پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

0 Comments

بکارگیری فعالیت های گروهی تا حد زیادی می تواند در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی مفید واقع شود.
۲. فعالیت در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) در کلاس درس مهارتهای زندگی تا حد زیادی برای دانش آموزان حائز اهمیت می باشد.
۳. فعالیت در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) در کلاس درس مهارتهای زندگی کمتر برای دانش آموزان اهمیت دارد.
۴. در گروه بندی دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی تا حد متوسطی به علایق مشترک دانش آموزان توجه می شود.
۵. دانش آموزان در حد متوسطی بر این باورند که بهتر است انتخاب اعضای گروه بر اساس یک ویژگی مشترک انجام شود. بعنوان مثال افراد آرام در یک گروه قرار گیرند و افراد شلوغ یا جرأت ورز در گروه دیگر.
۶. دانش آموزان کمتر بر این باورند که انتخاب اعضای گروه بهتر است بصورت تصادفی انجام شود. مثلاً متولدین ماه بهمن در یک گروه قرار گیرند.
س) زمان در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. زمان جلسات برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی کافی نمی باشد.
۲. زمان جلسات کمترامکان آنرا فراهم میکند تا ارزیابی بهتری از آموخته های دانش آموزان بعمل آید.
۳. زمان جلسات کمتر امکان آن را فراهم می کند تا معلم با کیفیت بهتری به تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی بپردازد.
۴. زمان جلسات در حد متوسطی توسط معلم مدیریت و کنترل می شود.
ش) فضای آموزشی در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.
۲. فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری هر یک از مفاهیم درس مهارتهای زندگی کافی نمی باشد.
۳. فضاهای آموزشی خارج از مدرسه مانند اردوها، بازدیدها، گردش های علمی و … برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی می تواند بسیار مفید واقع می شود.
یافته های پژوهشی سئوال دوم
کدام دسته از عناصر برنامه درسی مهارت های زندگی و زیر مولفه های آنها را از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش اموزان از اولویت و ارجحیت بیشتری برخوردار است؟
به منظور پاسخگویی به سئوال دوم پژوهش اولویت های ۴۰ گویه در زمینه ۹ مولفه کلی برنامه درسی مهارت های زندگی به تفکیک (در هر گویه و هر مولفه از دیدگاه سه گروه مورد مطالعه) مورد بررسی قرار گرفت. آزمون مورد استفاده برای این سئوال پژوهشی آموزن فریدمن می باشد که اولویت ها را براساس میانگین رتبه های داده شده (رتبه متوسط) تعیین می کند.
جدول ۵-۴ : اولویت بندی زیر مؤلفه های عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی به تفکیک اهمیت آن ها از دیدگاه گروه های مورد مطالعه
مؤلفه ها
گویه ها
گروه های مورد مطالعه
مؤلفه ها
گویه ها
گروه های مورد مطالعه
متخصصان
معلمان
دانش آموزان
متخصصان
معلمان
دانش آموزان
الف ـ اهداف
۱- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با نیازهای دانش آموزان
اول
اول
چهارم
ذ ـراهبرد های تدریس
۲۱- درگیر شدن دانشآموزان در فرایند یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بواسطه روش های تدریس معلم
سوم
اول
دوم
۲- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با نیازهای جامعه
دوم
دوم
اول
۲۲- سازگاری روش های تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان
دوم
سوم
چهارم
۳- پاسخگویی اهداف درس مهارتهای زندگی به نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده
سوم
سوم
دوم
۲۳- فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تجربه عملی مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم
اول
چهارم
سوم
۴- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه
چهارم
چهارم
سوم
۲۴- فراهم نمودن آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان جهت یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم
چهارم
دوم
اول
ب ـ مواد آموزشی
۵- تناسب مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با علایق دانش آموزان
دوم
سوم
سوم
ر ـ ارزشیابی
۲۵- گرایش ارزشیابی در کلاس درس مهارتهای زندگی به سمت شیوه های مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز
اول
دوم
دوم
۶- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی گروهی (فیلم و …)
سوم
اول
اول
۲۶- ارزشیابی مرحله به مرحله از جریان یادگیری دانش آموزان در کلاس درس مهارتهای زندگی
دوم
سوم
سوم
۷- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی انفرادی (کتاب درسی و …)
اول
دوم
دوم
۲۷- مفید واقع شدن خود ارزیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
سوم
اول
اول
ج ـ محتوا
۸- تناسب محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)
ششم
چهارم
اول
ز ـ گروه بندی
۲۸- مفید واقع شدن استفاده از فعالیت های گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
اول
دوم
دوم
۹- تناسب محتوا با پیشرفت های علمی [و تکنولوژیکی] در سطح جامعه جهانی
هفتم
هشتم
هشتم
۲۹- مفید واقع شدن فعالیت در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) برای دانش آموزان
دوم
اول
اول
۱۰- تناسب محتوای درس مهارتهای زندگی با مسائل و مشکلات جامعه
چهارم
هفتم
سوم
۳۰- مفید واقع شدن فعالیت در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) برای دانش آموزان
چهارم
ششم
چهارم
۱۱- تناسب محتوا با نیازها و رغبت های دانش آموزان
دوم
پنجم
ششم
۳۱- توجه به علایق مشترک دانش آموزان در گروه بندی آن ها در کلاس درس مهارتهای زندگی
سوم
سوم
چهارم
۱۲- تناسب محتوا با توانایی های یادگیری دانش آموزان (قابل یادگیری بودن مفاهیم)
اول
اول
دوم
۳۲- ترجیح انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی بر اساس یک ویژگی مشترک
پنجم
چهارم
سوم
۱۳- تناسب محتوای درس مهارتهای زندگی با زندگی واقعی دانش آموزان
پنجم
ششم
چهارم
۳۳- ترجیح انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی به صورت تصادفی
ششم
پنجم
پنجم
۱۴- تسهیل یادگیری سایر دروس بواسطه محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی
سوم
سوم
هفتم
س- زمان
۳۴- کفایت زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی
چهارم
سوم
سوم
۱۵- وجود ارتباط منطقی یا همگرایی بین مفاهیم مختلف ارائه شده در درس مهارتهای زندگی
اول
دوم
پنجم
۳۵- کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموخته های دانش آموزان
سوم
دوم
چهارم
د ـ فعالیت های یادگیری
۱۶- فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تمرین عملی مهارتهای زندگی از طریق فعالیت های یادگیری
سوم
چهارم
پنجم
۳۶- کفایت زمان جلسات جهت تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کیفیت بهتر
دوم
چهارم
دوم
۱۷- تناسب فعالیت های یادگیری انتخاب شده با نیازها و علایق دانش آموزان
چهارم
پنجم
چهارم
۳۷- کنترل (مدیریت) زمان جلسات توسط معلم
اول
اول
اول
۱۸- تناسب فعالیت های یادگیری انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان
دوم
سوم
اول
ش- فضا
۳۸- کیفیت مطلوب فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
دوم
سوم
سوم
۱۹- توجه لازم به آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان در انتخاب فعالیت های یادگیری
اول
دوم
سوم
۳۹- کفایت فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
سوم
دوم
دوم
۲۰- فراهم سازی فرصت لازم برای دانش آموزان جهت شرکت جستن در انتخاب فعالیت های یادگیری
اول
اول
دوم
۴۰- مفید واقع شدن فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی
اول
اول
اول
همان طور که اطلاعات جدول(۵-۴) نشان می دهد، اهمیت سؤالات مربوط به عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی توسط سه گروه مورد مطالعه به صورت متفاوت اولویت بندی شده است. با توجه به این که تعداد نمونه ها در هر یک از گروه ها متفاوت بوده و نوع پاسخ ها نیز متنوع می باشد، نحوه اولویت گذاری گویه های مربوط به عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی در گروه های مورد مطالعه در اشکال گوناگونی صورت گرفته است. از این رو با توجه به نوع رویکرد مورد استفاده در برنامهریزی درسی و میزان تأکید یا اهمیت بخشیدن به نظرات گروههای مختلف مورد مطالعه، می توان از نتایج حاصل از جداول در تصمیم گیری های برنامه درسی مهارتهای زندگی و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت آن سودجست.
۱- اولویت بندی گویه های مختلف عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه گروه های مورد مطالعه با استفاده از آزمون فریدمن بدین صورت می باشد:
از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت در مؤلفه های:
الف) اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی:
تناسب اهداف با نیازهای دانش آموزان در اولویت اول، تناسب اهداف با نیازهای جامعه در اولویت دوم، پاسخگویی اهداف درس مهارتهای زندگی به نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده در اولویت سوم و در نهایت تناسب اهداف با تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه در اولویت چهارم و آخر قرار گرفت.
ب) مواد آموزشی:
تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی انفرادی (کتاب درسی، مواد کمکی، برگههای تمرین و …)، تناسب مواد آموزشی مورد استفاده با علایق دانش آموزان و تسهیل یادگیری مفاهیم برنامه آموزش مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر، اسلاید و …) به ترتیب اولویتهای اول تا سوم را کسب کرده اند.
ج) محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی:
اولویت های اول به تناسب محتوا با توانایی های یادگیری دانشآموزان (قابل یادگیری بودن مفاهیم) و داشتن ارتباط منطقی یا همگرایی بین مفاهیم مختلف ارائه شده در درس مهارتهای زندگی، دوم به تناسب محتوا با نیازها و رغبتهای دانش آموزان، سوم به تسهیل یادگیری سایر دروس بواسطه محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی، چهارم به تناسب محتوا با مسائل و مشکلات جامعه، پنجم تناسب محتوا با زندگی واقعی دانش آموزان، ششم به هماهنگی محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)، و هفتم و آخر به تناسب محتوا با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی در سطح جامعه جهانی اختصاص یافت.
د) فعالیت های یادگیری برنامه درسی مهارتهای زندگی:
توجه لازم به آمادگی عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان، همچنین شرکت فعال آن ها در انتخاب فعالیت های یادگیری در اولویت اول، تناسب فعالیت های یادگیری با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان در اولویت دوم، فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تمرین عملی مهارتهای زندگی از طریق فعالیتهای یادگیری در اولویت سوم و در نهایت تناسب فعالیت های یادگیری با نیازها و علایق دانش آموزان در اولویت چهارم قرار گرفتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *