پایان نامه با کلید واژگان
ضمن خدمت، استاندارد، پاسخ گویی، شاخص آماری

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، استاندارد، پاسخ گویی، شاخص آماری

انتخاب شده است.
۴- ۹ تجزیه و تحلیل آماری سوالهای پژوهش
در این بخش بااستفاده از آزمون مناسب آماری (آزمون t-test) سوالهای اساسی پژوهش مورد تحلیل آماری قرار می گیرند ولی قبل از بررسی سوالها و فرضیه ها وضعیت نرمال بودن داده ها به منظور استفاده از آزمون های پارامتریک مورد بررسی قرار می گیرند.
وضعیت نرمال بودن داده ها
طبق آزمون کلموگروف – اسمیرنف فرض صفر مبنی بر نرمال بودن داده ها باید مورد تأیید واقع شود تا بتوان برای ادامه تحلیل ها از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.
جدول ۴– ۷۸ : وضعیت نرمال بودن داده ها
پرسشنامه
متغیر
مقدار sig
وضعیت نرمال بودن
فراگیران
سطح واکنش
/۰۳۸۲
نرمال است
سطح یادگیری
/۰۱۲۹
نرمال است
سطح نتایج
/۰۵۳
نرمال است
مدیران
سطح مهارت
/۰۲۲۸
نرمال است
سطح نتایج
/۰۱۴۲
نرمال است
با توجه به جدول فوق، سطح معناداری در همه مهارتها از ۰۵/۰ بیشتر است ( ۰۵/۰P )و این نرمال بودن داده ها را نشان می دهد.
تحلیل سوال اول پژوهش:
۱- از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، آیا طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب «واکنش» مثبت در آنها شده است؟
جهت پاسخ گویی به این سوال ابتدا از آمار توصیفی استفاده شده است. به نحوی که ازپاسخ های افراد نمونه آماری درپرسشنامه فراگیران به نمرات داده شده به سوالهای مرتبط با این سوال میانگین گرفته شد یعنی نمرات داده شده به سوالها جمع زده شده و بر تعداد سوالات تقسیم گردیده است.
جدول ۴– ۷۹ : مشخصه های آماری «واکنش» مثبت
شاخص آماری
موضوع
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین خطای استاندارد
واکنش مثبت
۱۱۰
۳.۲۱
۰.۶۳
۰.۰۶
نتیجه بدست آمده (۲۱/۳) نشان می‌دهد که میانگین «واکنش» مثبت در سطح ۰۵/۰ // از میانگین فرضی نمره (۳) بیشتراست.
اما آیا تفاوت میانگین بدست آمده با میانگین فرضی ۳ از نظر آماری معنا دار است؟
جهت پاسخ گویی به این سوال از آزمون t استودنت تک گروهی استفاده شده است که نتیجه آن در جدول صفحه بعد نشان داده شده است. فرضیه نیز به صورت ادعا (H_1) و نقیض ادعا (H_0 ) به این صورت تعریف شد:
ادعا (H_1)= از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب «واکنش» مثبت در آنها شده است.
H_1:µ۳
نقیض ادعا(H_0) =از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب «واکنش» مثبت در آنها نشده است.
H_0:µ≤۳
جدول ۴– ۸۰ : نتایج آزمون t – test «واکنش» مثبت
شاخص آماری
موضوع
t – test برای مقیاس میانگین ها
مقدار t
درجه آزادی
سطح معنی داری
تفاوت میانگین ها
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
«واکنش» مثبت
۳.۴۰۱
۱۰۹
.۰۰۱
.۲۰۵۳
.۰۸۵۷
بنابریافته‌های به دست آمده از آزمون t ، با عنایت به اینکه t محاسبه شده (۴۰۱/۳) درمقایسه با مقدار t جدول (۹۶/۱) بزرگتر است؛ لذا فرض صفر رد می‌شود و با ۹۵ درصد اطمینان می‌توان نتیجه گرفت: بین میانگین «واکنش‌مثبت» از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد به نحوی که میانگین مولفه واکنش مثبت بالاتر از میانگین جامعه است در نتیجه درپاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود که از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت موجب «واکنش» مثبت در آنها شده است.
تحلیل سوال دوم پژوهش:
۲- از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، آیا طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب افزایش «یادگیری» آنها شده است؟
جهت پاسخ گویی به این سوال ابتدا از آمار توصیفی استفاده شده است. به نحوی که ازپاسخ های افراد نمونه آماری درپرسشنامه فراگیران به نمرات داده شده به سوالهای مرتبط با این سوال تحقیق میانگین گرفته شد. یعنی نمرات داده شده به سوالها جمع زده شده و بر تعداد سوالات تقسیم گردیده است.
جدول ۴– ۸۱ : مشخصه های آماری افزایش «یادگیری»
شاخص آماری
موضوع
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین خطای استاندارد
افزایش «یادگیری»
۱۱۰
۳.۲۱
۰.۹۴
۰.۰۹
نتیجه بدست آمده (۲۱/۳) نشان می دهد که میانگین افزایش «یادگیری» در سطح ۰۵/۰ // از میانگین فرضی نمره (۳) بیشتراست.
اما آیا تفاوت میانگین بدست آمده با میانگین فرضی ۳ از نظر آماری معنا دار است؟
جهت پاسخ گویی به این سوال از آزمون t استودنت تک گروهی استفاده شده است که نتیجه آن در جدول صفحه بعد نشان داده شده است. فرضیه نیز به صورت ادعا (H_1) و نقیض ادعا (H_0) به این صورت تعریف شد:
ادعا (H_1)= از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب افزایش «یادگیری» آنها شده است.
H_1:µ۳
نقیض ادعا(H_0) = از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه،طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب افزایش «یادگیری» آنها نشده است.
H_0:µ≤۳
جدول ۴– ۸۲ : نتایج آزمون t – test افزایش «یادگیری»
شاخص آماری
موضوع
t – test برای مقیاس میانگین ها
مقدار t
درجه آزادی
سطح معنی داری
تفاوت میانگین ها
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
افزایش «یادگیری»
۲.۳۳۱
۱۰۹
.۰۲۲
.۲۰۸۱
.۰۳۱۱
بنابریافته های به دست آمده از آزمون t ، با عنایت به اینکه t محاسبه شده (۳۳۱/۲) درمقایسه با مقدار t جدول (۹۶/۱) بزرگتر است؛ لذا فرض صفر رد می‌‌شود و با ۹۵ درصد اطمینان می‌توان نتیجه گرفت: بین میانگین افزایش «یادگیری» افراد نمونه آماری با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد به نحوی که میانگین مولفه افزایش یادگیری بالاتر از میانگین جامعه است و درپاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود که از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب افزایش «یادگیری» آنها شده است.
تحلیل سوال سوم پژوهش:
۳- از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، آیا طی دوره های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) شده است؟
جهت پاسخ گویی به این سوال ابتدا از آمار توصیفی استفاده شده است. به نحوی که ازپاسخ های افراد نمونه آماری درپرسشنامه فراگیران به نمرات داده شده به سوالهای مرتبط با این سوال میانگین گرفته شد یعنی نمرات داده شده به سوالها جمع زده شده و بر تعداد سوالات تقسیم گردیده است.
جدول ۴– ۸۳ : مشخصه های آماری تحقق اهداف سازمانی (نتایج)
شاخص آماری
موضوع
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین خطای استاندارد
تحقق اهداف سازمانی (نتایج)
۱۱۰
۳.۰۸
۱.۰۳
۰.۱۰
نتیجه بدست آمده (۰۸/۳) نشان می دهد که میانگین تحقق اهداف سازمانی (نتایج) در سطح ۰۵/۰// از میانگین فرضی نمره (۳) بیشتر است.
اما آیا تفاوت میانگین بدست آمده با میانگین فرضی ۳ از نظر آماری معنا دار است؟
جهت پاسخ گویی به این سوال از آزمون t استودنت تک گروهی استفاده شده است که نتیجه آن در جدول صفحه بعد نشان داده شده است. فرضیه نیز به صورت ادعا (H_1) و نقیض ادعا (H_0) به این صورت تعریف شد:
ادعا (H_1) = از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) شده است.
H_1:µ۳
نقیض ادعا (H_0) = از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) نشده است.
H_0:µ≤۳
جدول ۴– ۸۴ : نتایج آزمون t – test تحقق اهداف سازمانی (نتایج)
شاخص آماری
موضوع
t – test برای مقیاس میانگین ها
مقدار t
درجه آزادی
سطح معنی داری
تفاوت میانگین ها
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تحقق اهداف سازمانی (نتایج)
.۸۳۵
۱۰۹
.۴۰۵
.۰۸۱۸
-.۱۱۲۴
بنابریافته های به دست آمده از آزمون t ، با عنایت به اینکه t محاسبه شده(۸۳۵/۰) درمقایسه با مقدار t جدول (۹۶/۱) کوچکتراست؛ لذا فرض صفر تایید می‌شود و با۹۵ درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت: بین میانگین تحقق اهداف سازمانی (نتایج) افراد نمونه آماری با میانگین فرضی جامعه تفاوت معنا داری وجود ندارد و درپاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود که از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) نشده است.
تحلیل سوال چهارم پژوهش:
۴-از نظر مدیران دفاتر قضایی، آیا شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب بهبود «رفتار» آنها شده است؟
جهت پاسخ گویی به این فرضیه ابتدا از آمار توصیفی استفاده شده است. به نحوی که ازپاسخ های مدیران نمونه آماری (در پرسشنامه مدیران ) به نمرات داده شده به سوالهای مرتبط با این سوال میانگین گرفته شد یعنی نمرات داده شده به سوالها جمع زده شده و بر تعداد سوالات تقسیم گردیده است.
جدول ۴– ۸۵ : مشخصه های آماری بهبود «رفتار»
شاخص آماری
موضوع
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین خطای استاندارد
بهبود «رفتار»
۱۱۰
۳.۵۷
۰.۷۶
۰.۰۷
نتیجه بدست آمده (۵۷/۳) نشان می دهد که میانگین بهبود «رفتار»در سطح ۰۵/۰ // از میانگین فرضی نمره (۳) بیشتراست.
اما آیا تفاوت میانگین بدست آمده با میانگین فرضی ۳ از نظر آماری معنا دار است؟
جهت پاسخ گویی به این سوال از آزمون t استودنت تک گروهی استفاده شده است که نتیجه آن در جدول صفحه بعد نشان داده شده است. فرضیه نیز به صورت ادعا (H_1) و نقیض ادعا (H_0) به این صورت تعریف شد:
ادعا (H_1)= از نظر مدیران دفاتر قضایی، شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب بهبود «رفتار» آنها شده است.
H_1:µ۳
نقیض ادعا(H_0) = از نظر مدیران دفاتر قضایی، شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب بهبود «رفتار» آنها نشده است.
H_0:µ≤۳
جدول ۴– ۸۶ : نتایج آزمون t – test بهبود «رفتار»
شاخص آماری
موضوع
t – test برای مقیاس میانگین ها
مقدار t
درجه آزادی
سطح معنی داری
تفاوت میانگین ها
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
بهبود «رفتار»
۷.۸۲۱
۱۰۹
.۰۰۰
.۵۶۶۱
.۴۲۲۶
بنابریافته های به دست آمده از آزمون t ، با عنایت به اینکه t محاسبه شده۸۲۱/۷ درمقایسه با مقدار t جدول (۹۶/۱) بزرگتر است؛ لذا فرض صفر رد می‌شود و با۹۵ درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت: بین میانگین بهبود «رفتار» افراد نمونه آماری با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد به نحوی که میانگین مولفه بهبود رفتار بالاتر از میانگین جامعه است و درپاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود که از نظر مدیران دفاتر قضایی، شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب بهبود «رفتار» آنها شده است.
تحلیل سوال پنجم پژوهش:
۵- از نظر مدیران دفاتر قضایی، آیا شرکت

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *