پایان نامه : تحلیل اطلاعات

مقادیر بالا گاهی، فرد تصمیم گیرنده نیاز دارد قضاوت عددی خود را به دلیل اینکه واژه خوبی جهت تشریح آن وجود ندارد، در میان اعداد اصلی تعیین کند.
جدول ‏۳ ۲ : مقیاس مقایسات زوجی از منظر ساعتی (ماخذه مهرگان : ۱۳۸۶ : ۲۵)
پس از انجام مقایسات زوجی، نتایج نرمال شده بدست خواهند آمد. در نهایت، نتایج نرمال شده از سیستمهای کنترلی، جهت تعیین بهترین خروجی ترکیب میشوند. نتیجه مجموعهای از اولویتهای گزینههاست.
روش تحقیق ANP

فرآیند حل به روش ANP به طرق مختلفی توسط پژوهشگران پیشنهاد شده است، ولی آنچه اینجا اساس کار قرار میگیرد ترکیبی از دیدگاه CHENG LI و ساعتی میباشد. بر اساس این دیدگاه ANP به شرح ANP زیر میباشد :

گام اول: ساخت مدل
برای هر معیار کنترلی، یک شبکه معیّن میشود؛ در اینجا تمام معیارهایی که تصمیم را متأثّر میسازند در نظر گرفته میشوند. هر شبکه از چندین خوشه تشکیل میشود. یک خوشه به گزینه ها اختصاص مییابد. معیارهای مربوط به هم نیز در یک خوشه آورده میشوند.

گام دوم: تنظیم وابستگی های متقابل و انجام مقایسات زوجی میان خوشه ها یا عناصر
برای هر معیار کنترلی یک ماتریس از خوشهها با مقادیر صفر و یک تشکیل میشود. این مقدار ورودی بستگی به این دارد که آیا یک خوشه در سمت چپ، خوشه بالای این ماتریس را متأثر میسازد یا خیر؟ (در صورت وجود تأثیر یک و در غیر این صورت صفر). این فرآیند به طور مشابه برای معیارها تکرار میشود، اگر که معیار روی معیار دیگر تأثیر داشته باشد، مقدار یک و در صورت عدم وجود تأثیر روی معیار دیگر، مقدار صفر درج میشود. سپس جهت ایجاد «بردارهای مشخصه » وض شکلدهی «ابر ماتریس » مقایسات زوجی زیر انجام میشوند :
مقایسات خوشهای : برای خوشههایی که یک خوشه معیّن را تحت تأثیر قرار میدهند با توجه به یک معیار صورت میگیرند. وزن های حاصل از این فرآیند جهت وزن دهی عناصر در ستونهای بلوک مربوط به خود در ابر ماتریس استفاده خواهند شد.
مقایسات عناصر(عوامل) : مقایسات زوجی در موردعناصر درون خوشهها صورت میگیرد. عناصر یک خوشه بر حسب تأثیرشان روی یک عنصر در خوشه دیگر یا همان خوشه، عنصری که به آن مرتبط هستند، مقایسه میشوند.
مقایسات گزینه ها : گزینه ها با توجه به تمامی عناصر با هم قیاس میشوند.

گام سوم: تشکیل ابر ماتریس
ماحصل فرآیند بالا، ابرماتریس «غیر موزون » است. این ماتریس مقایسات زوجی معیارها را نشان میدهد. در ماتریس غیر موزون، ستونها میتوانند احتمالی (تصادفی) نباشند. بلوکهای ابرماتریس غیر موزون در اولویت خوشه مربوط به خود ضرب میشوند و ماتریس تصادفی را شکل میدهند. این ماتریس (ماتریس تصادفی) ماتریسی است که جمع ستونهای آن برابر یک است. ابرماتریس بدست آمده، آنقدر به توانهای بالا برده میشود تا جایی که تفاوت میان عناصر متوالی ماتریس، به طوری که تفاوتی بین عناصر ابرماتریس به توان k با ابر ماتریس K+1 نباشد.
جهت تحصیل اولویتهای نهایی تمام عناصر در ماتریس نهایی ، هر بلوک نرمالیزه میشود و در نهایت بالاترین اولویتها انتخاب میشوند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها

 
 

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده به منزلۀ پل ارتباطی برای رسیدن به نتایج پژوهش است، که معمولاً در فصل چهارم گزارش میآید. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه آماری فراهم آمدهاند خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند (خاکی، ۱۳۷۶).
تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی صحّت و سقم فرضیّات برای هر نوع تحقیق از اهمیّت خاصی برخوردار است، امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متّکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق میباشد، تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند.
در این فصل پژوهشگر به توصیف ویژگیهای نمونه براساس اطّلاعات بدست آمده پرداخته و با اجرای آزمون آماری مناسب در مورد معناداری رابطه ها و تفاوتها و تعمیم نتایج بدست آمده به جامعه مورد نظر اقدام مینماید. این فصل به بررسی نتایج بدست آمده از پاسخِ، پاسخ‌دهندگان می‌پردازد. در واقع در این فصل نتایج حاصله در چند بخش مختلف ارائه شده است. ابتداء ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان در تکمیل پرسشنامه شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و سابقه کار برحسب فراوانی، مورد بررسی واقع و نتایج آن ارائه شده است، سپس نتایج استخراج شده نظر پاسخدهندگان درباره اهمیّت عوامل و شاخصهای استخراجی آمده است.
در پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی از شاخصهای فراوانی و نمودار ستونی استفاده شده است. جهت بررسی فرضیه ها نیز ضمن استفاده از جداول دو بعدی، با بهره گرفتن از آزمون غیر پارامتریک «فریدمن » به تجزیه و تحلیل استنباطی پرداخته شده است.

رو ش تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار عبارت است از هنروعلم جمعآوری، تعبیر، تجزیه وتحلیل داده ها و استخراج تعمیمهای منطقی در مورد پدیده های تحت بررسی. آمار، مجموعهای از مفاهیم و روشهاست که در هر زمینه پژوهشی، برای گردآوری و تعمیم اطلاعات مربوط به آن و انجام نتیجهگیریها، در شرایطی که عدم حتمیت و تغییر وجود دارد، به کار میرود، بعبارت دیگر آمار علمی است که در مورد جمعآوری، تنظیم، تجزیه و تحلیل و تفسیردادهها بحث میکند. در آمار توصیفی صرفاٌ به توصیف جامعه آماری پرداخته میشود و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. در این بخش اطلاعات پاسخدهندگان در جداول و نمودارهای زیر در دو بخش خبرگان و خیرین بعنوان توصیف جمعیت شناختی پاسخدهندگان، نشان داده شده است. تعداد پاسخدهندگان به پرسشنامهها در این تحقیق به ترتیب برای خبرگان ۵۰ نفر و برای خیرین ۲۳۰ نفر بوده و پاسخ کلیه افراد قابلقبول و بدون مشکل بوده است.
جنسیت پاسخدهندگان
با بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامهها، فراوانی آزمودنیها را بر اساس جنسیت پاسخگویان به تفکیک زن و مرد مطابق جدول و نمودار ذیل ارائه مینماید:
جنسیت خبرگان خیرین
تعداد درصد تعداد درصد
زن ۱۰ ۱۸٫۱۸% ۲۰ ۸٫۷۰%
مرد ۴۵ ۸۱٫۸۲% ۲۱۰ ۹۱٫۳۰%
جمع ۵۵ ۱۰۰٫۰۰% ۲۳۰ ۱۰۰٫۰۰%
جدول ‏۴ ۱ : توزیع جنسیت پاسخدهندگان

شکل ‏۴ ۱ : نمودار توزیع فراوانی جنسیت پاسخدهندگان
مطابق جدول و نمودار ۴-۱ مشاهده میشود که در حوزه خبرگان، ۴۵ نفر معادل (۸۱٫۸۲%) درصد از پاسخدهندگان مرد و ۱۰ نفر معادل (۱۸٫۱۸%) درصد از آنها زن هستند. همچنین در حوزه خیرین، ۲۱۰ نفر معادل (۹۱٫۳۰%) درصد از پاسخدهندگان مرد و ۲۰ نفر معادل (۸٫۷۰%) درصد از آنها زن هستند.
سن پاسخدهندگان
با بررسی اطلاعات بدست آمده ازپرسشنامهها، فراوانی آزمودنیها براساس وضعیت سن پاسخدهندگان مطابق جدول و نمودار ۲-۴ ذیل ارائه می نماید.
سن خبرگان خیرین
تعداد درصد تعداد درصد
زیر ۳۰ ۳ ۵٫۴۵% ۱۰ ۴٫۳۵%
بین ۳۰ تا ۴۰ ۱۷ ۳۰٫۹۱% ۱۱۰ ۴۷٫۸۳%
بین ۴۱ تا ۵۰ ۳۱ ۵۶٫۳۶% ۱۰۰ ۴۳٫۴۸%
بالای ۵۰ سال ۴ ۷٫۲۷% ۱۰ ۴٫۳۵%
جمع ۵۵ ۱۰۰٫۰۰% ۲۳۰ ۱۰۰٫۰۰%
جدول ‏۴ ۲ : توزیع سن پاسخدهندگان

شکل ‏۴ ۲ : نمودار توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان

مطابق جدول و نمودار ۴-۲ مشاهده میشود که بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال با ۳۱ نفر معادل ۵۶٫۳۶% درصد در حوزه خبرگان بوده است و کمترین فراوانی مربوط به رده سنی زیر ۳۰ سال با ۳ نفر معادل ۵٫۴۵% درصد میباشد، همچنین بیشترین فراوانی در حوزه خیرین مربوط به رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال با ۱۱۰ نفر معادل ۴۷٫۸۳% درصد بوده، و کمترین فراوانی مربوط به دو رده سنی زیر ۳۰ سال و بالای ۵۰ سال هریک با ۱۰ نفر (معادل ۵٫۴۵% درصد) مجموعاٌ ۲۰ نفر میباشد.
تحصیلات پاسخدهندگان
با بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامهها، فراوانی آزمودنیها براساس وضعیت سطح تحصیلات پاسخدهندگان مطابق جدول و نمودار ذیل ارائه می نماید:
میزان تحصیلات خبرگان خیرین
تعداد درصد تعداد درصد
دیپلم و کمتر ۳ ۵٫۴۵% ۵۰ ۲۱٫۷۴%
کاردانی ۱۷ ۳۰٫۹۱% ۱۰ ۴٫۳۵%
کارشناسی ۲۱ ۳۸٫۱۸% ۱۲۰ ۵۲٫۱۷%
کارشناسی ارشد و بالاتر ۱۴ ۲۵٫۴۵% ۵۰ ۲۱٫۷۴%
جمع ۵۵ ۱۰۰٫۰۰% ۲۳۰ ۱۰۰٫۰۰%
جدول ‏۴ ۳ : توزیع تحصیلات پاسخدهندگان
شکل ‏۴ ۳ : نمودار توزیع فراوانی تحصیلات پاسخدهندگان
>اطلاعات مربوط به تحصیلات پاسخدهندگان نشاندهنده، درگیر بودن افراد مختلف و با سطح تحصیلات متفاوت با موضوع پرداخت الکترونیکی میباشد. مطابق جدول و نمودار ۴-۳ مشاهده میشود که بیشترین فراوانی مربوط به میزان تحصیلات افراد در سطح تحصیلات کارشناسی با ۲۱ نفر معادل (۳۸٫۱۸% درصد) در حوزه متخصصین و ۱۲۰ نفر معادل ۵۲٫۱۷% در حوزه خیرین می باشد. کمترین فراوانی مربوط به میزان تحصیلات دیپلم و کمتر با ۳ نفر معادل ۵٫۴۵% در حوزه خیرین و ۵۰ نفر در دو سطح دیپلم و کمتر و کارشناسیارشد و بالاتر هر یک با ۵۰ نفر معادل ۲۱٫۷۴% از مجموع پاسخدهندگان (مجموعاً ۱۰۰ نفر) بوده است.
سابقه کار پاسخدهندگان
با بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامهها، فراوانی آزمودنیها براساس وضعیت سابقه خدمت پاسخدهندگان را مطابق جدول و نمودار ذیل ارائه مینماید:
سابقه کار خبرگان خیرین
تعداد درصد تعداد درصد
زیر ۱۰ ۷ ۱۲٫۷۳% ۴۰ ۱۷٫۳۹%
بین ۱۰ تا ۱۵ ۱۷ ۳۰٫۹۱% ۶۰ ۲۶٫۰۹%
بین ۱۶ تا ۲۰ ۲۱ ۳۸٫۱۸% ۹۰ ۳۹٫۱۳%
۲۱ به بالا ۱۰ ۱۸٫۱۸% ۴۰ ۱۷٫۳۹%
جمع ۵۵ ۱۰۰٫۰۰% ۲۳۰ ۱۰۰٫۰۰%
جدول ‏۴ ۴ : توزیع سابقه کار پاسخدهندگان

شکل ‏۴ ۴ : نمودار توزیع فراوانی سابقه کار پاسخدهندگان
مطابق جدول و نمودار ۴-۴ مشاهده میشود که بیشترین فراوانی مربوط به وضعیت سابقه خدمت بین ۱۶ تا ۲۰ سال با ۱۰ نفر معادل ۳۸٫۱۸% در حوزه خبرگان و ۹۰ نفر معادل ۳۹٫۱۳% در حوزه خیرین و کمترین فراوانی مربوط به سابقه کار زیر ۱۰ سال با ۷ نفر معادل ۱۲٫۷۳% در حوزه خبرگان و ۴۰ نفر در هر دو رده ۲۱ سال به بالا و زیر ۱۰ سال معادل ۱۷٫۳۹% ( در مجموع ۸۰ نفر) میباشد.

توصیف متغییرهای تحقیق

با عنایت به پاسخهای جمعآوری شده از پرسشنامههای توزیعی، خلاصه جواب جامعه آماری به پرسشها در جداول ۴-۵ و ۴-۶ آمده است:

سئوال شماره کاملاً مخالف مخالف بیتفاوت موافق کاملاًموافق بدون پاسخ
۱ ۳ ۱۴ ۳۱ ۷ ۰ ۰
۲ ۰ ۳۴ ۲۱ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۰ ۳۴ ۱۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۷ ۳۱ ۱۷ ۰ ۰ ۰
۵ ۳ ۱۰ ۲۱ ۲۱ ۰ ۰
۶ ۰ ۷ ۲۸ ۱۷ ۳ ۰
۷ ۷ ۷ ۳۴ ۷ ۰ ۰
۸ ۰ ۱۴ ۳۱ ۱۰ ۰ ۰
۹ ۰ ۷ ۳۱ ۱۷ ۰ ۰
۱۰ ۷ ۷ ۳۴ ۷ ۰ ۰
۱۱ ۳ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۰ ۰
۱۲ ۳ ۷ ۴۱ ۳ ۰ ۰
جدول ‏۴ ۵ : نتیجه توزیع اطلاعات جمعآوری شده از پرسشنامهها مربوط به خبرگان

سئوال شماره کاملاً مخالف مخالف بیتفاوت موافق کاملاًموافق بدون پاسخ
۱ ۲۰ ۸۰ ۴۰ ۶۰ ۳۰ ۰
۲ ۰ ۰ ۴۰ ۱۳۰ ۶۰ ۰
۳ ۱۰ ۲۰ ۷۰ ۸۰ ۵۰ ۰
۴ ۱۰ ۱۰ ۰ ۵۰ ۱۶۰ ۰
۵ ۴۰ ۹۰ ۵۰ ۴۰ ۱۰ ۰
۶ ۶۰ ۲۰ ۳۰ ۷۰ ۵۰
۷ ۲۰ ۲۰ ۷۰ ۱۱۰ ۱۰ ۰
۸ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۱۰ ۱۰ ۰
۹ ۲۰ ۶۰ ۸۰ ۵۰ ۲۰ ۰
۱۰ ۰ ۴۰ ۱۰۰ ۷۰ ۲۰ ۰
۱۱ ۳۰ ۳۰ ۶۰ ۸۰ ۳۰ ۰
۱۲ ۱۰ ۵۰ ۷۰ ۷۰ ۳۰ ۰
۱۳ ۵۰ ۶۰ ۴۰ ۷۰ ۱۰ ۰
۱۴ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۰ ۲۰ ۰
۱۵ ۲۰ ۳۰ ۱۰۰ ۴۰ ۴۰ ۰
جدول ‏۴ ۶ : : نتیجه توزیع اطلاعات جمعآوری شده از پرسشنامهها مربوط به خیرین

عامل اول : زیرساختهای فناوری اطلاعات
این شاخص با عنوان «زیرساختهای فناوری اطلاعات»، شامل ۴ سئوال میباشد، که اطلاعات تکمیلی و نمودار آن در زیر آمده است :
Descriptive Statistics
N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic
سئوال ۱ ۵۵ ۳ ۱ ۴ ۱۵۲ ۲٫۷۶ .۱۰۰ .۷۴۴ .۵۵۴
سئوال ۲ ۵۵ ۱ ۲ ۳ ۱۳۱ ۲٫۳۸ .۰۶۶ .۴۹۰ .۲۴۰
سئوال ۳ ۵۵ ۲ ۱ ۳ ۱۱۱ ۲٫۰۲ .۰۸۴ .۶۲۳ .۳۸۹
سئوال ۴ ۵۵ ۲ ۱ ۳ ۱۲۰ ۲٫۱۸ .۰۸۶ .۶۴۱ .۴۱۱
Valid N (listwise) 55

جدول ‏۴ ۷ : اطلاعات توصیفی مربوط به شاخص اول

شکل ‏۴ ۵ : هیستوگرام مربوط به شاخص اول

عامل دوم : استقبال مردم
این شاخص با عنوان «استقبال مردم»، شامل ۴ سئوال میباشد، که اطلاعات تکمیلی ونمودار آن در زیر آمده است :

Descriptive Statistics
N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سئوال ۵ ۵۵ ۳ ۱ ۴ ۱۷۰ ۳٫۰۹ .۱۲۰ .۸۸۸ .۷۸۸
سئوال ۶ ۵۵ ۳ ۲ ۵ ۱۸۱ ۳٫۲۹ .۱۰۳ .۷۶۲ .۵۸۰
سئوال ۷ ۵۵ ۴ ۱ ۵ ۱۶۱ ۲٫۹۳ .۱۲۷ .۹۴۰ .۸۸۴
سئوال ۸ ۵۵ ۲ ۲ ۴ ۱۶۱ ۲٫۹۳ .۰۸۹ .۶۶۳ .۴۳۹
Valid N (listwise) 55

جدول ‏۴ ۸ : اطلاعات توصیفی مربوط به شاخص دوم

شکل ‏۴ ۶ : هیستوگرام مربوط به شاخص دوم
عامل سوم : هزینه های مترتبه
این شاخص با عنوان «هزینه های مترتبه»، شامل ۴ سئوال میباشد، که اطلاعات تکمیلی ونمودار آن در زیر آمده است :

Descriptive Statistics
N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic
سئوال ۹ ۵۵ ۲ ۲ ۴ ۱۷۵ ۳٫۱۸ .۰۸۶ .۶۴۱ .۴۱۱
سئوال ۱۰ ۵۵ ۳ ۱ ۴ ۱۵۱ ۲٫۷۵ .۱۱۴ .۸۴۴ .۷۱۲
سئوال ۱۱ ۵۵ ۳ ۱ ۴ ۱۵۹ ۲٫۸۹ .۱۲۴ .۹۱۶ .۸۴۰
سئوال ۱۲ ۵۵ ۳ ۱ ۴ ۱۵۵ ۲٫۸۲ .۰۸۲ .۶۱۱ .۳۷۴
Valid N (listwise) 55

جدول ‏۴ ۹ : اطلاعات توصیفی مربوط به شاخص سوم

شکل ‏۴ ۷ : هیستوگرام مربوط به شاخص سوم
آمار استنباطی
هدف علم آمار استنتاج از تعداد زیادی مشاهدات است که از جامعه بدست میآید، بنابراین اولین سوالی که به ذهن هر پژوهشگری میرسد اینست که، آیا میتوان مجموعه بزرگ از مقادیر را توصیف کرد و چگونه میتوان مشاهدات زیاد جامعه را در یک چارچوب مشخص سازماندهی نمود (آذر و مومنی ۱۳۸۱،۶۴). بعد از توصیف متغیرها وپاسخهای بدست آمده از جامعه آماری در این بخش به بررسی فرضیه های مطرح شده وآزمون آماری مورد استفاده در پژوهش پرداخته میشود. تا بتوان با تحلیل یافتهها، صحت وسقم فرضیات را از نظر آماری مورد بررسی قرار دهیم.
به منظور تجزیه و تحلیل یافتهها و آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمونهای آلفای کرونباخ، تی و فریدمن استفاده شده است. با عنایت به تعریف ۳ عامل و ۱۶ شاخص، در ذیل ضمن توضیح عملیات مربوط به تعیین پایائی و روائی پرسشنامه نسبت به تحلیل اطلاعات اقدام شده است.
آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه (آزمون آلفای