پایان نامه رایگان با موضوع سلامت روان، مواد مخدر، کارکنان دانشگاه، اوقات فراغت

خدا

۴-۶- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق
برای سنجش تفاوت بین متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده میشود. آزمون مناسب برای مقایسه دادهها و متغیرها آزمون t است. نتایج این آزمون نشان میدهد که آیا تفاوت مشاهده شده بین میانگینهای دو متغیر معنادار است یا خیر؟
چنانچه نتایج آزمون نشان دهد سطح معنیداری مشاهده کمتر از ۰۵/۰ باشد به این معنی است که اختلاف مشاهده شده از نظر آماری معنادار است. و در غیر این صورت اختلاف مشاهده شده بیمعنا یا به عبارتی به صفر نزدیک است.
بین مولفه‌های مختلف سبک زندگی و سبکهای هویت و ادراک از خدا تفاوت وجود دارد.

جدول ۴-۹ مقایسه میانگین مولفه‌های متغیر سبک زندگی و هویت
سطح معنیداری
درجه آزادی
مقدار آماره t
اختلاف میانگینها
مولفه
۰۰/۰
۱۱۹
۷۱/۱
۳۹/۰
سلامت جسمانی
۰۰/۰
۱۱۹
۹۹/۴
۲۳/۰
ورزش و تندرستی
۰۰/۰
۱۱۹
۳۳/۵
۲۷/۰
کنترل وزن و تغذیه
۰۰/۰
۱۱۹
۰۸/۶
۷۸/۰
پیشگیری از بیماری
۰۰۱/۰
۱۱۹
۴۹/۳
۱۵/۰
سلامت روانشناختی
۰۰/۰
۱۱۹
۳۳/۷
۳۱/۰
معنویت
۰۰/۰
۱۱۹
۱۵/۱۵
۶۶/۰
سلامت اجتماعی
۰۰/۰
۱۱۹
۳۳/۹
۴۷/۰
اجتناب از داروها و مواد مخدر
۹۴۹/۰
۱۱۹
۰۷/۰
۰۰/۰
پیشگیری از حوادث
۰۰/۰
۱۱۹
۲۸/۶
۳۲/۰
سلامت محیطی

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده در جدول فوق اختلاف میانگین مشاهده شده بین همه مولفههای سبک زندگی و هویت به غیز از مولفه پیشگیری از حوادث معنادار است. به عبارتی با ۹۵ درصد اطمینان میتوان گفت بین میانگین این مولفهها و متغیر هویت تفاوت وجود دارد.

جدول ۴-۱۰ مقایسه میانگین مولفه‌های متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا
سطح معنیداری
درجه آزادی
مقدار آماره t
اختلاف میانگینها
مولفه
۰۰۰/۰
۱۱۹
۸/۲۷
۳۹/۰
سلامت جسمانی
۰۰۰/۰
۱۱۹
۱۳/۴۰
۵۵/۰
ورزش و تندرستی
۰۰۰/۰
۱۱۹
۱۰/۴۵
۵۱/۰
کنترل وزن و تغذیه
۰۰۰/۰
۱۱۹
۱۰/۶۳
۴۹۰/۰
پیشگیری از بیماری
۰۰۰/۰
۱۱۹
۱۵/۱۱
۶۲۰/۰
سلامت روانشناختی
۰۰۰/۰
۱۱۹
۱۲/۳۱
۴۶۰/۰
معنویت
۰۰۰۲/۰
۱۱۹
۱۲/۳
۱۲/۰
سلامت اجتماعی
۰۰۰/۰
۱۱۹
۳۱/۶
۳۱/۰
اجتناب از داروها و مواد مخدر
۰۰۰/۰
۱۱۹
۶۳/۲۰
۷۷/۰
پیشگیری از حوادث
۰۰۰/۰
۱۱۹
۲۸/۶
۴۶/۰
سلامت محیطی

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده در جدول فوق اختلاف میانگین مشاهده شده بین همه مولفههای سبک زندگی و ادراک از خدا معنادار است. به عبارتی با ۹۵ درصد اطمینان میتوان گفت بین میانگین این مولفهها و متغیر ادراک از خدا تفاوت وجود دارد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه
در این مطالعه تلاش شده است تا تاثیر ادراک از خدا وهویت اجتماعی را بر روی مولفه‌های مختلف سبک زندگی مانندسلامت جسمانی،ورزش وتندرستی،کنترل وزن وتغذیه،پیشگیری از بیماریها، سلامت روانشناختی،سلامت معنوی،سلامت اجتماعی،اجتناب از داروها ومواد مخدر،پیشگیری ازحوادث،وسلامت محیطی دربین دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد شهرستان دره شهر نشان داده شود . برای این منظور چند فرضیه مطرح شد که در مجموع سه فرض کلی ذیل خلاصه وعنوان گردیدند.
بین مولفه های مختلف سبک زندگی و هویت اجتماعی و ادراک از خدا رابطه وجود دارد.
بین هویت اجتماعی و ادراک از خدا همبستگی و رابطه وجود دارد.بین سبک زندگی وادراک از خدا رابطه وجود دارد.
پس از مطالعه در مورد یافته هایی ونتایج تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق وجمع بندی نتایج پرسشنامه‌های توزیع شده در بین جامعه آماری وتجزیه وتحلیل داده ها نتایج ذیل بدست آمد :
درخصوص میانگین گونه‌های پرسشنامه در بین ۱۲۰ نفر پاسخگو میانگین مولفه سلامت جسمانی ۹۶/۲، ورزش و تندرستی ۱۲/۳، کنترل وزن و تغذیه ۰۸/۳، پیشگیری از بیماری ۰۶/۳، سلامت روانشناختی ۱۹/۳، معنویت ۰۳/۳، سلامت اجتماعی ۶۸/۲، اجتناب از داروها و مواد مخدر ۸۷/۲، پیشگیری از حوادث ۳۴/۳ و سلامت محیطی ۰۳/۳ است. بیشترین میانگین متعلق به مولفه پیشگیری از حوادث و کمترین آن مربوط به سلامت اجتماعی است.میانگین متغیر سبک زندگی ۱۱/۳، هویت ۳۴/۳ و ادراک از خدا برابر ۵۷/۲ است. بیشترین میانگین متعلق به متغیر هویت اجتماعی و کمترین آن مربوط به ادراک از خدا است.
متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستند در حالی رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.
در همه مولفه ها غیر از مولفه پیشگیری از حوادث سطح معنیداری مشاهده شده به این معنا که مولفههای متغیر سبک زندگی با متغیر هویت رابطه خطی معنادار و مثبت دارند. به این معنا که با افزایش نمره هویت فرد نمره سبک زندگی او در سطح مولفههای فوق افزایش مییابد.در بین این مولفهها بیشترین همبستگی مشاهده شده مربوط به سلامت روانشناختی و کمترین آن مربوط به سلامت محیطی است. به عبارتی می‌ توان گفت شدت رابطه خطی بین سلامت روانشناختی و هویت اجتماعی از همه مولفه ها بیشتر و بین سلامت اجتماعی و هویت از همه مولفهها کمتر است.
هیچ یک از مولفههای متغیر سبک زندگی با متغیر ادراک از خدا رابطه خطی معنادار ندارند. متغیر هویت و ادراک از خدا دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستند.
بین همه مولفههای سبک زندگی و هویت به غیر از مولفه پیشگیری از حوادث رابطه معنادار است. به عبارتی با ۹۵ درصد اطمینان میتوان گفت بین میانگین این مولفهها و متغ
یر هویت تفاوت وجود دارد. بین همه مولفههای سبک زندگی و ادراک از خدا تفاوت معنادار است. به عبارتی با ۹۵ درصد اطمینان میتوان گفت بین میانگین این مولفهها و متغیر ادراک از خدا تفاوت وجود دارد.
همانطور که در این تحقیق بیان شد، سبک زندگی در حکم مفهوم اجتماعی وفرهنگی است که ارتباط نزدیک وپیچیده ای با مفاهیمی‌ مانند فرهنگ مصرف ،تغییرات اجتماعی دارد. امایکی از مفاهیمی‌ که ضمن ارتباط تنگاتنگ با سبک زندگی تاثیر بسزایی درآن می‌ پزیرد مفهوم هویت است .در بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق که بررسی رابطه بین ادراک از خدا وهویت اجتماعی وتاثیر آن بر روی سبک زندگی بوده،در ابتدا گمان میرفت بین ادراک از خدا وسبک زندگی رابطه مثبت وجود دارد اما نتایج تحقیق نشان داد که این دومولفه رابطه قابل توجهی با هم ندارند وشاید سبک زندگی هر فرد به مولفه هایی غیراز این مانند :فرهنگ اجتماعی، دانش فردی وسایر مقوله هایی نظیر آن بستگی داردوشاید هم باتوجه به اینکه جامعه پژوهش یک جامعه ای بوده که مذهب درآن به عنوان ساخت حاکم در آن مطرح است ، مقاومت هایی در خصوص گویه‌های مرتبط به بخش ادراک از خدا وجود داشت که گاه یا آزمودنی ها پاسخ نمی‌ دادند ویا باتلاش مصاحبه گران وپرسشگران وتوجیه آنها،پاسخ داه می‌ شد که خود این نیز فرایند وقت گیر بود واحتمالا بر نتایج تحقیق اثر گذاشته است.
همچنین مشخص شد که بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد در واقع نتایج نشان داد بین همه مولفه‌های سبک زندگی غیر از پیشگیری از حوادث وهویت اجتماعی رابطه وجود دارد بنابراین مشخص است که با برنامه ریزی برروی مقوله هویت اجتماعی وارائه آموزشهای لازم نتایج مثبت آن رابتوان به طور ملموس در جامعه مشاهده نمود.همچنین بااستفاده ازآراگیدنزدرخصوص ارتباط متغیرهای فوق با متغیر هویت اجتماعی وادراک از خدا می‌ توان گفت که جوانان در عصر حاضر کسب تجربه به واسطه ی شکل گیری خودآگاهی در خود به بازاندیشی در ابعاد مختلف زندگی دست می‌ زنند، زیرا بنا بر تعریف گیدنز دنیای تجدد دنیایی است که وجود نظامهای بازاندیشانه در زندگی روزمره یکی از ویژگیهای اساسی آن بشمار می‌ آید، از طرف دیگر از آنجایی که سبک زندگی کرداری است که در جریان عادی زندگی روزمره تبدیل شده است، جریانهایی که در لباس پوشیدن،غذا خوردن ،شیوه‌های کنش ومحیط دلخواه برای ملاقات کردن دیگرا جلوه میکند. امروزه شاهد آن هستیم که در نتیجه باز اندیشی صورت گرفته ودر این اعمال بازتاب دهنده هویت‌های شخصی ،گروهی واجتماعی با توجه به عناصر بنیادین پدیده‌های مرتبط با سبک زندگی شکل می‌ گیرد وجوانان با تجمل گرایی وبا نمایش آن در قالب هایی چون مدیریت بدن سبک زندگی، اوقات فراغت والگوی خرید و…به طرز فعالانه وتشویق این ارزشها ی مادی گرایانه توسط فنآوری‌های نوین سهم دیگرنیروهای اجتماعی ومنابع هویت ساز مانند طبقه اجتماعی،اشتغال، مذهب،تحصیلات و. تا اندازه ای کاهش یافته است.به بیان دیگر از آنجایی که علاقه مندی به کامل جلوه کردن کنترل داشتن نسبت به بدن، تنوع وخلاقیت نسبت به زندگی، ومصرف گرایی و.. در جامعه معاصر بیشتر مورد توجه قرار می‌ گیرد در جامعه مدرن خلق تمایزات اجتماعی از طریق مصرف وسبک وسیاق استفاده از کالای بخصوص آن دسته از کالاهای ممتاز قلمداد می‌ شود .یکی از نشانه‌های کلیدی هویت ونیز سلاحی ایده آل واستراتژی‌های تمایز است .این امر تا جایی پیش رفته است که در مدرنیته متاخر هویت انسان بیشتر در فرهنگ بصری یا دیداری ونمودهای عینی آنان معنا پیدا کرده است .(ابراهیمی‌ ۱۳۸۹ ) در نتیجه این اشکال بخصوصی از هویت در فرایند م