پایان نامه با کلید واژگان
ضمن خدمت، دوره های آموزشی، دوره های آموزش، معنی داری

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، دوره های آموزشی، دوره های آموزش، معنی داری

کت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) شده است؟
جهت پاسخ گویی به این سوال ابتدا از آمار توصیفی استفاده شده است. به نحوی که ازپاسخ های افراد نمونه آماری درپرسشنامه مدیران به نمرات داده شده به سوالهای مرتبط با این سوال میانگین گرفته شد یعنی نمرات داده شده به سوالها جمع زده شده و بر تعداد سوالات تقسیم گردیده است.
جدول ۴– ۸۷ : مشخصه های آماری تحقق اهداف سازمانی (نتایج)
شاخص آماری
موضوع
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین خطای استاندارد
تحقق اهداف سازمانی (نتایج)
۱۱۰
۳.۴۹
۰.۸۱
۰.۰۸
نتیـجه بدست آمده (۴۹/۳) نشـان می‌دهد که میانـگین تحقق اهـداف سازمانی (نتایج) در سـطح ۰۵/۰ // از میانگین فرضی نمره (۳) بیشتراست.
اما آیا تفاوت میانگین بدست آمده با میانگین فرضی ۳ از نظر آماری معنا دار است؟
جهت پاسخ گویی به این سوال از آزمون t استودنت تک گروهی استفاده شده است که نتیجه آن در جدول صفحه بعد نشان داده شده است. فرضیه نیز به صورت ادعا (H_1) و نقیض ادعا (H_0) به این صورت تعریف شد:
ادعا (H_1)= از نظر مدیران دفاتر قضایی، شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) شده است.
H_1:µ۳
نقیض ادعا(H_0) = از نظر مدیران دفاتر قضایی، آیا شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) نشده است.
H_0:µ≤۳
جدول ۴– ۸۸ : نتایج آزمون t – test تحقق اهداف سازمانی (نتایج)
شاخص آماری
موضوع
t – test برای مقیاس میانگین ها
مقدار t
درجه آزادی
سطح معنی داری
تفاوت میانگین ها
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تحقق اهداف سازمانی (نتایج)
۶.۴۰۵
۱۰۹
.۰۰۰
.۴۹۲۱
.۳۳۹۸
بنابریافته های به دست آمده از آزمون t ، با عنایت به اینکه t محاسبه شده ۴۰۵/۶ درمقایسه با مقدار t جدول (۹۶/۱) بزرگتر است؛ لذا فرض صفر رد می‌شود و با ۹۵ درصد اطمینان می‌توان نتیجه گرفت بین میانگین تحقق اهداف سازمانی (نتایج) افراد نمونه آماری با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد به نحوی که میانگین مولفه تحقق اهداف سازمانی بالاتر از میانگین جامعه است و درپاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود که از نظر مدیران دفاتر قضایی، شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) شده است.
تحلیل سوال ششم پژوهش:
۶- آیا بین دیدگاه مدیران دفاتر قضایی و تقریرنویسان قوه قضاییه در خصوص تأثیر دوره های آموزشی بر تحقق اهداف سازمانی (نتایج) تفاوت معنا داری مشاهده می شود ؟
برای پاسخ به این سوال ، دیدگاه مدیران دفاتر قضایی و تقریرنویسان قوه قضاییه در خصوص تأثیر دوره‌های آموزشی بر تحقق اهداف سازمانی (نتایج) مقایسه می‌شود. به این منظور ازآزمون t مستقل استفاده شد که نتیجه آن در جدول زیرنشان داده شده است.
جدول ۴-۸۹ : نتیجه حاصل از اجرای آزمون t مستقل در خصوص تأثیر دوره های آموزشی بر تحقق اهداف سازمانی (نتایج) دربین مدیران دفاتر قضایی و تقریرنویسان قوه قضاییه
متغیر
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
نسبتt
درجه آزادی
p
تحقق اهداف سازمانی (نتایج)
مدیران
۱۱۰
۳.۴۹
۰.۸۱
۳.۲۹۵
۲۱۸
.۰۰۱
فراگیران
۱۱۰
۳.۰۸
۱.۰۳
با توجه به آماره آزمون t ، با عنایت به اینکه t محاسبه شده (۲۹۵/۳) درمقایسه با مقدار t جدول (۹۶/۱) بزرگتر است و سطح معنی داری در دو دامنه، کوچکتر از سطح آلفای ۰۵/۰ // می باشد (۰۵/۰ p ) لذا با ۹۵ درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت تفاوت معنی داری در خصوص تأثیر دوره های آموزشی بر تحقق اهداف سازمانی (نتایج) دربین مدیران دفاتر قضایی و تقریرنویسان قوه قضاییه مشاهده می‌شود. در مجموع میانگین نظرات مدیران نسبت به تقریرنویسان قوه قضاییه بالاتر و بیشتر است و بنابر شواهد موجود می‌توان اذعان نمود که از دیدگاه مدیران طی دوره‌های آموزشی باعث تحقق اهداف سازمانی شده اما از نظر تقریرنویسان طی دوره‌های آموزشی باعث تحقق اهداف سازمانی نشده است.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
در جواب این سؤال که چگونه می توان پی برد نتایج به دست آمده از اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده است؛ بیشتر صاحبنظران به صراحت داده اند: «یک ارزشیابی جامع و کامل می‌تواند ما را از اثربخش بودن نتایج آموزشها آگاه کند». ارزشیابی بازخوردی را ایجاد می‌کند که می توان با توجه به آن فهمید آموزشهای داده شده در رسیدن به اهداف مورد نظر اثربخش بوده اند یا خیر؟
در فصل اول این پژوهش به بیان موضوع تحقیق ، ضرورت ، اهداف ، قلمرو تحقیق پرداخته و جهت ایجاد بیان مشترکی بین نگارنده و خواننده تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها نیز آورده شده است . در فصل دوم در یک چارچوب معقول و منطقی به بیان نظری و ادبیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم به روش تحقیق مورد استفاده اشاره شده و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها پرداخته شده است. در این فصل نیز یافته‌های مربوط به سوالهای پژوهش مطرح ونتایج بدست آمده مورد تفسیر قرار گرفته و با پژوهش‌های قبلی مقایسه وتبیین نظری می شود و سپس محدودیت‌ها وپیشنهادهای لازم کاربردی وپژوهشی ارائه می‌گردد.
۵-۱ یافته‌های پژوهش
جهت پرداختن به یافته‌های این پژوهش ابتدا اشاره‌ای خواهیم داشت به مدل به کار رفته در تحقیق. یک چارچوب پذیرفته شده برای ارزشیابی برنامه‌های آموزشی مدل «کرک پاتریک» است. این الگو به عنوان الگویی جامع، ساده و عملی برای بسیاری از موقعیت‌های آموزشی توصیف شده است و به وسیله بسیاری از متخصصان در این حوزه شناخته می‌شود. «کرک پاتریک» ارزشیابی را به عنوان تعیین اثر بخشی در یک برنامه آموزشی تعریف کرده و فرایند ارزشیابی را به چهار سطح یا گام تقسیم می کند: واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج. در این مدل ارزشیابی از تمامی سطوح دارای ارزش است، چرا که هر سطح می‌تواند علتی برای سطح بعد باشد.
۱ – سطح عکس العمل یا واکنش:‌ پس از پایان دوره آموزشی می توان عکس العمل شرکت کنندگان در دوره را درباره اینکه آیا دوره اثربخش بوده است یانه، بررسی کرد.
۲– سطح یادگیری: درسطح دوم این سوال مطرح است که آیا کارآموزان واقعاً آنچه که دوره در صدد دستیابی به آن بوده‌اند ، یادگرفته‌اند یا خیر؟
۳ – سطح رفتار: دوره‌ آموزشی چه تأثیری برعملکرد کارآموزان شرکت کننده در محیط کار آنها داشته است؟ به عبارت دیگر آیا براثر دوره، عملکرد و رفتار حرفه‌ای آنان بهبود یافته است؟
۴– سطح نتایـــج: سازمان چه نفعی از برگزاری دوره آموزشی اجراء شده برده و اثرات سازمانی دوره چه بوده است؟ از لحاظ سازوکار ارزشیابی، این سطح بسیار دشوارتر از سه سطح قبلی است و به جای توجه به تاثیرات آموزش بر کارکنان، بر تاثیرات سازمانی آموزش ضمن خدمت متمرکز است.
از آنجا که چارچوب نظری هر پژوهش باید بصورت نمودار شماتیک ارائه شود تا متغیرها و روابط بین آنها مشخص گردد چارچوب پژوهش حاضر که بر مبنای ۵ مرحله اصلی فرایند آموزش و الگوی ارزشیابی کرک پاتریک تنظیم شده در قالب شکل زیر ترسیم گردیده است.
چارچوب مفهومی تحقیق
بررسی سوال اول پژوهش:
۱- از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، آیا طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب «واکنش» مثبت در آنها شده است؟
از زاویه تحلیل توصیفی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۷۱، در خصوص تأثیر دوره‌های آموزشی در ایجاد واکنش مثبت در تقریرنویسان، میانگین پاسخ‌ تقریرنویسان به پرسش‌های مرتبط، ۶۶/۲۰ درصد در حد کم و خیلی کم، ۷۲/۳۴ درصد در حد متوسط و ۶۲/۴۴ درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است.
از زاویه تحلیل استنباطی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۸۰ ، می‌توان نتیجه گرفت بین میانگین نظر نمونه آماری (تقریرنویسان) مبنی بر ایجاد واکنش مثبت با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد به نحوی که میانگین مؤلفه واکنش مثبت بالاتر از میانگین جامعه است لذا فرض صفر رد می‌شود و در نتیجه در پاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت موجب واکنش مثبت در آنها شده است. این نتیجه با نتایج پیشینه مطالعاتی مطابقت دارد.
بررسی سوال دوم پژوهش:
۲- از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، آیا طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب افزایش «یادگیری» آنها شده است؟
از زاویه تحلیل توصیفی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۷۲، در خصوص تأثیر دوره‌های آموزشی در افزایش یادگیری در تقریرنویسان، میانگین پاسخ‌ تقریرنویسان به پرسش‌های مرتبط ۳۵/۲۱ درصد در حد کم و خیلی کم، ۴۵/۳۴ درصد در حد متوسط، و ۸۲/۴۴ درصد از پاسخها گزینه زیاد و خیلی بوده است.
از زاویه تحلیل استنباطی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۸۲ ، می‌توان نتیجه گرفت بین میانگین نظر نمونه آماری (تقریرنویسان) مبنی بر افزایش یادگیری با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجوددارد به نحوی که میانگین مولفه افزایش یادگیری بالاتر از میانگین جامعه است لذا فرض صفر رد می‌شود و در نتیجه در پاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت موجب افزایش یادگیری در آنها شده است. این نتیجه با نتایج پیشینه مطالعاتی به جز پژوهش زارعی(۱۳۸۹) مطابقت دارد. زارعی در پژوهشی به بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی مرکز تربیت معلم بوشهر با تأکید بر مدل «کرک پاتریک» پرداخت. نتایج تحقیق او نشان داده که میزان یادگیری فارغ‌التحصیلان مطلوب نمی‌باشد و دوره آموزشی در این زمینه موفق نبوده است که با نتایج این تحقیق همسویی ندارد. البته زارعی بررسی معدل فارغ‌التحصیلی برای ارزشیابی میزان یادگیری را مورد استفاده قرار داده است اما در پژوهش حاضر خودارزیابی با استفاده از پرسشنامه مد نظر بوده است.
بررسی سوال سوم پژوهش:
۳- از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، آیا طی دوره های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) شده است؟
از زاویه تحلیل توصیفی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۷۳، در خصوص تأثیر دوره‌های آموزشی در تحقق اهداف سازمانی ، میانگین پاسخ‌ تقریرنویسان به پرسش‌های مرتبط ۶۶/۲۵ درصد در حد کم و خیلی کم، ۱۶/۳۱ درصد در حد متوسط، و ۱۸/۴۳ درصد از پاسخها گزینه زیاد و خیلی زیاد بوده است.
از زاویه تحلیل استنباطی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۸۴ ، می‌توان نتیجه گرفت بین میانگین نظر نمونه آماری (تقریرنویسان) مبنی بر تحقق اهداف سازمانی با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود ندارد لذا فرض صفر تایی

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *