پایان نامه : قابلیت اعتماد

0 Comments

کرونباخ)
آزمون آلفای کرونباخ برای اندازهگیری میزان پایایی پرسشنامه پژوهش صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ در جدول شماره 4-9 آمده است.
سئوال آیا پرسشنامه پژوهش دارای قابلیت اطمینان کافی میباشد؟
فرضیات پژوهش قابلیت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبولی استH0 :
قابلیت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبولی نیست H1 :

فرضیات آماری H0 : Alpha >= 0.65
H1 : Alpha < 0.65
نتایج آزمون Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha
N of Items

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0.815
12

0.702
15

جدول ‏4 10 : نتایج آزمون الفای کرونباخ (قابلیت اعتماد پرسشنامه)

 
 
با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای 10 نمونه از پرسشنامههای جمعآوری شده برابر 0.815 و 0.702 میباشد و این مقدار بیشتر از 0.65 مدنظر قرار گرفته در آزمون فرض میباشد، لذا میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر تائید میشود و این امر به این معناست که قابلیت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبولی است.
آزمون فرضیات پژوهش
آزمون فرضیه اول
همانطور که میدانیم، آزمون فریدمن یکی از آزمون‌های آماری است که برای مقایسه چند گروه کاربرد دارد و از نظر میانگین، رتبه‌های گروه‌ها را معلوم می‌کند که آیا این گروه ها می‌توانند از یک جامعه باشند یا نه؟ مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبه‌ای باشد. این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F است و معمولاٌ در مقیاسهای رتبه‌ای به جای آزمون F به کار می‌رود و جانشین آن می‌شود. در آزمون F باید همگنی واریانسها وجود داشته باشد که در مقیاسهای رتبه‌ای این موضوع کمتر رعایت می‌شود. آزمون فریدمن برای تجزیه واریانس دو طرفه (برای داده‌های غیر پارامتری) به روش رتبه‌بندی و نیز برای مقایسه میانگین رتبه‌بندی گروه های مختلف کاربرد دارد. جهت این امر فرضهای صفر (H0) و یک (H1) را میتوان به صورت زیر تعریف نمود :
شاخصهای در نظر گرفته شده دارای تاثیر یکسانی میباشند. H0 : P(µ1=µ2=µ3)
حداقل یکی از شاخصها دارای اهمیت متفاوتی با بقیه میباشد. H1 : P(µi <> µx)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *