۶۹/۶۲
۰۰۰/۰
ذ) راهبردهای تدریس
۲۲/۷
دوم
ر) ارزشیابی
۹۱/۵
سوم
ش) فضای آموزشی
۷۲/۵
چهارم
ب) مواد آموزشی
۹۴/۴
پنجم
ز) گروه‌بندی
۲۸/۴
ششم
س) زمان
۱۳/۳
هفتم
الف) اهداف
۹۷/۲
هشتم
ج) محتوا
۹۴/۲
نهم
نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت‌بندی اهمیت عناصر نه‌گانه برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت نشان می‌دهد که فعالیتهای یادگیری با میانگین رتبه ۹۱/۷ در اولویت اول، راهبردهای تدریس با میانگین رتبه ۲۲/۷ در اولویت دوم، ارزشیابی با میانگین رتب? ۹۱/۵ در اولویت سوم، فضای آموزشی با میانگین رتبه ۷۲/۵ در اولویت چهارم، مواد آموزشی با میانگین رتبه ۹۴/۴ در اولویت پنجم، گروه‌بندی با میانگین رتب? ۲۸/۴ در اولویت ششم، زمان آموزشی با میانگین رتب? ۱۳/۳ در اولویت هفتم، اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی با میانگین رتب? ۹۷/۲ در اولویت هشتم و محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با کمترین میانگین رتب? ۹۴/۲، در اولویت نهم و آخر معنی‌دار است
جدول ۴- ج-۵- نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی اهمیت عناصر برنامه
درسی مهارتهای زندگی از دید معلمان
عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
Sig
ز ـ گروه بندی دانش آموزان
۹۵/۶
اول
۶۹/۱۰۴
۸
۰۰۰/۰
ذ ـ راهبردهای تدریس
۹۹/۵
دوم
ب ـ مواد آموزشی
۷۸/۵
سوم
ر ـ ارزشیابی
۷۴/۵
چهارم
ش ـ فضای آموزشی
۲۳/۵
پنجم
س ـ زمان آموزشی
۳۵/۴
ششم
الف ـ اهداف
۷۷/۳
هفتم
د ـ فعالیت های یادگیری
۶۵/۳
هشتم
ج ـ محتوا
۵۴/۳
نهم
همان طور که دادههای جدول نشان میدهد نتایج آزمون فریدمن در مورد تعیین اولویت و اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه معلمان نشان می دهد اولویت اول معنی داری به گروه بندی دانش آموزان با میانگین رتبه ۹۵/۶، دوم به راهبردهای تدریس با میانگین رتبه ۹۹/۵، سوم به مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزشی مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۷۸/۵، چهارم به ارزشیابی در کلاس درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۷۴/۵، پنجم به فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۲۳/۵، ششم به زمان آموزش اختصاص یافته برای درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۳۵/۴، هفتم به اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۷۷/۳، هشتم به فعالیتهای یادگیری برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتب? ۶۵/۳ و در نهایت اولویت نهم و آخر به محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با کمترین میانگین رتبه ۵۴/۳ اختصاص دارد.
بنابراین از منظر معلمان عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی ذیل به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و مستلزم بیشترین توجه می باشند: گروه بندی دانش آموزان، شیوه های تدریس، مواد آموزشی، ارزشیابی، فضای آموزشی، زمان آموزشی، اهداف، فعالیتهای یادگیری و محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی.
جدول ۴- ج- ۶- نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی عناصر برنامه درسی
مهارتهای زندگی به تفکیک اهمیت هر مؤلفه از دید دانش آموزان
عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
Sig
ز ـ گروه بندی
۹۶/۵
اول
۹۷/۱۳۲
۸
۰۰۰/۰
ب ـ مواد آموزشی
۵۲/۵
دوم
ش ـ فضای آموزشی
۴۱/۵
سوم
ر ـ ارزشیابی
۲۱/۵
چهارم
الف ـ اهداف
۹۲/۴
پنجم
ج ـ محتوا
۹۰/۴
ششم
ذ ـ راهبردهای تدریس
۶۲/۴
هفتم
د ـ فعالیت های یادگیری
۳۶/۴
هشتم
س ـ زمان آموزشی
۰۹/۴
نهم
همان طور که در جدول(۴-ج-۶) مشاهده میشود نتایج آزمون فریدمن در مورد تعیین اولویت و اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه دانش آموزان نشان می دهد اولویت اول معنی داری به گروه بندی دانش آموزان با میانگین رتبه ۹۶/۵، دوم به مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۵۲/۵، سوم به فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۴۱/۵، چهارم به ارزشیابی در کلاس درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۲۱/۵، پنجم به اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۹۲/۴، ششم به محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۹۰/۴، هفتم به راهبردهای تدریس برنامه مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۶۲/۴، هشتم به فعالیت های یادگیری برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۳۶/۴، و در نهایت اولویت آخر و نهم به زمان آموزشی اختصاص یافته برای درس مهارتهای زندگی با کمترین رتبه ۰۹/۴ اختصاص دارد. بنابراین از نظر دانش آموزان عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی ذیل به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و اولویت می باشند: گروه بندی دانش آموزان، مواد آموزشی، فضای آموزشی، ارزشیابی، اهداف، محتوا، روشهای تدریس، فعالیتهای یادگیری و زمان آموزشی.
د) سایر نتایج بدست آمده
جدول ۴- د-۱- نتایج آزمون تحلیل واریانس رتبه ای کروسکال ـ والیس در مورد مقایسه
نظرات سه گروه مورد مطالعه درباره عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی
عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های مورد مطالعه
فراوانی
میانگین رتبه ها
مقدار
df
Sig
الف ـ اهداف
متخصصان
۱۶
۹۱/۲۷۵
۰۷/۵
۲
۰۷۹/۰
معلمان
۶۴
۷۰/۱۹۸
دانش آموزان
۳۴۷
۹۷/۲۱۳
کل
۴۲۷
ب ـ مواد آموزشی
متخصصان
۱۶
۴۱/۳۲۵
۲۵/۱۹
۲
۰۰۰/۰
معلمان
۶۴
۶۳/۲۴۲
دانش آموزان
۳۴۷
۵۸/۲۰۳
کل
۴۲۷
ج ـ محتوا
متخصصان
۱۶
۸۱/۲۷۱
۶۹/۳
۲
۱۵۸/۰
معلمان
۶۴
۴۲/۲۰۹
دانش آموزان
۳۴۷
۱۸/۲۱۲
کل
۴۲۷
ر ـ ارزشیابی
(گویه سوم)
متخصصان
۱۶
۵۳/۲۳۹
۸۹/۱
۲
۳۸۷/۰
معلمان
۶۴
۷۰/۲۲۷
دانش آموزان
۳۴۷
۳۰/۲۱۰
کل
۴۲۷
ز ـ گروه بندی
متخصصان
۱۶
۱۶/۲۸۲
۳۱/۳۴
۲
۰۰۰/۰
معلمان
۶۴
۷۲/۲۸۷
دانش آموزان
۳۴۷
۲۶/۱۹۷
کل
۴۲۷
س ـ زمان
متخصصان
۱۶
۱۶/۳۰۴
۳۳/۱۶
۲
۰۰۰/۰
معلمان
۶۴
۷۸/۲۴۸
دانش آموزان
۳۴۷
۴۳/۲۰۳
کل
۴۲۷
شـ فضای آموزشی
(گویه سوم)
متخصصان
۱۶
۱۹/۲۳۰
۶۵/۱
۲
۴۳۸/۰
معلمان
۶۴
۸۴/۲۲۸
دانش آموزان
۳۴۷
۵۲/۲۱۰
کل
۴۲۷
به منظور بررسی معنی داری اختلاف میانگین رتبه های نظرات سه گروه مورد مطالعه (متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان) در مورد عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از روش تحلیل واریانس رتبه ای کروسکال والیس استفاده شد. همان طور که در جدول مشاهده می شود:
الف) در سطح معنی داری ۰۵/۰ اختلاف میانگین رتبه های دیدگاه های سه گروه نام برده در مورد عناصری از برنامه درسی مهارتهای زندگی مانند مواد آموزشی، گروه بندی، و زمان معنی دار است، بنابراین با توجه به مقادیر و سطح معنی داری ۰۵/۰ فرض صفر مبنی بر این که بین دیدگاه های سه گروه مورد مطالعه از لحاظ بررسی وضعیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از قبیل مواد آموزشی، گروه بندی و زمان تفاوت وجود ندارد رد می شود. به عبارت بهتر بین نظرات سه گروه مورد مطالعه در مورد عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی (مواد آموزشی، گروه بندی، و زمان) اختلاف نظر وجود دارد و تفاوت آشکار و معنی داری در میانگین رتبه های این سه گروه به چشم می خورد.
ب) در طبقاتی از عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از قبیل اهداف، محتوا، ارزشیابی (گویه سوم) و فضای آموزشی (گویه سوم) به دلیل این که سطح اطمینان بالاتر از آلفای ۰۵/۰ است تفاوت معنی دار نیست. این امر بدان معناست که بین سه گروه مورد مطالعه یعنی متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان در مورد شیوه نگریستن به وضعیت و ویژگی های اهداف، محتوا، ارزشیابی (گویه سوم)، و فضای آموزشی (گویه سوم) برنامه درسی مهارتهای زندگی و آسیب های موجود در این عناصر، اختلاف نظر وجود ندارد و تفاوت معنی دار و آشکاری در میانگین رتبه های گروه های مذکور دیده نمی شود.
از آنجایی که فرضی? مخالف در تحلیل واریانس رتبه ای کروسکال ـ والیس همواره بدون جهت است، بدین معنا که بیان می کند جامعه های مورد مطالعه از یکدیگر تفاوت دارند و هرگز نمی گوید کدام جامعه بالاتر و کدام جامعه پایین تر است. بنابراین برای آگاهی از این که رتبه های دو گروه نمونه به گونه معنادار از یکدیگر تفاوت دارند یا نه؟ از آزمون Uمانـ ویتنی استفاده شده است که تحلیل نتایج آن در ادامه آورده شده است.
جدول ۴- د – ۲ نتایج آزمون U مان ـ ویتنی در مورد معنی دارای اختلاف میانگین رتبه های مؤلفه اهداف برنام? آموزش مهارتهای زندگی در میان گروه های متخصصان تعلیم و تربیت و معلمان
مؤلفه برنام? درسی مهارتهای زندگی
گروه های مورد مطالعه
فراوانی
میانگین رتبه ها
مشخصه آماری U
مقدار z
Sig
الف ـ اهداف
متخصصان
۱۶
۵۶/۵۲
۰۰/۳۱۹
۳۴/۲-
۰۱۹/۰
معلمان
۶۴
۴۸/۳۷
کل
۸۰
همان طور که در جدول(۴-د-۲ ) مشاهده میشود مقدار Z بدست آمده از آزمون Uمانـ ویتنی برای مؤلفه اهداف برنامه آموزش مهارتهای زندگی در

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*