پایان نامه مدیریت با موضوع : افزوده اقتصادی

0 Comments

SPSS، در مورد انتخاب شاخصی که ارزش بازار را بهتر از شاخص دیگر توجیه نماید، اظهار نظر می‌شود. ضرایب تعیین به دست آمده از معادله رگرسیون هر شرکت در دوره 6 ساله در جدول 4-6 خلاصه شده است:
جدول 4-6) ضرایب تعیین معادله رگرسیون برای هر شرکت به طور جداگانه
بررسی شرکت‌ها در دوره 6 ساله
مقادیر R2 جهت توجیه رابطه دو متغیر EVA, NOPAT با MV

بین NOPAT و MV
بین EVA و MV
کدام متغیر ارتباط بیشتری با mv دارد؟
X1
895/0
472/0
NOPAT
X2
347/0
111/0
NOPAT
X3
902/0
621/0
NOPAT
X4
801/0
270/0
NOPAT
X5
904/0
532/0
NOPAT
X6
621/0
771/0
EVA
X7
487/0
309/0
NOPAT
X8
847/0
092/0
NOPAT
X9
702/0
142/0
NOPAT
X10
910/0
083/0
NOPAT
X11
011/0
078/0
EVA
X12
329/0
056/0
NOPAT
X13
625/0
068/0

NOPAT
X14
934/0
094/0
NOPAT
X15
853/0
072/0
NOPAT
حالت سوم (حالت کلی): تمام شرکت‌ها در دوره 6 ساله
در این حالت با توجه به اینکه 15 شرکت در 6 سال مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین در مجموع (15*6)، یعنی 90 EVA و 90 NOPAT با 90MV، در دو معاله رگرسیون جداگانه از طریق نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار می‌گیرند تا R2، محاسبه گردد. در این حالت نیز با توجه به اینکه جامعه آماری 15 شرکت می‌باشد، در هر سال 15 EVA و 15 NOPAT و 15 MV داریم که برای هر سال از میانگین این متغیرها استفاده شده است.
با مراجعه به جداول SPSS پیوست مشاهده می‌شود R2 در کل دوره، برای متغیرهای تحقیق به صورت زیر می‌باشد: NOPAT = 937/0 و EVA= 334/0. پس در حالت کلی، NOPAT در توجیه ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی، شاخص بهتری است و بهتر از EVA عمل می‌کند و فرضیه شماره 2 مبنی بر اینکه EVA در توجیه ارزش بازار شرکت شاخص بهتری است، تایید نمی شود و نتیجه اینکه NOPAT در مقایسه با EVA شاخص بهتری برای توجیه ارزش بازار شرکت می‌باشد. علاوه بر R2، با استفاده از بتای محاسبه شده در جدول Coefficients نیز می‌توان گفت: چون بتای مربوط به NOPAT بیشتر از بتای EVA می‌باشد، ارتباط NOPAT با MV، قویتر از ارتباط EVA با MV می‌باشد. به عنوان اطلاعات اضافی تحقیق خاطر نشان می‌شود که با توجه به SIG محاسبه شده برای EVA و NOPAT که به ترتیب بزرگتر و کوچکتر از α می‌باشند، در حالت کلی NOPAT با ارزش بازار، رابطه معنادار دارد اما بین EVA و ارزش بازار رابطه معناداری مشاهده نمی شود.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه
در فرآیند هر تحقیق، نتایج تحقیق اهمیت به سزایی دارد، چرا که نتیجه گیری‌های تحقیق می‌توانند مبنایی برای رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد و از طرف دیگر استفاده کنندگان از یک تحقیق بیش از هر چیز دیگر به نتایج تحقیق توجه دارند. بنابراین در این قسمت بهارائه نتایج حاصل از بررسی هر دو فرضیه تحقیق در حالت‌های سه گانه و نتایج حاصل از استاندارد سازی EVA می‌پردازیم و در قسمت بعدی، پیشنهادات تحقیقارائه گردد.
5-2) نتیجه گیری
5-2-1) نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول
حالت اول: هر 15 شرکت در هر سال
با مراجعه به مندرجات فصل 4، مشاهده می‌شود که رابزه‌ی معناداری بین ارزش افزوده‌ی اقتصادی و بازده سهام در 15 شرکت مورد بررسی در هیچ یک از سال‌های 1387 تا 1392 وجود ندارد. به عبارتب بازده سهام شرکت‌ها، از طریق ارزش افزوده اقتصادی توجیه نمی شود. نکته جالب توجه‌ی دیگر این است که در برخی از سال‌ها، ضریب همبستگی بین EVA و TSRمنفی می‌باشد. به عبارتی با افزایش EVA و TSRکاهش می‌یابد و با کاهش EVA و TSR افزایش می‌یابد.
این پدیده را می‌توان به دو صورت زیر تحلیل نمود:
سرمایه‌گذاران در بورس با تکنیک EVA، آشنایی ندارند و بنابراین در واکنش به بازار سرمایه، این معیار بسیار حیاتی را نادیده می‌گیرند و به طور ناخودآگاه علیرغم کاهش EVA شرکت‌ها به سهام آنها چراف سبط نشان می‌دهند و به نوعی آینده سرمایه‌گذاری خود را به مخاطره انداخته و در شرکتی سرمایه‌گذاری می‌کنند که هدف مدیریت مالی را فراموش کرده است. وقتی بازده سهام شرکتی علیرغم کاهش ارزش افزوده اقتصادی، افزایش می‌یابد. حباب قیمتی در بازار ایجاد کرده و از این پدیده فقط حرفه ای‌های بازار منتفع می‌شوند چرا که این افراد، می‌توانند بعد از کسب سود مورد نظر خود سهم حباب دار شده را از سر خود رد کنند.
شاید بتوان این روابط معکوس را بر اساس انتظارات سرمایه‌گذاران نیز تفسیر کرد، همان گونه که در ادبیات تحقیق عنوان گردید، هر افزایش (کاهش) در EVA، نمی تواند منجر به افزایش (کاهش) بازده سهام شود. آن افزایش در EVA محرک قیمت سهام است که بیشتر یا دست کم برابر با انتظارات بازار سرمایه باشد. به عبارتی، شرکت ممکن است افزایش در EVA را اعلام کند اما بازار انتظاراتی بیش از مقدار اعلام شده داشته باشد. در این حالت نه تنها ممکن است بازده سهام افزایش نیابد، حتی ممکن است کاهش یابد. عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیفتد. به عبارتی یک شرکت ممکن است کاهش در EVA را اعلام کند و این در حالی باشد که بازار انتظار داشته که مقدار کاهش در eva بیش از مقدار اعلام شده باشد. در این حالت علیرغم کاهش در EVA، ممکن است بازده سهام افزایش یابد. سرمایه‌گذاران در بازارهای کارا با EPS، نیز همین گونه برخورد می‌کنند. به عبارتی، آن اعلامیه درآمدی، محرک بازده و قیمت سهام است که بیشتر از انتظارات بازار باشد.
اما با توجه به نکات عنوان شده و توجه به این نکته که اصولا EVAی شرکت‌ها در ایران پیش بینی و اعلام نمی شود و غالب سرمایه‌گذاران با این معیار آشنایی ندارند، طبیعی است که تفسیر دوم در بازار سرمایه ایران که به نظر می‌رسد اصول اولیه مدل‌های سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاران عقلایی اند)، نیز در آن رعایت نمی شود وجهه منطقی نداشته باشد و تفسیر اول، معقولتر به نظر برسد و انتظار هم می‌رفت که بین EVA و TSR در بورس تهران معناداری وجود نداشته باشد.
حالت دوم: تک تک شرکت‌ها در دوره 6 ساله
با مراجعه به فصل چهارم پژوهش، مشخص می‌شود که از میان 15 شرکت مورد بررسی بین EVA و TSR هیچ یک از شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این ارتباط زیاد (نه معنادار)، به احتمال زیاد ناشی از تصادف می‌باشد و نشان از هوشیاری سرمایه‌گذاران در ارزیابی خرید سهام بر مبنای EVA نمی باشد.
حالت سوم: همه شرکت‌ها در دوره 6 ساله
با اسنتاد به تفاسیر پیشین، در حالت کلی نیز بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود ندارد. و EVA تنها 5 درصد تغییرات بازده سهام را تشریح می‌کند.
5-2-2) نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم
حالت اول: هر 15 شرکت در هر سال
با مراجعه به مقادیر R2 که در فصل چهارم محاسبه گردید، مشاهده می‌شود که ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی در هر یک سال‌های 1387 تا 1392 به طور غالب از طریق NOPAT توجیه می‌شود و تنها در سال‌های 1387 و 1389 تغییرات MV، تقریبا به طور مساوی توسط EVA و NOPAT توجیه می‌شود. این پدیده را به شرح زیر می‌توان تحلیل کرد:
با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و با بررسی رفتار سرمایه‌گذاران، مشاهده می‌شود که تنها معیاری که سرمایه‌گذاران درخصوص آن صحبت می‌کنند، معیار P/E می‌باشد. و برای تعیین قیمت سهام یک شرکت، نسبت به مذبور را در EPS جاری ضرب می‌کنند. یعنی سرمایه‌گذاران با این کار، عملا ارزش بازار شرکت را با سود حسابداری پیوند می‌زنند و چون سود حسابداری نیز بخشی از NOPAT ا
ست و بنابراین، NOPAT، به طور غیر مستقیم با ارزش بازار شرکت مرتبط می‌گردد. از طرفی، همان طوری که در بررسی نتایج فرضیه اول عنوان شد، معیار EVA برای بازار سرمایه ایران کاملا ناشناخته به نظر می‌رسد و معیار غالب در این بازار P/E می‌باشد و مخرج این کسر، بخشی از NOPAT به شمار می‌رود و بنابراین انتظار می‌رفت که NOPAT، ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی را بهتر از EVA، تشریح نماید و نتایج تحقیق بر انتظارات منطبق گردید. مجددا نشان می‌شود که عدم آشنایی سرمایه‌گذاران با این معیار ممکن است سرمایه‌گذاری بلند مدت آنها را به مخاطره بیاندازد و نمونه عینی این موضوع ضریب همبستگی منفی بین EVA و TSR می‌باشد.
حالت دوم: تک تک شرکت‌ها در دوره 6 ساله
به غیر از دو شرکت که EVA در مقایسه با NOPAT، ارتباط تقریبا قوی تری با ارزش بازار دارد، 13 شرکت مابقی، ارتباط NOPAT با MV، به مراتب قوی تر از ارتباط EVA با MV می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که در مورد دو شرکت مذکور، ارتباط قوی بین EVA و MV به طور تصادفی می‌باشد و به این معنی نیست که سرمایه‌گذاران ارزش بازار سهام این دو شرکت را با معیار EVA ارزیابی کرده اند.
حالت سوم: تمامی شرکت‌ها در دوره 6 ساله
R2، در کل دوره، برای متغیرهای تحقیق به صورت زیر می‌باشد: NOPAT= 0/937 و EVA= 0/334. پس در حالت کلی، NOPAT، در توجیه ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی، تقریبا سه برابر بهتر از EVA، عمل می‌کند و در نتیجه فرضیه دوم مبنی بر اینکه EVA در ارتباط با ارزش بازار شرکت شاخص بهتری نسبت به NOPAT می‌باشد، تایید نمی شود. تحلیل این پدیده نیز مشابه تحلیل حالت اول فرضیه دوم می‌باسد که از توضیح مجدد آن صرف نظر می‌شود.
5-2-3) نتایج حاصل از استانداردسازی EVA
برای اینکه عملکرد شرکت‌ها نسبت به هم قابلیت مقایسه پیدا کنند، EVA شرکت‌های مورد بررسی نسبت به سرمایه سال پایه (1387) استاندارد شده است و شرکت‌های مورد بررسی، در 5 سال مختلف، براساس استاندارد سازی EVA، رتبه بندی شده اند. در اینجا رتبه شرکت‌ها بر اساس میانگین EVA، استاندارد شده، در دوره‌ی 5 ساله نشان داده می‌شود که نشانگر میانگین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی، در طول دوره 5 ساله می‌باشد:

ردیف
شرکت
مقدار EVA استاندارد شده
(به میلیون ریال)
1
X1
57/46
2
X2
38/35
3
X3
10/23
4
X4
83/24
5
X5
92/23
6
X6
00/9
7
X7
97/8
8
X8
68/8
9
X9
42/6
10
X10
42/0-
11
X11
58/2-
12
X12
89/10-
13
X13
27/21
14

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

X14
86/7
15
X15
5/13
جدول 5-1) رتبه شرکت‌ها بر اساس میانگین EVA
همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود به طور متوسط در دوره 5 ساله، عملکرد شرکت X1، نسبت به سایر شرکت‌ها بهتر می‌باشد و در بین 15 شرکت مورد بررسی، شرکت X12، با ضعیف ترین عملکرد در انتهای جدول قرار دارد.

5-3) پیشنهادات
در این قسمت با توجه به مطالعات کتابخانه ای، ادبیات پژوهش و براساس یافته‌ها و نتایج تحقیق، پیشنهادات در دو بخشارائه می‌گردد:
با مقایسه میزان موفقیت دو شرکت AT&T و شرکت لویدز در استفاده از رویکرد VBM به شرکت‌های ایرانی پیشنهاد می‌گردد که سمینارهایی که در زمینه EVA با حضور اساتید دانشگاه‌ها، برگزار نمایند تا زمینه پیاده سازی VBM را در شرکت خود را فراهم سازند.
با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارزش افزوده اقتصادی در بازار سرمایه ایران جایگاهی ندارد به منظور متداول کردن این معیار، پیشنهادات زیرارائه می‌گردد:
سازمان بورس در ارزیابی سهام شرکت‌ها، این معیار را در کنار سایر معیارها به کار گیرد تا سرمایه‌گذاران نیز با الگو گیری از سازمان بورس، این معیار را در انتخاب سهام مد نظر قرار دهند.
سازمان بورس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را ملزم نماید که همانند EPS پیش بینی‌های دوره‌ای از EVAرا نیز به صورت اطلاعیه‌های EVA، اعلان نمایند.
دستگاه‌های زیربط نیط از شرکت‌ها بخواهند EVA فعالیت‌های خود را در کنار صورت‌های مالی اساسی منتشر کنند.
پیشنهاد می‌شود سازمان مدیریت صنعتی، در انتخاب 100 شرکت برتر، این معیار را مد نظر قرار دهد.
5-4) محدودیت‌های تحقیق
با وجود صرف زمان زیاد برای محاسبه‌ی هزینه حقوق صاحبان سهام از طریق مدل CAMP، ریسک سیستماتیک برخی از شرکت‌ها منفی محاسبه گردید و نهایتا این روش کنار گذاشته شد.
کسب و جمع آوری اطلاعات با عدم همکاری مناسب سازمان بورس همراه گردید.
تفاوت در نحوه‌ی محاسبه‌ی صورت‌های مالی شرکت‌ها، در گزارش مالی منتشره سبب مشکلات متعددی گردید.

5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه در این تحقیق فقط رابطه بین NOPAT با ارزش بازار شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است لذا پیشنهاد می‌شود که پایان نامه‌ای تحت عنوان «بررسی ارتباط بین EVA و تمامی شاخص‌های مبتنی بر سود با ارزش بازار شرکت و رتبه بندی این معیارها براساس میزان ارتباطشان با ارزش بازار شرکت و رتبه بندی این معیارها براساس میزان ارتباطشان با ارزش بازار در شرکت‌های بورس» انجام شود.
با توجه به نتایج حاصل از استاندارد سازی که منجر به رتبه بندی شرکت‌ها براساس عملکردشان شد، پیشنهاد می‌شود تحقیق با عنوان: «ارزیابی رابطه بین رتبه شرکت‌ها بر اساس EVA، استاندارد شده، با میزان تغییرات قیمت سهام»، انجام گیرد.
با توجه به اینکه در این تحقیق تنها ارتباط یکی از شاخص‌های VBMیعنی EVA با معیارهای مبتنی بر سود حسابداری مورد بررسی قرار گرفت. لذا پیشنهاد می‌شود که ارتباط دیگر شاخص‌های VBM مانند: CFROI نیز با شاخص‌های حسابداری مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به عملکرد شرکت‌ها در EVA اکتسابی، پیشنهاد می‌شود تحقیقی تحت عنوان: « بررسی ویژگی‌های شرکت‌های موفق و ناموفق (پذیرفته شده در بورس) در افزایش EVA، به عنوان مثال آیا مخارج آموزشی رد شرکت‌های موفق بیشتر از شرکت‌های ناموفق بوده است؟ آیا میزان رضایت کارکنان در شرکت‌های موفق بیشتر از غیر موفق بوده است و فاکتورهایی از این قبیل.» صورت گیرد.
با توجه به مقایسه شرکت‌های خارجی موفق و ناموفق استفاده کننده از رویکرد VBM پیشنهاد می‌شود پایان نامه‌ای با عنوان: «بررسی و مطالعه عوامل مالی و غیرمالی موثر در موفقیت شرکت‌های خارجی مانند لویدز در استفاده از رویکرد EVA وارائه مدلی برای پیاده سازی EVA در شرکت‌های ایرانی (مطالعه تطبیقی)»، صورت گیرد.
تحقیق دیگری می‌تواند با عنوان: «بررسی رابطه بین EVA و MVA در همین صنعت و یا در صنایع دیگر انجام گیرد.

منابع و مأخذ
منابع و مأخذ

منابع
الف) منابع فارسی
اولی، محمدرضا، قایمی اصل، مهدی، امین‌زادگان، سعیده، عظیمی، الناز، (1393)، تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 7 (21)، 70-59.
آذر، عادل، مومنی، منصور، (1388)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران، چاپ دهم
جنانی، محمد حسن، همت فر، محمود، رحیمی، باقر، (1392)، رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 5 (20)، 202-181
حجازی، رضوان، حسینی، عارفه، (1389)، مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصادی، 5 (23)، 262-237
خاکی، غلامرضا، (1389)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ ششم، انتشارات بازتاب.
خلعتبری لیماکی، عبدالصمد، (1391)، سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش بینی بازده سهام و تعیین الگویی مناسب، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1 (2)، 35-15
رضایی، فرزین، همتی، حسن، زمانی عموقین، رامین، (1389)، ارزیابی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده (اقتصادی و بازار)، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 1 (1)، 71-59
رهنمای رود پشتی، (1388)، بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت‌ها، پژوهشنامه اقتصادی، 4 (13)، 175-157
رهنمای رودپشتی، فریدون، محمودی، محمد، (1388)، بررسی و ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در مدیریت ارزش افزوده سهامداران، 16-1، WWW.SID.ir
سعیدی، علی، اکبری، نوردین، (1387)، رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *