پایان نامه رایگان با موضوع مدیریت سود، سود تقسیمی، آزمون فرضیه، اقلام تعهدی

(P-value)
۷۰/۰
۰۰۰۳/۰
نتیجه آزمون
رد شد
تایید شد
۴-۵-۶- خلاصه فصل
مطالب فصل چهارم در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در بخش اول در ابتدا به کمک آزمون های F لیمر و هاسمن به انتخاب مدل و الگوی مناسب جهت برآورد متغیرهای پژوهش پرداختیم. نتایج آزمون های یاد شده حاکی از انتخاب روش های ترکیبی و تابلویی در نتیجه ادغام سری های زمانی و مقطعی داده های پژوهش بود. سپس از آزمون‏های کولموگروف- اسمیرنف (KS) و تبدیل آماری باکس کاکس و لگاریتم قدر مطلق به آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق پرداخته و در ادامه شاخص های توصیفی مانند حداقل، حداکثر، میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی ارائه شده است. در بخش دوم، فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون t در سطح معنی داری ۰۵/۰ مورد آزمون قرار گرفت. در فرضیه دوم پژوهش، بر اساس اطلاعات ارائه شده در نمونه آماری، چون ۲۸ مشاهده از تغییرات سود تقسیمی برابر صفر می باشند با حذف این ۲۸ سطر از مشاهدات ما با ۳۲۲ مشاهده از هر متغیر سر وکار خواهیم داشت، که نتایج آزمون دوباره آنها، حاکی از نرمال بودن مشاهدات باقی مانده می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز بر اساس روش توصیفی- همبستگی میان متغیرها، یک ترکیب خطی از متغیرهای اصلی و مداخله گر پژوهش که دارای توزیع نرمال هستند بدست آورده شده و در ادامه برای انجام آزمون فرضیه‏های پژوهش به منظور مشخص شدن تأثیر متغیرهای کنترل بر ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته، با استفاده از روش‏های معمول میزان ارتباط بین متغیرها مورد آزمون قرار گرفته و با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل یک مدل رگرسیون خطی چندگانه برای سنجش ارتباط بین متغیرهای پژوهش ایجاد شده است. در نهایت چون احتمال آزمون t بین متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش در فرضیه اول بیشتر از سطح معنی‏داری ۵% می‏باشد لذا فرضیه اول پژوهش رد شد، اما با توجه به مقدار P-value میان متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش در فرضیه دوم که کمتر از سطح معنی داری ۰۵/۰ شد، لذا فرضیه دوم پژوهش تایید شد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
این فصل به خلاصه پژوهش، نتیجه گیری و پیشنهادها اختصاص دارد. بخش نتیجه گیری آخرین بخش از انجام پژوهش است که در آن، پژوهشگر بر اساس اطلاعات آماری که به دست می آید می تواند نسبت به پژوهشی که انجام داده اظهار نظر و نتیجه گیری کند. این نتیجه گیری آخرین تأثیر را هم از حیث سبک نگارش هم از جهت محتوا باید به خواننده القا نماید. نتیجه گیری، باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش است که پژوهشگر در اختیار خوانندگان پژوهش، علاقه مندان به اجرای پژوهش‏های آتی مبتنی بر پژوهش کنونی و در نهایت استفاده کنندگان کاربردی، قرار می دهد. در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات و داده های لازم،‏ سود تقسیمی، سود سال جاری، سود سال قبل و اقلام تعهدی اختیاری شرکت‏های نمونه، محاسبه شده و جهت سنجش رابطه بین متغیرهای پژوهش ابتدا آزمون های F لیمر و هاسمن جهت انتخاب الگوی مناسب صورت گرفت، سپس از ضریب همبستگی در سطح اطمینان ۹۵% و از آزمونF و آزمون t برای تعیین معنی دار بودن مدل رگرسیونی و رابطه همبستگی بین متغیرهای پژوهش به منظور تایید یا رد فرضیه های پژوهش استفاده شده است.
۵-۲- خلاصه تحقیق
در این تحقیق به بررسی همبستگی بین اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود (متغیر مستقل) و نسبت سود سهام پرداختی و تغییرات سود تقسیمی (متغیر وابسته) با در نظر گرفتن سه متغیر کنترلی بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت و اهرم مالی پرداخته شد. به منظور آزمون تأثیر متغیر مستقل مذکور بر متغیر وابسته، ما به طرح دو فرضیه اصلی به شرح ذیل پرداختیم:
فرضیه اول: بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی‏داری وجود دارد.
به منظور آزمون فرضیات فوق نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را در قلمرو زمانی سال‏های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را انتخاب نمودیم. نمونه انتخابی به روش حذفی و شامل ۷۰ شرکت بود. بعد از انتخاب نمونه و جمع آوری اطلاعات مربوط به قلمرو زمانی ۵ ساله تحقیق، تعداد مشاهدات در مجموع ۳۵۰ سال- شرکت بوده و فرضیات فوق را مورد آزمون قرار دادیم که نتایج آزمون فرضیات در ادامه بیان می‏گردد.
۵-۳- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش
یکی از پیامدهای تضاد منافع در شرکت‏های سهامی، گزارشگری مالی جهت دار توسط مدیران شرکت است. مدیران به عنوان مسئولین تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویری مطلوب از واحد تجاری را جلوه دهند. این امر از طریق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاری میسر می شود. به طور کلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص در چارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود (اسکات ، ۲۰۰۳). حداکثر سازی سود و شیوه توزیع آن از جمله موضوعات مهمی هستند که مدیریت هر واحد تجاری باید بررسی و تفکر در مورد آن ها را به عنوان مهم ترین وظیفه خود در نظر داشته باشد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد (الیاسیانی و جیا۱۳۴ ، ۲۰۰۶: ۵۵-۵۴).
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاددانان فرض می‏کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند، اما در۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است.
این در حالی است که بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران جزء، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت، از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‏گیرد. در این پژوهش تاثیر دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سطح سود تقسیمی اعمال شده در شرکت‏ها و میزان توزیع آن، بررسی شده است. با توجه به مباحث فوق در این پژوهش دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل‏های آماری حاکی از رد فرضیه اول و تایید فرضیه دوم می باشد. بر اساس این نتایج، دامنه فعالیت های مدیریت سود در شرکت های نمونه آماری مورد مطالعه، متاثر از سطح سود تقسیمی در این شرکت ها نمی باشد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان تغییرات سود تقسیمی‏ و مدیریت سود وجود دارد. در ادامه نتایج مذکور تحلیل و تفسیر شده است.
۵-۳-۱- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
الف) نتیجه آزمون فرضیه اول
بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اول به دنبال یافتن ارتباط میان مدیریت سود و میزان سود تقسیمی شرکت ها است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که آماره F برابر با ۱۱/۵۸، آماره t برابر با ۳۷/۰ و سطح معناداری بدست آمده از رگرسیون چند گانه ۷/۰ می باشد. در فرضیه اول وجود رابطه معناداری میان اقلام تعهدی اختیاری و پرداخت سود سهام در سطح اطمینان ۹۵/۰ رد شده است. زیرا نتایج بدست آمده حاکی از عدم رابطه ای معنی دار در سطح خطای ۰۵/۰ است.
این یافته در انطباق با تحقیق هوی یوان و همکاران (۲۰۱۰) و جهانزیب و همکاران (۲۰۱۲) که به بررسی مدیریت سود و سیاست‏های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین و پاکستان پرداختند بوده و منطبق با تحقیق اعتمادی و جوادی مزده (۱۳۸۸) است، اما در تضاد با نتایج یافته‏های‏ طالبی (۱۳۸۹) و خدادادی و جان جانی (۱۳۹۰) است. طالبی در تحقیق خود با عنوان “ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی” نشان داد که متغیر اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از شاخص های (EARNt+1∆) و (CFOt+1) در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار بوده، اما با استفاده از شاخص (NDNIt+1) در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار نیست. با توجه به اینکه این متغیر در دو شاخص از مجموع سه شاخص سودآوری آتی معنی دار است پس می توان نتیجه گرفت که در مجموع بین اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد.
خدادادی و جان جانی (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت سود و نرخ سود تقسیمی رابطه معنی داری وجود دارد و شرکت هایی که مدیرت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود نداشته اند در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته اند.
بنابراین چنین به نظر می رسد که نتایج فرضیه اول پژوهش حاکی از این است که دامنه فعالیت‏های مدیریت سود در شرکت ها، متاثر از سیاست های تقسیم سود در آنها نمی باشد. همچنین ضریب اندازه شرکت در فرضیه اول منفی بود. بنابراین شرکت های بزرگ در شرکت‏های نمونه پژوهش، سود کمتری میان سهامداران خود توزیع می کنند. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد که با افزایش نسبت پرداخت سود سهام، بازده حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد.
به طور کلی نتایج آزمون فرضیه اول بیانگر این است که در بورس اوراق بهادار تهران، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری برای توزیع سود سهام بیشتر اوراق بهادار بنگاه های خود استفاده نمی کنند.
ب) نتیجه آزمون فرضیه دوم
بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم تحقیق در پی ردیابی رابطه ای معنی دار بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که مقدار آماره F برابر با ۱/۱۴، آماره t برابر با ۶۶/۳ و سطح معناداری بدست آمده از رگرسیون چند گانه نیز ۰۰۰۳/۰ می باشد که حاکی از وجود رابطه ای معنی دار میان دامنه اتکا بر فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی می‏باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که ارتباط بین فعالیت های مدیریت سود در شرکت‏هایی که تغییرات سود تقسیمی پایداری دارند در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار است. به عبارت دیگر، در این‏گونه شرکت ها، مدیریت سود نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است. لذا فرضیه دوم پژوهش تایید می‏شود.
این یافته در انطباق ب