پایان نامه : قابلیت اعتماد

ژانویه 28, 2019 90 0

کرونباخ)آزمون آلفای کرونباخ برای اندازهگیری میزان پایایی پرسشنامه پژوهش صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ در جدول شماره 4-9 آمده است.سئوال آیا […]