پایان نامه اعضاء هیأت علمی

ر نمایند.

مفهوم ارتباط در معنای عام عبارت است از « فن انتقال اطلاعات، افکار و رفتار انسانی از یک شخص به شخص دیگر است ».
دنیای بدون ارتباط و اطلاعات، دنیایی ترس آور و حزن انگیزی است. انسان وقتی نداند که در اطراف او چه می‌گذرد و احتمالاً چه اتفاقاتی در شرف تکوین است ، به همه چیز بد بین شده و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد. در بسیاری از مواقع، از ارتباط به عنوان وسیله ایی برای آرامش روانی و تخلیه آلام و دردهای انسانی استفاده می‌شود. پس ارتباط به عنوان اساسی ترین کارکرد آموزش عالی اهداف گوناگونی دارد.که در همه جنبه‌های فردی، گروهی و سازمانی و اجتماعی قابل مشاهده است.
اسکات و میشل ، چهار هدف برای ارتباط میان اشخاص تعیین نموده اند:
تاثیر گذاری بر دیگران
بیان احسا سات
دریافت و مبادله اطلاعات
تقویت ساختار رسمی سازمان به عبارت دیگر، ارتباطات میان فردی به کارکنان تمامـی سطوح در سازمان اجازه می‌دهـد که با دیگـر تعامل داشته، به اهداف مطلوب نائل شده، حمایت شوند و از ساختار رسمی سازمان بهره گیرند.
این اهداف در خدمت تک تک افراد قرار می‌گیرد و هدف بزرگتر آن نیز اصلاح کیفیت حیاتی و اثر بخشی سازما‌نی است‌ (محمدزاده و مهروژان، ۱۳۷۵ ).
پس بنابراین هوش فرهنگی قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثر بخشی در موقعیت‌هایی ا ست که از تنوع فرهنگی برخوردارند‌ (پیترسون، ۲۰۰۴).
در فرهنگ‌های مختلف وقتی در خرد فرهنگ‌ها در درون یک فرهنگ ملی طیف وسیعی از احساسات و عواطف وجود دارد. به نحوی که تفاوت در زبان، قومیت، سیاست‌ها و بسیاری خصوصیات دیگر می‌تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبودن درک صحیح، توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه سازد(ترایندیس۲۰۰۶). بنابراین اثرات تفاوت‌های فرهنگی این گونه تنوعات از مقوله‌های پیچیده می‌باشد(هریس و مورن،۲۰۰۴) و همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که تفاوت بین فرهنگ‌های مختلف یکی از عوامل مهم تعیین کننده نوع رفتار می‌باشد.
(رحیم نیا، مرتضوی، دلارام، در سال ۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان « بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای مدیران » انجام دادند. به این نتیجه رسیدند که با تایید فرضیات تحقیق در زمینه تاثیرات دو بعد دانش هوش فرهنگی و رفتار هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ایی مدیران، می‌توان گفت که هوش فرهنگی یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد وظیفه ایی می‌باشد در نتیجه از این معیار، می‌توان برای تصمیم گیری در مورد انتخاب و انتصاب مدیران با توجه به نوع فعالیت آنها، تعیین نوع آموزشهای لازم برای مدیران و نیز انتخاب معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد وظیفه ایی مدیران بهره مند گردید که نهایتاً در جهت ارتقاء کارایی و اثر بخشی سازمان مؤثر خواهد بود.
(قاسمی، وحیدا، یزد خواستی،۱۳۸۹)در تحقیقی تحت عنوان « تحلیلی بر هوش فرهنگی و الگوی تقویت آن » به این نتیجه رسیدند که: چنین به نظر می‌رسد که برخی افراد یاگروه های اجتماعی بجای بهره گیری از هوش فرهنگی و تقویت آن در تعامل با افراد وگروه های اجتماعی از فرهنگ‌های متفاوت بشری تمایل دارند تا بر مبنای عقاید قالبی خود عمل کنند. در حالی که عقـاید یا قضاوت‌های قالبـی نوعی سـوگیری یا جهت گیری ارزشی منفی یا مثبت بهگروه های اجتماعی و فرهنگ‌های دیگر است بهره گیری از هوش فرهنگی به دنبال آن است تا با خنثی کردن چنین قضاوت‌های ارزشی(که اغلب تخریب کردند تا یاری کننده) به گونه ایی هدفمند و باشناختی عینی به تعامل سازنده و اثر بخشی با افراد و گروههایی با زمینه‌های فرهنگی متفاوت دست یافتند.
در چنین فضای تعا ملی چند فرهنگی برخی از افراد وگروه ها، از خود توانمندی بالاتری برای دست یابی به هدف‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی در ارتباط با افراد و گروههایی با سبقه فرهنگی متفاوت نشان داده اند و به عبارتی می‌توان تعاملهای آنان را اثربخش تر ارزیابی کرد.این در حالی است که فضای تعاملی میان فرهنگی پدید آمده برای برخی افراد وگروههای اجتماعی با افزایش منازعات و درگیری‌ها و رقابت‌های منفی به جای مشارکت و همیاری نوع اول‌ (دارای تعامل‌های اثر بخش )را دارای هوش فرهنگی بالا و افراد و گروههایی از نوع دوم(در گیر در منازعات) را دارای هوش فرهنگی پایین دانست. بهره گیری ازروش های مختلف برای تقویت هوش فرهنگی در مجموع یکی از ضرورت‌های دنیای کنونی در جوامع مختلف از جمله ایران است.
پس می‌توان گفت که: هدف اصلی هوش فرهنگی و اثر بخشی ارتباطات آشنا کردن اعضا ء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلا می و دانشگاههای دولتی با ماهیت روش علمی از قبیل مشاهده، جمع آوری، و سازمان دهی اطلاعات و نتیجه گیری منطقی از آن‌هاست بنابراین پژوهش حاظر این امکان را می‌دهد که:
۱- رابطه هوش فرهنگی واثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضا ء هیأت علمی دانشگاههای دولتی و آزاداسلامی شهرکرد مورد بررسی قرار گیرد.
۲- دیدگاههای بین “استراتژی “هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی را مورد بررسی قرار گیرد.
۳- دیدگاههای بین “دانش” هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات اعضاءهیأت علمی را مورد بررسی قرار گیرد.
۴- دیدگاههای بین “رفتار” هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی را مورد بررسی قرار گیرد.
۵- دیدگاههای بین “انگیزش” هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی را مورد بررسی قرار گیرد.
۶- دیدگاههای بین هوش فرهنگی و ارتباطات اثربخش در بین اعضاء هیأ
ت علمی دانشگاههای (آزاد اسلامی و دانشگاههای دولتی شهرکرد) براساس عوامل دموگرافیک (جنس، سن، مدرک تحصیلی، رتبه علمی، نوع دانشگاه) مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ اهداف اصلی
باتوجه به نتایج فوق هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:
« بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد ».

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی
۱٫ تعیین رابطه بین « استراتژی هوش فرهنگی » و اثر بخشی ارتباطات اعضای هیأت علمی.
۲٫ تعیین رابطه بین « دانش هوش فرهنگی » و اثر بخشی ارتباطات اعضای هیأت علمی.
۳٫ تعیین رابطه بین « انگیزش هوش فرهنگی » و اثر بخشی ارتباطات اعضای هیأت علمی.
۴٫ تعیین رابطه بین « رفتار هوش فرهنگی » و اثر بخشی ارتباطات اعضای هیأت علمی.
۵٫ تعیین تفاوت بین هوش فرهنگی اعضاء هیأت علمی براساس ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، نوع دانشگاه، رتبه علمی).
۶٫ تعیین تفاوت بین ارتباطات اثربخش اعضاء هیأت علمی براساس ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت، سـن، مدرک تحصیلـی، نوع دانشگـاه، رتـبه علمی ).
۱-۵ سؤال‌های تحقیق
۱٫ آیا بین استراتژی هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی رابطه وجوددارد ؟
۲٫ آیا بین دانش هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی رابطه وجوددارد ؟
۳٫ آیا بین انگیزش هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی رابطه وجوددارد ؟
۴٫ آیا بین رفتار هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی رابطه وجوددارد ؟
۵٫ آیا بین هوش فرهنگی اعضاء هیأت علمی براساس ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت، سـن، مدرک تحصیلی، نوع دانشگاه، رتبه علمی) تفاوت وجود دارد .
۶٫ آیا بین ارتباطات اثر بخش اعضاء هیأت علمی براساس ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت، سـن، مدرک تحصیلی، نوع دانشگاه، رتبه علمی) تفاوت وجود دارد.

۱-۶ تعاریف واژه‌ها
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی

هوش
۱٫ هوش عبارت است: از ظرفیت توانایی و یادگیری.
۲٫ هوش عبارت است: از دانش پذیری و ظرفیت کسب آن.
۳٫ هوش عبارت است: از توانایی تفکر برحسب ایده‌های انتزاعی.
۴٫ علم روان شناسی هوش را به طور کلی نوعی ویژگی شخصیتی متفاوت از، خلاقیت، شخصیت و یا عقل می‌داند‌ (گارد نر ۱۹۹۵)
۵٫ هوش عبارت است از توانایی فرد برای اینکه بطور هدفمند عمل کند. بطور منطقی بیندیشد و به طور مؤثر با محیط مبادله کند.
۶٫ توانایی درک اشخاص وایجاد رابطه با آنها‌ (هوش اجتماعی )، توانایی درک اشیاء وکار کردن با آنها (هوش عملی) وتوانایی درک نشانه‌های کلامی –ریاضی وکار با آنها (هوش ).
۷٫ پیاژه هوش را عبارت از حالت تعادلی می‌داند که کلیه استعدادهای سازشی از نوع حسی وحرکتی و نیروهای شناختی و اکتسابی و همچنین کلیه تبادلات جذبی و انطباقی که بین جسم و محیط صورت می‌گیرد بدان گرایش پیدا می کنند‌ (پیاژه،۱۳۵۷، ص ۳۷).
۸٫ اگر انسانها، با هوش و خلاق به دنیا می‌آیند. بخش اعظم این هوش و خلاقیت زمانی که به مدرسه می‌رویم از دست می‌رود. اما ممکن است این خلاقیت در دوره‌های بعدی زندگی شکوفا شود. در زندگی روزمره افراد با هوش را طبق شیوه صحبت و عملکردشان تشخیص می‌دهیم (غفاری،۱۳۸۹).
فرهنگ
۱-فرهنگ ارزشها، ایده‌ها، نگرشها و نمادهای آگاهانه و نا آگاهانه‌ای است که رفتار انسان را شکل می‌دهد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود‌ (هافستد،۱۹۹۱، ص ۳۸).
۲-واژه فرهنگ برای نامگذاری بسیاری از مفاهیم از جمله آداب و رسوم، مراسم مذهبی، ارزشهای اخلاقی، هنر و ادبیات و موضوعاتی از این دست به کار می‌رود (کوپر، ۱۹۹۵).
۳-فرهنگ یعنی: ۱) معرفت مشترک وهنجار شده، ۲) با قابلیت یادگیری، انتقال پذیری وتحول پذیری، ۳) شامل مؤلفه‌های مهمی همچون باورها، ایدئولوژی، ارزش‌ها، هنجارها، نمادها، فناوری مادی واجتماعی، هویت بخشی، ماندگارسازی جامعه وتأمین نیازهای زیستی انسان‌ (اسدی،۱۳۸۹، ص۴۱ ).
هوش فرهنگی
هوش فرهنگی در بر گیرنده مجموعه گسترده‌ای از مهارتها و استعدادهای فردی است که معمولاً با مهارتهای درون فردی و بین فردی اشاره دارد و بطور کلی توانایی درک و فهم و چگونگی بروز یا کنترل عواطف و احساسات است.
هوش فرهنگی عبارت است از: توانایی یک فرد در راستای ساگاری موفقیت آمیز با محیطهای فرهنگی جدید که معمولاً با بافت فرهنگ خود نا آشنا است (ارلی وانگ،۲۰۰۳).
(آفرمن،۲۰۰۴)ا شاره می‌کند که هوش فرهنگی یک فراهوش است که شامل شکل‌های مختلفی از هوش است و‌ (IQ) تنهایکی ازآنها است.
هوش فرهنگی قابلیت فرد برای درک، تفسیر واقدام اثربخش در موقعیت‌هایی است که ازتنوع فرهنگی برخوردارند‌ (پیترسون،۲۰۰۴ ).
هوش فرهنگی را استعداد بکارگیری مهارتها و توانائیها در محیط‌های مختلف تعریف کرده است‌ (پیترسون،۲۰۰۴ ).
هوش فرهنگی عبارت است از: توانایی افراد برای رشد شخصی از طریق تداوم یادگیری وشناخت بهتر میراثهای فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای گوناگون و رفتار مؤثر با افرادی با پیشینه فرهنگی و ادراک متفاوت. ارلی وانگ، هم چنین، هوش فرهنگی را به عنوان قابلیت فرد برای سازگاری مؤثر با قالبهای نوین فرهنگی تعریف کرده است و ساختار این مفهوم را به انواع دیگر هوش، از جمله هوش عاطفی و اجتماعی مربوط می‌دانند و (هریس ولی یونس، ۲۰۰۴).
هوش فرهنگی شناختی
بیانگر درک فرد از شباهت‌ها و تفاوتهای فرهنگی است و دانش عمومی و نقشه‌های ذهنی و شناختی فرد از فرهنگ‌های دیگر را نشان می‌دهد‌ (ارلی و موساکوفسکی ۲۰۰۴ ).
هوش فرهنگی انگیزشی
نشان دهنده علاقه فرد به آزمودن فرهنگ‌های دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگ‌های مختلف است ( ارلی و موساکوفسکی ۲۰۰۴ ).
هوش فرهنگی فرا شناختی
بدین معناست که فرد چگونه تجربه‌های میان فرهنگی را درک می‌کند (ارلی و موساکوفسکی ۲۰۰۴).
هوش فرهنگی رفتاری
قابلیت فرد برای نمایش عمل کلامی و غیرکلامی مناسب در تعامل با افردی از فرهنگهای مختلف را نشان می‌دهد‌ (ارلی و موساکوفسکی۲۰۰۴).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارتباطات
ادوین امری ارتباطات در معنای عام: « فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتار انسانی ازیک شخص به شخص دیگر ».
ارتباطات اثر بخش
فرهنگی (۱۳۸۴) ارتباطات زمانی اثر بخش است که محرکی را به عنوان آ غازگر مورد نظر فرستنده با محرک مشهود گیرنده که از خود بروز می‌دهد و آن دو را بگونه‌ای نزدیک به هم مورد توجه قرار می‌دهد.
فلدبرگ (۱۹۷۵)توافق در ارتباط زمانی رخ می‌دهد که انتظار یک فرستنده با واکنش گیرنده بر یکدیگر منطبق باشد.
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی
هوش فرهنگی
– منظور از هوش فرهنگی در این پژوهش « توانایی افرادی برای رشد شخصی از طریق تداوم یادگیری وشناخت بهتر میراثهای فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای گوناگون و رفتار مؤثر با افرادی با پیشینه فرهنگی و ادراک متفاوت » در این پژوهش از پرسشنامه هوش فرهنگی که توسط ارلی وانگ در سال۲۰۰۳ تدوین شده و در سال ۱۳۸۹کارهنجاریابی آن درایران انجام گرفت استفاده گردید. با ۲۰پرسش که‌ (از سؤال ۱تا۲۰) هوش فرهنگی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های آزاداسلامی شهرکرد، پیام نور، دانشگاه شهرکرد، مورد ارزیابی قرار گرفت.
ارتباطات اثر بخش
منظور از ارتباطات اثر بخش در این پژوهش« فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتار انسانی از یک شخص به شخص دیگر می‌باشد و ارتباطات اثر بخش زمانی رخ می‌دهدکه دریافت کننده پیام، آن را همان گونه تفسیر نماید که مورد نظر فرستنده باشد . به عبارت دیگر توافق در ارتباط زمانی رخ می‌دهد که انتظار یک فرستنده با واکنش یک گیرنده منطبق باشد و در یک راستا قرار گیرد ». در این پژوهش از مدل ارتباطات اثر بخش رابینز استفاده شده که ارتباطات اثر بخش با توجه به ۶ فاکتور « ۱- استفاده از مجرا‌های ارتباطی چند گانه۲- ساده سازی۳- گوش دادن فعال۴- کنترل هیجانات۵- استفاده از شبکه ارتباطات خوشه‌ای ۶- استفاده از باز خورد » می‌باشد. در این پژوهش از پرسشنامه ارتباطات اثر بخش که توسط سوسمان وکرینوس (۱۹۷۹) ابداع گردیده که شامل ۳دسته سؤال که هر سؤال شامل ۱۵پرسش می‌باشد استفاده شده تا ارتباطات اثر بخش بین اعضا ء هیأت علمی دانشگاه‌های آزاداسلامی شهرکرد،، پیام نور و دانشگاه شهرکرد، مورد ارزیابی قرار گرفت.
عامل راهبردی / فراشناختی‌ (هوش فرهنگی )
منظور از عامل راهبردی / فراشناختی بدین معناست که فرد چگونه تجربیات میان فرهنگی را درک می‌کند. این استراتژی بیانگر فرایندهایی است که افراد برای کسب ودرک دانش فرهنـگی به کار می‌برند. این امر زمانی اتّفاق می افتد که افراد در مورد فرایندهای فکری خود ودیگران قضاوت می‌کنند. استراتژی هوش فرهنگی شامل تدوین استراتژی پیش از برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل نقشه‌های ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است. که از سؤال (۱تا ۴) پرسشنامه هوش فرهنگی مؤلفه فراشناختی در بین اعضاء هیأت علمی مورد ارزیابی قرار گرفت.
عامل دانش /شناختی‌ (هوش فرهنگی )
این دانش بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوت‌های فرهنگی است و دانش عمومی و نقشه‌های ذهنی و شناختی فرد از فرهنگ‌های دیگر را نشان می‌دهد. جنبه دانشی هوش فرهنگی مشتمل برشناخت سیستم‌های اقتصادی و قانونی، هنجارهای