پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، سطح مهارت

Circular Arrows Diagram with PLAN PREPARE PRACTICE Words - 3D Rendering

کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
۱
۳
۲.۷
۵
۴.۵
۳۲
۲۹.۱
۵۱
۴۶.۴
۱۹
۱۷.۳
۲
۳
۲.۷
۹
۸.۲
۳۴
۳۰.۹
۴۴
۴۰
۲۰
۱۸.۲
۳
۶
۵.۸
۱۵
۱۴.۴
۴۱
۳۹.۴
۴۱
۳۹.۴
۱
۱
۴
۹
۸.۳
۱۹
۱۷.۶
۴۴
۴۰.۷
۳۵
۳۲.۴
۱
۰.۹
۵
۷
۶.۵
۲۰
۱۸.۷
۵۱
۴۷.۷
۲۷
۲۵.۲
۲
۱.۹
۶
۹
۸.۳
۵
۴.۶
۴۹
۴۵
۳۱
۲۸.۴
۱۵
۱۳.۸
۷
۴
۳.۷
۷
۶.۴
۴۷
۴۳.۱
۴۴
۴۰.۴
۷
۶.۴
۸
۱۰
۹.۱
۱۵
۱۳.۶
۴۰
۳۶.۴
۴۲
۳۸.۲
۳
۲.۷
۹
۳۶
۳۳
۳۰
۲۷.۵
۲۷
۲۴.۸
۱۳
۱۱.۹
۳
۲.۸
۱۰
۹
۸.۳
۱۸
۱۶.۵
۴۲
۳۸.۵
۳۵
۳۲.۱
۵
۴.۶
۱۱
۷
۶.۴
۱۵
۱۳.۶
۵۶
۵۰.۹
۲۴
۲۱.۸
۸
۷.۳
۱۲
۳۴
۳۰.۹
۳۳
۳۰
۲۷
۲۴.۵
۱۳
۱۱.۸
۳
۲.۷
۱۳
۲
۱.۸
۷
۶.۴
۳۱
۲۸.۲
۵۸
۵۲.۷
۱۲
۱۰.۹
۱۴
۲
۱.۹
۷
۶.۵
۳۶
۳۳.۳
۵۶
۵۱.۹
۷
۶.۵
۱۵
۶
۵.۶
۵
۴.۶
۴۰
۳۷
۴۸
۴۴.۴
۹
۸.۳
۱۶
۳
۲.۸
۸
۷.۴
۲۹
۲۶.۹
۵۷
۵۲.۸
۱۱
۱۰.۲
۱۷
۳
۲.۷
۱۱
۱۰
۱۶
۱۴.۵
۴۹
۴۴.۵
۳۱
۲۸.۲
جمع
۱۵۳
۸.۲۷
۲۲۹
۱۲.۳۹
۶۴۲
۳۴.۷۲
۶۶۸
۳۶.۱۳
۱۵۷
۸.۴۹
نمودار ۴-۷۱ توزیع درصد فراوانی میانگین پاسخ تقریرنویسان به سطح واکنش
نتایج نشان می دهد میانگین پاسخ فراگیران نمونه آماری (تقریرنویسان) در پرسش‌های مرتبط با سنجش «تأثیر دوره‌های آموزشی در ایجاد واکنش مثبت در آنها»، ۲۷/۸ درصد درحد خیلی کم، ۳۹/۱۲ درصد در حد کم، ۷۲/۳۴ درصد در حد متوسط، ۱۳/۳۶ درصد در حد زیاد و ۴۹/۸ درصد در حد خیلی زیاد بوده است و در مجموع در ۶۲/۴۴ درصد از پاسخها گزینه زیاد و خیلی زیاد انتخاب شده است.
۴-۵-۲ توصیف سطح یادگیری از دیدگاه تقریرنویسان
جدول ۴-۷۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سطح یادگیری (سوالات ۱۸ الی ۲۶پرسشنامه‌ فراگیران)
سوالات سطح یادگیری در پرسشنامه فراگیران
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
۱۸
۸
۷.۳
۷
۶.۴
۴۲
۳۸.۵
۴۰
۳۶.۷
۱۲
۱۱
۱۹
۹
۸.۳
۸
۷.۳
۴۳
۳۹.۴
۳۹
۳۵.۸
۱۰
۹.۲
۲۰
۸
۷.۳
۹
۸.۳
۴۲
۳۸.۵
۴۰
۳۶.۷
۱۰
۹.۲
۲۱
۱۲
۱۰.۹
۱۰
۹.۱
۳۵
۳۱.۸
۴۵
۴۰.۹
۸
۷.۳
۲۲
۱۲
۱۰.۹
۱۴
۱۲.۷
۳۶
۳۲.۷
۴۱
۳۷.۳
۷
۶.۴
۲۳
۷
۶.۴
۱۸
۱۶.۴
۲۷
۲۴.۵
۴۴
۴۰
۱۴
۱۲.۷
۲۴
۱۱
۱۰.۲
۱۱
۱۰.۲
۳۳
۳۰.۶
۴۲
۳۸.۹
۱۱
۱۰.۲
۲۵
۱۰
۹.۱
۱۷
۱۵.۵
۴۸
۴۳.۶
۳۱
۲۸.۲
۴
۳.۶
۲۶
۱۷
۱۵.۶
۱۶
۱۴.۷
۳۳
۳۰.۳
۳۸
۳۴.۹
۵
۴.۶
جمع
۹۴
۹.۵۵
۱۱۰
۱۱.۱۸
۳۳۹
۳۴.۴۵
۳۶۰
۳۶.۵۹
۸۱
۸.۲۳
نمودار ۴-۷۲ توزیع درصد فراوانی میانگین پاسخ تقریرنویسان به سطح یادگیری
نتایج نشان می دهد میانگین پاسخ فراگیران نمونه آماری (تقریرنویسان) در پرسش‌های مرتبط با سنجش «تأثیر دوره‌های آموزشی در ایجاد یادگیری در آنها»، ۵۵/۹ درصد درحد خیلی کم، ۱۸/۱۱ درصد در حد کم، ۴۵/۳۴ درصد در حد متوسط، ۵۹/۳۶ درصد در حد زیاد و ۲۳/۸ درصد در حد خیلی زیاد بوده است و در مجموع در ۸۲/۴۴ درصد از پاسخها گزینه زیاد و خیلی زیاد انتخاب شده است.
۴-۵-۳ توصیف سطح نتایج از دیدگاه تقریرنویسان
جدول ۴-۷۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سطح نتایج (سوالات ۲۷ الی ۳۴ پرسشنامه فراگیران)
سوالات سطح نتایج در پرسشنامه فراگیران
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
۲۷
۲۳
۲۱.۳
۲۲
۲۰.۴
۳۲
۲۹.۶
۲۴
۲۲.۲
۷
۶.۵
۲۸
۱۷
۱۵.۶
۱۲
۱۱
۲۸
۲۵.۷
۴۳
۳۹.۴
۹
۸.۳
۲۹
۱۶
۱۴.۷
۱۱
۱۰.۱
۳۹
۳۵.۸
۳۵
۳۲.۱
۸
۷.۳
۳۰
۱۳
۱۱.۸
۱۱
۱۰
۳۶
۳۲.۷
۴۲
۳۸.۲
۸
۷.۳
۳۱
۱۳
۱۱.۹
۱۴
۱۲.۸
۳۲
۲۹.۴
۴۰
۳۶.۷
۱۰
۹.۲
۳۲
۱۷
۱۵.۶
۷
۶.۴
۳۹
۳۵.۸
۴۲
۳۸.۵
۴
۳.۷
۳۳
۱۳
۱۱.۹
۱۰
۹.۲
۳۲
۲۹.۴
۳۸
۳۴.۹
۱۶
۱۴.۷
۳۴
۱۷
۱۵.۵
۸
۷.۳
۳۴
۳۰.۹
۴۴
۴۰
۷
۶.۴
جمع
۱۲۹
۱۴.۷۸
۹۵
۱۰.۸۸
۲۷۲
۳۱.۱۶
۳۰۸
۳۵.۲۸
۶۹
۷.۹
نمودار ۴-۷۳ توزیع درصد فراوانی میانگین پاسخ تقریرنویسان به سطح نتایج
نتایج نشان می دهد میانگین پاسخ فراگیران نمونه آماری (تقریرنویسان) در پرسش‌های مرتبط با سنجش «تأثیر دوره‌های آموزشی در تحقق اهداف سازمانی»، ۷۸/۱۴ درصد درحد خیلی کم، ۸۸/۱۰ درصد در حد کم، ۱۶/۳۱ درصد در حد متوسط، ۲۸/۳۵ درصد در حد زیاد و ۹/۷ درصد در حد خیلی زیاد بوده است و در مجموع در ۱۸/۴۳ درصد از پاسخها گزینه زیاد و خیلی زیاد انتخاب شده است.
۴-۶ توصیف سؤالات سطوح اندازه‌گیری در پرسشنامه مدیران
۴-۶-۱ توصیف سطح رفتار از دیدگاه مدیران دفاتر قضایی
جدول ۴-۷۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سطح رفتار (سوالات ۱ الی ۱۵ پرسشنامه مدیران)
سوالات سطح مهارت در پرسشنامه مدیران
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
۱
۴
۳.۶
۳
۲.۷
۳۵
۳۱.۸
۴۸
۴۳.۶
۲۰
۱۸.۲
۲
۳
۲.۷
۴
۳.۶
۲۹
۲۶.۴
۵۰
۴۵.۵
۲۴
۲۱.۸
۳
۳
۲.۷
۷
۶.۴
۳۷
۳۳.۶
۴۵
۴۰.۹
۱۸
۱۶.۴
۴
۵
۴.۶
۱۲
۱۱
۴۵
۴۱.۳
۳۰
۲۷.۵
۱۷
۱۵.۶
۵
۸
۷.۳
۱۰
۹.۲
۳۳
۳۰.۳
۳۸
۳۴.۹
۲۰
۱۸.۳
۶
۳
۲.۸
۱۱
۱۰.۳
۲۸
۲۶.۲
۳۹
۳۶.۴
۲۶
۲۴.۳
۷
۱
۰.۹
۳
۲.۷
۲۹
۲۶.۴
۴۶
۴۱.۸
۳۱
۲۸.۲
۸
۳
۲.۷
۴
۳.۶
۳۲
۲۹.۱
۵۲
۴۷.۳
۱۹
۱۷.۳
۹
۳
۲.۷
۳
۲.۷
۳۹
۳۵.۵
۴۷
۴۲.۷
۱۸
۱۶.۴
۱۰
۱
۰.۹
۱۴
۱۲.۸
۴۷
۴۳.۱
۳۳
۳۰.۳
۱۴
۱۲.۸
۱۱
۳
۲.۷
۸
۷.۳
۳۴
۳۰.۹
۴۶
۴۱.۸
۱۹
۱۷.۳
۱۲
۳
۲.۷
۷
۶.۴
۳۹
۳۵.۵
۳۹
۳۵.۵
۲۲
۲۰
۱۳
۳
۲.۸
۱۶
۱۴.۸
۴۲
۳۸.۹
۳۳
۳۰.۶
۱۴
۱۳
۱۴
۸
۷.۳
۲۰
۱۸.۲
۳۷
۳۳.۶
۳۰
۲۷.۳
۱۵
۱۳.۶
۱۵
۸
۷.۳
۱۰
۹.۲
۲۷
۲۴.۸
۴۷
۴۳.۱
۱۷
۱۵.۶
جمع
۵۹
۳.۶
۱۳۲
۸.۰۴
۵۳۳
۳۲.۴۸
۶۲۳
۳۷.۹۷
۲۹۴
۱۷.۹۱
نمودار ۴-۷۴ توزیع درصد فراوانی میانگین پاسخ مدیران به سطح رفتار
نتایج نشان می دهد میانگین پاسخ فراگیران نمونه آماری (مدیران دفاتر قضایی ) در پرسش‌های مرتبط با سنجش «تأثیر دوره‌های آموزشی تقریرنویسان در بهبود رفتار آنها»، ۶/۳ درصد درحد خیلی کم، ۰۴/۸ درصد در حد کم، ۴۸/۳۲ درصد در حد متوسط، ۹۷/۳۷ درصد در حد زیاد و ۹۱/۱۷درصد در حد خیلی زیاد بوده است و در مجموع در ۸۸/۵۵ درصد از پاسخها گزینه زیاد و خیلی زیاد انتخاب شده است.
۴-۶-۲ توصیف سطح نتایج از دیدگاه مدیران دفاتر قضایی
جدول ۴-۷۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سطح نتایج (سوالات ۱۶ الی ۳۰ پرسشنامه مدیران)
سوالات سطح نتایج در پرسشنامه مدیران
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
۱۶
۹
۸.۳
۱۷
۱۵.۷
۳۵
۳۲.۴
۳۶
۳۳.۳
۱۱
۱۰.۲
۱۷
۱
۰.۹
۷
۶.۴
۴۰
۳۶.۷
۴۱
۳۷.۶
۲۰
۱۸.۳
۱۸
۲
۱.۸
۸
۷.۳
۳۵
۳۲.۱
۴۵
۴۱.۳
۱۹
۱۷.۴
۱۹
۲
۱.۸
۱۲
۱۱
۴۱
۳۷.۶
۳۷
۳۳.۹
۱۷
۱۵.۶
۲۰
۲
۱.۸
۹
۸.۳
۳۹
۳۵.۸
۳۸
۳۴.۹
۲۱
۱۹.۳
۲۱
۲
۱.۸
۱۰
۹.۲
۳۷
۳۳.۹
۳۹
۳۵.۸
۲۱
۱۹.۳
۲۲
۲
۱.۸
۹
۸.۲
۳۳
۳۰
۴۸
۴۳.۶
۱۸
۱۶.۴
۲۳
۲
۱.۸
۱۱
۱۰
۴۱
۳۷.۳
۴۰
۳۶.۴
۱۶
۱۴.۵
۲۴
۶
۵.۷
۱۵
۱۴.۲
۳۶
۳۴
۳۸
۳۵.۸
۱۱
۱۰.۴
۲۵
۴
۳.۷
۵
۴.۶
۳۹
۳۵.۸
۴۲
۳۸.۵
۱۹
۱۷.۴
۲۶
۳
۲.۸
۱۴
۱۲.۸
۳۱
۲۸.۴
۳۹
۳۵.۸
۲۲
۲۰.۲
۲۷
۴
۳.۶
۷
۶.۴
۳۷
۳۳.۶
۴۱
۳۷.۳
۲۱
۱۹.۱
۲۸
۷
۶.۵
۱۸
۱۶.۷
۳۵
۳۲.۴
۳۱
۲۸.۷
۱۷
۱۵.۷
۲۹
۳
۲.۷
۷
۶.۴
۴۰
۳۶.۴
۳۹
۳۵.۵
۲۱
۱۹.۱
۳۰
۸
۷.۳
۱۴
۱۲.۸
۲۹
۲۶.۶
۴۱
۳۷.۶
۱۷
۱۵.۶
جمع
۵۷
۳.۴۹
۱۶۳
۹.۹۸
۵۴۸
۳۳.۵۳
۵۹۵
۳۶.۴۱
۲۷۱
۱۶.۵۹
نمودار ۴-۷۵ توزیع درصد فراوانی میانگین پاسخ مدیران به سطح نتایج
نتایج نشان می دهد میانگین پاسخ فراگیران نمونه آماری (مدیران دفاتر قضایی ) در پرسش‌های مرتبط با سنجش «تأثیر دوره‌های آموزشی تقریرنویسان در تحقق اهداف سازمانی»، ۴۹/۳ درصد درحد خیلی کم، ۹۸/۹ درصد در حد کم، ۵۳/۳۳ درصد در حد متوسط، ۴۱/۳۶ درصد در حد زیاد و ۵۹/۱۶ درصد در حد خیلی زیاد بوده است و در مجموع در ۵۳ درصد از پاسخها گزینه زیاد و خیلی‌زیاد انتخاب شده است.
۴-۷ مقایسه سطح نتایج از دیدگاه تقریرنویسان و مدیران دفاتر قضایی
جدول ۴– ۷۶ : مقایسه درصد پاسخ افراد نمونه‌های آماری به سوالات سطح تحقق اهداف سازمانی (نتایج)
شاخص
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تقریرنویسان
۷۸/۱۴
۸۸/۱۰
۱۶/۳۱
۲۸/۳۵
۹/۷
مدیران دفاتر قضاییی
۴۹/۳
۹۸/۹
۵۳/۳۳
۴۱/۳۶
۵۹/۱۶
نمودار ۴-۷۶ توزیع درصد فراوانی مقایسه میانگین پاسخ تقریرنویسان و مدیران به سطح نتایج
از زاویه تحلیل توصیفی با توجه به اطلاعات جدول ذیل، در خصوص تفاوت نظر تقریرنویسان با مدیران دفاتر مبنی بر تحقق اهداف سازمانی، در مجموع در ۱۸/۴۳ درصد از پاسخهای تقریرنویسان گزینه زیاد و خیلی زیاد انتخاب شده ولی در ۵۳ درصد از پاسخهای مدیران دفاتر قضایی گزینه زیاد و خیلی زیاد انتخاب شده است.
۴-۸ توصیف میانگین سطوح اندازه‌گیری از دیدگاه فراگیران و مدیران دفاتر قضایی
جدول ۴-۷۷ : توزیع فراوانی و درصد میانگین پاسخ همه فراگیران نمونه آماری به سطوح اندازه‌گیری
گزینه
میانگین سطوح
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
سطح واکنش(تقریرنویسان)
۱۵۳
۸.۲۷
۲۲۹
۱۲.۳۹
۶۴۲
۳۴.۷۲
۶۶۸
۳۶.۱۳
۱۵۷
۸.۴۹
سطح یادگیری(تقریرنویسان)
۹۴
۹.۵۵
۱۱۰
۱۱.۱۸
۳۳۹
۳۴.۴۵
۳۶۰
۳۶.۵۹
۸۱
۸.۲۳
سطح نتایج(تقریرنویسان)
۱۲۹
۱۴.۷۸
۹۵
۱۰.۸۸
۲۷۲
۳۱.۱۶
۳۰۸
۳۵.۲۸
۶۹
۷.۹
سطح مهارت(مدیران)
۵۹
۳.۶
۱۳۲
۸.۰۴
۵۳۳
۳۲.۴۸
۶۲۳
۳۷.۹۷
۲۹۴
۱۷.۹۱
سطح نتایج(مدیران)
۵۷
۳.۴۹
۱۶۳
۹.۹۸
۵۴۸
۳۳.۵۳
۵۹۵
۳۶.۴۱
۲۷۱
۱۶.۵۹
جمع
۴۹۲
۷.۰۵
۷۲۹
۱۰.۴۴
۲۳۳۴
۳۳.۴۴
۲۵۵۴
۳۶.۵۸
۸۷۲
۱۲.۴۹
نمودار ۴-۷۷ توزیع درصد فراوانی میانگین کلی پاسخ تقریرنویسان و مدیران در همه سطوح اندازه‌گیری
نتایج نشان می دهد میانگین پاسخ فراگیران نمونه آماری (اعم از تقریرنویسان و مدیران دفاتر قضایی) در پرسش‌های مرتبط با سنجش سطوح، ۰۵/۷ درصد درحد خیلی کم، ۴۴/۱۰ درصد در حد کم، ۴۴/۳۳ درصد تا حدودی، ۵۸/۳۶ درصد در حد زیاد و ۴۹/۱۲ درصد در حد خیلی زیاد بوده است و در مجموع در ۰۷/۴۹ درصد از پاسخها گزینه زیاد و خیلی زیاد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*