پایان نامه رشته مدیریت : تحلیل اطلاعات

داده ها استفاده شده است. در سطح توصیفی استفاده از مشخصههای آماری مانند فراوانی و درصد به رسم نمودار و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. در سطح استنباطی از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد. از آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرها در دو بعد “اهمیت”و”رضایت” و از مدل اولویک برای رتبهبندی نهایی استفاده شد.
۳-۹-۱٫آزمون فریدمن
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویتبندی تعدادی از متغیرها استفاده میشود. اگر سیگموند آزمون کمتر از ۵درصد(۰۵/۰)باشد، فرضیه صفر رد شده و فرض یکسان بودن اولویتها پذیرفته نمیشود.
۳-۹-۲: مدل شناسایی فرصت اولویک
این تحقیق مدل شناسایی فرصت اولویک را به عنوان بنیان پژوهش قرار می‌دهد. مطابق این الگو فرایند شناسایی فرصت شامل گام‌های زیر است:
گام نخست، برنامه‌ریزی مصاحبه‌های مبتنی بر نتیجه: در این مرحله با دست‌اندرکاران و سپس خود مصرف‌کنندگان مصاحبه صورت گرفت تا ویژگیهای مهم مؤلفه های گردشگری که می‌توان از آنها استفاده کارآفرینانه کرد، شناخته شوند. سپس از یافته‌های این مصاحبه‌ها سئوالهای پرسشنامه طراحی شد.
گام دوم، استخراج نتایج مورد نظر: در این مرحله از یافته‌های مصاحبه‌های صورت گرفته در گام پیش، پرسشنامه‌ای طراحی شد که از طریق آن نظر مصرف کنندگان از دو بعد اهمیت و رضایت نسبت به ویژگی مطرح شده سنجیده شد. به این ترتیب که برای هر یک از ویژگیهای به دست آمده نمره‌ای بین ۱ تا ۱۰ از جهت اهمیت و بین ۱ تا ۱۰ از جهت رضایت از برآورده شدن بازار در بازار جاری از دید مصرف کنندگان به دست آمد.
گام سوم، سازماندهی نتایج: نمرات به دست آمده برای هر یک از عوامل اهمیت و رضایت برای هر ویژگی فهرست شدند و از طریق فرمول زیرنمره نهایی به هر ویژگی داده شده است.
فرمول ۳-۲:
ارزش یک فرصت= ](اهمیت + (اهمیت- رضایت)[
گام چهارم، رتبه‌بندی نتایج بر اساس اهمیت و رضایت: سپس نمره به دست آمده برای هر ویژگی را با نمره سایر ویژگیها مقایسه نموده و رتبه بندی فرصتها بر اساس این نمرات انجام شد.
گام پنجم، به کارگیری نتایج: با بهره گرفتن از فرصتهای شناسایی شده و با بهره گرفتن از دانشی که پژوهشگر در طول انجام پژوهش به دست آورد از نتایج تحقیق پیشنهاداتی برای استفاده کارآفرینان ارائه گردید.
۳-۱۰٫ جمع‌بندی
بر اساس مطالب بیان شده روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از لحاظ متغیر کیفی است و از لحاظ ابزار جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی است. برای جمع‌آوری اطلاعات ابتدا با کمک مطالعات کتابخانه‌ای و سپس به صورت میدانی و با ابزار پرسشنامه استفاده گردید. در این پژوش ابتدا فرصتها و ویژگیها در دو عامل گردشگری حمل و نقل و جاذبههای گردشگری شناسایی و پس از آن با توزیع پرسشنامه در جامعه هدف که گردشگران بوده اند، رتبه بندی انجام شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

۴-۱٫ مقدمه
مطابق طرح تحقیق ارائه شده در فصل سوم، دو جامعه نمونه را برای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در دو عامل جاذبههای گردشگری و حمل و نقل، به طور جدا برای به دست آوردن داده مورد بررسی قرار داده شد. مشروح یافته‌ها به شرح زیر است.
این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:
مقدمه
اطلاعات توصیفی نمونه آماری
یافتههای تحقیق
جمع‌بندی
۴-۲٫ اطلاعات توصیفی نمونه آماری
در این بخش اطلاعات توصیفی نمونه آماری برحسب جنسیت، سن و میزان تحصیلات آورده شده است.
۴-۲-۱٫ اطلاعات توصیفی نمونه مصاحبهشوندگان
۴-۲-۱-۱ وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
همانطور که در فصل سوم توضیح داده شد۱۹ نفر از خبرگان شناسایی شدند. پژوهشگر اقدام به برقراری ارتباط با تمام این جامعه کرد که در مجموع ۱۲ مجموعه درخواست پژوهشگر را برای مصاحبه پذیرفتند. تلاش شد تا با مدیر عامل هر مجموعه مصاحبه صورت گیرد. از بین مسافران نیز ۲۹ نفر و شهروندان ۱۵ نفر برای مصاحبه انتخاب شدند و مصاحبه با آنها انجام شد.
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد خبرگان را به تفکیک جنسیت آنها نشان می دهد. براساس این اطلاعات بیشترین تعداد افراد نمونه مربوط به مردان با ۶۳% از کل است.
جدول ۴-۱: فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت
متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
زن
۲۱
۳۷%
مرد

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳۵
۶۳%
جمع کل
۵۶
۱۰۰%
نمودار ۴-۱- فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت

۴-۲-۱-۲٫ وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد مصاحبه شوندگان را به تفکیک سن آن‌ها نشان می‌دهد .بر اساس اطلاعات این جدول، بیش‌ترین تعداد افراد مربوط به گروه سنی ۲۵-۳۵ می‌باشد که ۴۳% را به خود اختصاص داده‌اند.
جدول ۴-۲- فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک سن
متغیر سن
فراوانی
درصد
کمتر از ۲۵
۶
۱۰%
۲۵-۳۵
۲۴
۴۳%
۳۵-۴۵
۱۵
۲۷%
۴۵-۵۵
۱۰
۱۸%
بیشتر از ۵۵
۱
۲%
جمع کل
۵۶
۱۰۰
نمودار ۴-۲- فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک سن
۴-۲-۱-۳ وضعیت و سمت شغلی بخش جاذیههای گردشگری
وضعیت شغلی مصاحبه شوندگان به… دسته تفکیک میشود که در جدول ۴-۳ قابل مشاهده است.
جدول۴-۳: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبهشودگان
گزینه ها
فراوانی
درصد
مدیر اجرایی
۲
۱۷%
مدیرعامل
۴
۳۳%
کارشناس گردشگری شهرداری
۳
۲۵%
کارشناس سرمایهگذاری میراث فرهنگی
۱
۸%
کارآفرین گردشگری
۲
۱۷%
مجموع
۱۲
۱۰۰
نمودار۴-۳: وضعیت و سمت شغلی مصاحبهشودگان

۴-۲-۲٫ اطلاعات توصیفی جامعه پاسخدهندگان
۴-۲-۲-۱٫ وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌دهندگان را به تفکیک جنسیت آن‌ها نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به زنان می‌باشد که حدود ۵۳% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند و مردان ۴۷% از افراد را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول ۴-۴: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک جنسیت
متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
زن
۱۸۲
۵۳%
مرد
۱۶۱
۴۷%
جمع کل
۳۴۳
۱۰۰%
نمودار۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت
۴-۲-۲-۲ وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌دهندگان را به بر حسب سن آن‌ها نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به افراد بین ۲۰ تا ۳۰ می‌باشد که حدود ۳۹% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند.
جدول ۴-۴ فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک سن
متغیر سن
فراوان
درصد
کمتر از ۲۰ سال
۵۱
۱۵%
بین ۲۰ تا ۳۰ سال
۱۳۵
۳۹%
بین ۳۰ تا ۴۰ سال
۱۰۶
۳۱%
بین ۴۰ تا ۵۰ سال
۳۱
۹%
بیشتر از ۵۰ سال

۲۰
۶%
مجموع
۳۴۳
۱۰۰%
نمودار۴-۴- وضعیت پاسخ دهندگان برحسب سن
۴-۲-۲-۳٫ وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات
جدول ۴-۵ فراوانی و درصد پاسخ‌دهندگان را به بر حسب تحصیلات آن‌ها نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، فراوانترین مدرک تحصیلی افراد نمونه مربوط به کارشناسی می‌باشد که حدود ۳۸% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند.
جدول ۴-۶: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک تحصیلات
متغیر تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
۷۸
۲۳%
فوق دیپلم
۷۰
۲۰%
کارشناسی
۱۳۰
۳۸%
کارشناسی ارشد
۴۷
۱۴%
دکتری
۱۸
۵%
مجموع
۳۴۳
۱۰۰%
نمودار۴-۶: وضعیت پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات
۴-۳٫ یافتههای تحقیق
۴-۳-۱٫ یافتههای تحقیق عامل جاذبههای گردشگری
۴-۳-۱-۱٫ یافتههای اولیه از طریق مصاحبه
این جامعه با توجه به اطلاعات خود فرصتهای مناسب کارآفرینانه را به شرح زیر بیان کردند:
تلکابین، ۲- شکارگاههای مصنوعی، ۳- پیست اسکی و ورزشهای زمستانی، ۴- تورهای گردشی مخصوص ناتوانان جسمی(معلولین)، ۵- ورزشهای بومی مانند چوگان ، ۶- پرستاری از کودکان و سالخوردگان در مراکز خرید و مراکز تفریحی، ۷- برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها، ۸- معرفی و تبلیغ جاذبههای گردشگری به گردشگران، ۹- رستورانهای بینالمللی در مراکز گردشگری،۱۰-برنامه ریزی و رزرو امکانات در مقاصد و جاذبههای گردشگری، پیش از صفر.
آنچه بیان شد، فرصتهایی هستند که کارآفرینان می توانند از آنها کسب و کار خلق کنند. بر اساس یافتهها، پرسشنامهای محقق ساخت که در ضمیمهی همین پایاننامه قرار دارد طراحی و میان جامعهی گردشگران توزیع شد، نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه به شرح زیر است:
۴-۳-۱-۲٫ تحلیل آزمون فریدمن در جاذبههای گردشگری
پرسشنامه‌ای که در پیوست این پژوهش آمده است با بهره گرفتن از یافته های حاصل از بررسی جامعه نمونه طراحی و میان تعداد ۳۴۳ نفر از مسافران با توجه به فرمول بیان شده در فصل سوم، توزیع شد. نتایج زیر از آنها استخراج شد. برای دو بعد”اهمیت” و “رضایت” با توجه به نحوه طراحی پرسشنامه آزمون فریدمن به صورت متمایز انجام شد. نتایج حاصل در جدول ۴-۶ مشاهده میشود.
جدول ۴-۷:آزمون فریدمن فرصتهای چاذبههای گردشگری
فرصتهای جاذبههای گردشگری
میانگین رتبه
رتبه
اهمیت
تلکابین
۹۸/۴
شکارگاههای مصنوعی
۳۶/۳
ورزشهای زمستانی
۴۸/۵
توانیابان
۹۲/۵
ورزشهای بومی
۲۲/۳
پرستاری از خردسالان و سالخوردگان
۶/۶
برگزاری جشنوارهها
۹۴/۵
معرفی جاذبههای گردشگری
۸۴/۶
رستورانهای بینالمللی در جاذبههای گردشگری
۶۲/۵
برنامه ریزی
۴/۷
رضایت
تلکابین
۱۸/۴
شکارگاههای مصنوعی
۶۶/۳
ورزشهای زمستانی
۰۸/۵
توانیابان
۴۶/۴
ورزشهای بومی
۹۸/۴
پرستاری از خردسالان و سالخوردگان
۶۴/۳
برگزاری جشنوارهها
۶/۶
معرفی جاذبههای گردشگری
۴۲/۷
رستورانهای بینالمللی در جاذبههای گردشگری
۰۸/۷
برنامه ریزی
۹۲/۷
جدول۴-۸: آماره آزمون فریدمن اهمیت جاذبههایگردشگری
تعداد
۳۴۳

 
 
کای-دو
۴۵۰/۴۸
درجه آزادی
۹
سطح معناداری
۰۰۰/۰
جدول۴-۹: آماره آزمون فریدمن رضایت جاذبههایگردشگری
تعداد
۳۴۳
کای-دو
۰۷۷/۶۶
درجه آزادی
۹
سطح معناداری
۰۰۰/۰
همانطور که مشاهده میشود سطح معناداری در دو بعد “اهمیت” و “رضایت” در جاذیههای گردشری دارای سیگوند صفر می باشد بنابراین فرض یکسان بودن رد شده و رتبهبندی صحیح می باشد. در رتبهبندی بعد اهمیت، برنامه ریزی پیش از سفر بالاترین اهمیت و ورزشهای بومی کمترین اهمیت را دارااست. در رتبه بندی بعد رضایت نیز برنامه ریزی پیش ازسفر، بالاترین میزان رضایت و پرستاری از خردسالان و سالخوردگان پایینترین میزان رضایت را نشان میدهد.
۴-۳-۱-۳٫ تحلیل براساس مدل اواویک در جاذبههایگردشگری
با توجه به طراحی پرسشنامه براساس مدل اواویک، برای بدست آوردن رتبهبندی نهایی، از میانگین رتبه های بدست آمده در آزمون فریدمن استفاده شد و با روش اولویک، رتبه بندی نهایی فرصتهای جاذبههای گردشگری بدست آمد .
فرصت ساخت تلکابین: این فرصت که سئوال ۱ پرسشنامه اهمیت آن و سؤال ۲ رضایت از آن را می‌سنجید،نمره نهایی به دست آمده عبارت خواهد بود از:
ارزش تلکابین
اهمیت
رضایت
نمره نهایی ویژگی
نمره
۹۸/۴
۱۸/۴
۸/۵
شکارگاه های مصنوعی: این فرصت که سئوال ۳ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۴ رضایت از آن را می‌سنجید، نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش شکارگاه های مصنوعی
اهمیت
رضایت
نمره نهایی ویژگی
نمره
۳۶/۳
۶۶/۳
۰۶/۳
پیست ورزشهای زمستانی: این فرصت که سئوال ۵ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۶ رضایت از آن را می‌سنجید. نمره نهایی به دست آمده برای این فرصت عبارت است از:
ارزش پیست ورزشهای زمستانی
اهمیت
رضایت
نمره نهایی ویژگی
نمره
۴۸/۵
۰۸/۵
۸۸/۵
ورزشهای بومی: این فرصت که سئوال ۷ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۸ رضایت از آن را می‌سنجید، نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش فرصت چوگان
اهمیت
رضایت
نمره نهایی ویژگی
نمره
۱۸/۵
۶۶/۳
۷/۶
تورهای گردشی مخصوص ناتوانان جسمی(معلولین): این ویژگی که سئوال ۹ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۱۰ رضایت از آن را می‌سنجید، نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش فرصت تورهای گردشی مخصوص ناتوانان جسمی(توانیابان)
اهمیت
رضایت
نمره نهایی ویژگی
نمره
۹۲/۵
۴۶/۴
۳۸/۷
نگه داری از کودکان و سالخوردگان در مراکز خرید و تفریحی: این ویژگی که سئوال ۱۱ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۱۲ رضایت از آن را می‌سنجید، نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش نگهداری از خردسالان و سالخوردگان
اهمیت
رضایت
نمره نهایی ویژگی
نمره
۶/۶
۶۳/۳
۵۶/۹
برگزاری جشنوارهها و فستیوالهایی با تاریخهای مشخص: این ویژگی که سئوال ۱۳ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۱۴ رضایت از آن را می‌سنجید،. نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش برگزاری جشنوارهها و فستیوالها
اهمیت
رضایت
نمره نهایی ویژگی
نمره
۹۴/۵
۶/۶
۲۸/۵
معرفی جاذبههای گردشگری برای گردشگران: این ویژگی که سئوال ۱۵ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۱۶ رضایت از آن را می‌سنجید،. نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش معرفی جاذبههای گردشگری برای گردشگران
اهمیت
رضایت
نمره نهایی ویژگی
نمره
۸۴/۶
۴۲/۷
۲۶/۶
حال برای رتبه بندی ویژگیها با بهره گرفتن از نمرات به دست آمده، نتایج را مرتب می‌کنیم:
جدول ۴-۱۰ : رتبهبندی فرصتهای عامل جاذبههای گردشگری
رتبه
نام فرصت
نمره نهایی
۱
ارزش نگهداری از خردسالان و سالخوردگان
۵۶/۹
۲
تورهای گردشی مخصوص ناتوانان جسمی(معلولین)
۳۸/۷
۳
معرفی جاذبههای گردشگری
۲۶/۶
۴
برنامه ریزی و رزرو امکانات در مقاصد و جاذبههای گردشگری، پیش از صفر
۱۶/۶
۵
پیست ورزشهای زمستانی
۸۸/۵
۶
تلکابین
۸۰/۵
۷
برگزاری جشنوارهها و فستیوالها
۲۸/۵
۸
رستورانها
۱۶/۴
۹
شکارگاه های مصنوعی
۶/۳
۱۰
ورزشهای بومی
۴۶/۱
این رتبه تندی نشان میدهد پرستاری از خردسالان و سالخوردگان بالاترین ارزش و ورزشهای بومی پایینترین ارزش را از نظر گردشگران به عئان یک فرصت داراست.
این رتبه‌بندی نتایج را می‌توان در نمودار ۴-۷ به عنوان نتیجه نهایی دید.
نمودار ۴-۷ : رتبه بندی نهایی فرصتهای جاذبههای گردشگری
۴-۳-۲٫ یافتههای تحقیق عامل حمل و نقل
۴-۳-۲-۱٫ یافتههای ناشی از مصاحبه
ویژگیهای مورد علاقه جامعه مصرف کننده عبارت بود از:
قیمت، ۲- کیفیت، ۳- امنیت، ۴- در دسترس بودن وسایل نقلیه ۵- دسترسی به اینترنت در وسایل حمل و نقل و ایستگاهها، ۶- تجهیزات حمل و نقل معلولین، ۷- راحتی حمل بار ۸- سرگرمی در حین سفرهای درون شهری ۹- سرعت ۱۰- اطلاع رسانی ۱۱- سفرهای حومه شهر.
۴-۳-۲-۲٫ تحلیل آزمون فریدمن در حمل و نقل
پرسشنامه‌ای که در پیوست این پژوهش آمده است با بهره گرفتن از یافته های حاصل از بررسی جامعه نمونه طراحی و میان تعداد ۳۴۳ نفر از مسافران با توجه به فرمول بیان شده در فصل سوم،