دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد سازگاری اجتماعی

Businessman presenting a sustainable development concept

پیشینه تجربی 64
جمع بندی فصل 67

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه 66
طرح پژوهش 66
جامعه ی آماری 66

روش نمونه گیری 66
الف) نمونه گیری جهت اعتباریابی پرسشنامه ها 67
ب ) نمونه گیری برای آزمودن فرضیه ها 67
ابزارهای پژوهش 67
پایایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی 69
روایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی 69
خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی 74
پایایی خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی 74
روایی خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی 74
خرده مقیاس سازگاری اجتماعی 78
پایایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی 78
روایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی 78
پرسشنامه سبک فرزندپروری 82
پایایی پرسشنامه سبک های فزرندپروری 82
روایی پرسشنامه سبک فرزند پروری 83
روش اجرای پژوهش 86
روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 87
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه 86
الف) یافته های توصیفی 86
ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش 88
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه 100
تبیین فرضیه های پژوهش 100
محدودیت های پژوهش 110
پیشنهادهای پژوهش 111
الف) پیشنهادهای نظری 111
ب) پیشنهادهای کاربردی 112
خلاصه پژوهش 113
منابع فارسی 161
منابع انگلیسی 166

فهرست جداول
عنوان صفحه
شکل 1-2: سبک های فرزندپروری (اقتباس از مک کوبی و مارتین، 1983) 22
جدول 1-3. سؤال های مربوط به هر مقیاس و خرده مقیاسهای آن 68
جدول2-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری هیجانی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون 69
جدول 3-3. شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی خرده مقیاس سازگاری هیجانی در پژوهش حاضر 72
جدول4-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری تحصیلی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون 72
جدول 5-3. شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی ساز گاری تحصیلی در پژوهش حاضر 75
جدول6-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری تحصیلی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون 76
جدول 7-3. .شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی سازگاری اجتماعی در پژوهش حاضر 78

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول8-3. پایایی پرسشنامه سبک های فرزندپروری و خرده مقیاس های آن در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون 80
جدول 9-3 شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی سبک فرزند پروری در پژوهش حاضر 85
جدول 1-4- میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره های متغیرها و خرده مقیاس های آن در دانش آموزان 87
جدول2-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت 88
جدول 3-4- نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت 88
جدول 4-4 نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات سازگاری هیجانی در سبک های سه گانه فرزند پروری 89
جدول 5-4 نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین سازگاری تحصیلی در سبک های سهگانه پرورشی متفاوت 90
جدول 6-4. نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین سازگاری اجتماعی در سبک های سه گانه فرزند پروری متفاوت 90
جدول 7-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری هیجانی (منع خشونت و تنبیه فیزیکی و رفتار جسورانه) دانش آموزان پسر با سبک های پرورشی متفاوت 91
جدول8-4- نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمره های مؤلفه های سازگاری هیجانی (منع خشونت و تنبیه فیزیکی و رفتار جسورانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزند پروری متفاوت 91
جدول 9-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات منع خشونت و تنبیه فیزیکی در سبک های سه گانه فرزندپروری 92
جدول 10-4 نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات تحمل نکردن رفتار جسورانه در سبک های سه گانه فرزندپروری 93
جدول 11-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری تحصیلی (همکاری و فعالیت یادگیری، توسعه فعالیت خلاقانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت 93
جدول 12-4 نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا روی نمره های مؤلفه های سازگاری تحصیلی (همکاری و فعالیت یادگیری، توسعه فعالیت خلاقانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت 94
جدول 13-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات همکاری و فعالیت یادگیری در سبک های سه گانه فرزندپروری 94
جدول 14-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات توسعه فعالیت خلاقانه در سبک های سه گانه فرزندپروری 95
جدول 15-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری اجتماعی (جو حمایتی و پاداش دهنده، همکاری و فعالیت یادگیری، فرصت برابر و مشارکت در تصمیم گیری) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت 95
جدول 16-4-نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه بر میانگین نمرات مؤلفه های سازگاری اجتماعی (جو حمایتی و پاداش دهنده، ارتباط خانواده و مدرسه، فرصت برابر و مشارکت در تصمیم گیری) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت 96
جدول 17-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات ارتباط خانواده و مدرسه در سبک های سه گانه فرزندپروری 97
جدول 18-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات ارتباط خانواده و مدرسه در سبک های فرزندپروری متفاوت 98

فهرست جداول
عنوان صفحه

نمودار 2-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری هیجانی با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تأییدی 71
نمودار 2-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری تحصیلی با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تأییدی 74
نمودار 3-3 ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری اجتماعی با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تأییدی 77
نمودار 4-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به مقیاس فرزند پروری با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تأییدی 81

مقدمه
سبکهای فرزند پروری از جمله مفاهیمی است که مطرح کننده روشها و فنون برخورد والدین با فرزندان در خانواده میباشد. دارلینگ و استینبرگ (1993، به نقل از حیدری خواه، 1390) سبکهای فرزند پروری را منظومهای از نگرشها، نحوه برقراری ارتباط و روش نگهداری فرزند و همچنین جو عاطفی حاکم بر فضای رفتاری والدین تعریف میکنند. سبکهای فرزند پروری از سه جنبه مورد بررسی قرار گرفتهاند: اهداف مربوط به جامعهپذیری، عملکرد والدین در کسب اهداف از سوی فرزندان و جو عاطفی حاکم بر خانواده. منظور از اهداف، نتایج و غایتهایی است که والدین در جریان جامعهپذیری فرزندان خود در پی آن هستند. مقصود از عملکرد والدین نیز مجموعه کنشهای پدر و مادر، در نهایت منظور از جو عاطفی، مجموعه روابط عاطفی، دلبستگیها و انسجام میان اعضای دیگر خانواده میباشد (استینبرگ، 2001). نوع سبک فرزند پروری که والدین از خود نشان میدهند بر رشد کودک تأثیر بسیاری میگذارد (بورن استین و زلوتنیک ، 2008). پژوهشهای مربوط به ارتباط والدین با کودک، که نگرشها و اعمال والدین را در فراینده فرزند پروری مورد بررسی قرار دادهاند، تحت تأثیر کارهای بامریند و بوری (1991) قرار دارد که به طور کلی سه الگوی حاکم بر روابط والدین و فرزندان را مطرح کرده است: قاطع ، سهل گیر و مستبد .
طبق یافتههای استینبرگ، المن و مانتس ، (1989) سبکهای فرزندپروری با موفقیت تحصیلی رابطه دارد و همچنین پژوهشهای استینبرگ (استینبرگ، 2001) نشان داده است که سبکهای فرزندپروری با شایستگی اجتماعی رابطه دارد. در مطالعات بامریند (1978)، بر این نکته تاکید شده است که سبکهای فرزند پروری یکی از عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی میباشد. که بر این اساس سبکهای فرزندپروری را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
بیان مسأله
از نظر دارلینگ و استنبرگ (1993) شیوه فرزندپروری یکی از سازهای جهانی است که بیان گر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان بهشمار میرود. پژوهشهای مربوط به ارتباط والدین با کودک، که نگرشها و اعمال والدین را در فرایند فرزند پروری مورد برسی قرار دادهاند، تحت تأثیر کارهای بامریند و بوری (1991) قرار دارد که به طور کلی سه الگوی حاکم بر روابط والدین و فرزندان را مطرح کرده است: قاطع، سهل گیر و مستبد.
والدین قاطع به صورت افرادی گرم، صمیمی وحمایت هیجانی بیشترتوصیف شدهاند در عین حال که بر آنچه که کودکانشان انجام میدهند کنترل دارند. آنها برای خواستههایی که از فرزندان خود دارند، از دلایل و توجیهات منطقی استفاده میکنند. این والدین تلاش دارند که به فرزندان خود گوشزد نمایند که رفتار آنها چه تأثیری بر دیگران میگذارد (بامریند، 1991؛ بوری، 1991).
والدین سهلگیر به صورت والدینی توصیف شدهاند که سعی دارند برای کودکان خود، محیطی گرم، آرام و صمیمی به وجود آورند، خواستههای اندکی از فرزندان خود دارند و بر آنچه که آنها انجام میدهند کنترل و نظارت ندارند. این والدین به فرزندان خود آزادی بیش از حد میدهند و خطای آنها را نادیده میگیرند (بامریند، 1991؛ بوری، 1991، به نقل از یوسفی، 1386).

والدین مستبد فاقد گرمی، صمیمیت و میزان پایین حمایت هیجانی در روابط خود با فرزندان هستند، انتظار دارند که فرزندان، خواستهها و تقاضاهای آنها را بدون بحث و بی چون و چرا برآورده کنند. در این خانواده ها به کودکان اجازه ابراز عقیده داده نمیشود و فرصت کمی برای تفکر درباره موقعیتها یا به کارگیری استدلال وجود دارد (بامریند، 1991؛ بوری، 1991).
از جمله چالشهایی که دانش آموزان هنگام ورود به محیط آموزشی پیش روی دارند، تفکرات آنها در ارتباط با توانایی کنار آمدن با استلزاماتی است که بر سازگاری شان تأثیر گذار میباشد )زیچووسکی ، (2007. دوران تحصیل، دورهای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و رفتاری سریعی اتفاق میافتد. کنار آمدن با چنین تغییراتی مستلزم آن است که فرد از توانایی سازگاری مناسبی برخوردار باشد (اسپیر ، 2000). به طور کلی، سازگاری جریانی است که در آن فرد برای وفق دادن خود با فشارهای درونی و ملزومات بیرونی تلاش میکند (رد-ویکتور ، 2003). سازگاری دارای عرصه های مختلفی است؛ سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید، سازگاری در روابط بین فردی و سازگاری در موقعیتهای آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری تحصیلی یاد میشود، در واقع سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشهایی است که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار میگیرد (پیتوس ، 2006). روسر ، اکلس و سامرف (1998) معتقدند دانش آموزانی که در امر سازگاری تحصیلی با اشکال روبه رو میشوند، به احتمال، در سایر ابعاد زندگی نیز دچار مشکل خواهند شد. سازگاری تحصیلی با ورود نوجوان به دوره متوسطه اهمیت بیشتری پیدا میکند. بر اساس پژوهشهای صورت گرفته سبکهای فرزند پروری از جمله عوامل موثر بر سازگاری تحصیلی میباشد. کودکان دارای سبک فرزندپروری قاطع، دارای سطوح بالایی از پیشرفت تحصیلی هستند (پریش و مک کلاسکی ، 1993). فرزندان والدین سهل گیر، از پیشرفت تحصیلی ضعیف برخوردارند (لامبرن ، مونتس ، استنبرگ و دارن بوچ ، 1991؛ به نقل از یوسفی، 1386؛ و بامریند، 1991). فرزندان دارای سبک فرزندپروری مستبد، دارای پیشرفت تحصیلی پایینی هستند (استنبرگ، لامبرن، دارلینگ، مونتس و دارن بوچ 1994).
شکی وجود ندارد که سبکهای فرزندپروری بر سازگاری اجتماعی تاثیر دارد. اسکات ، روث و اسکات (1998، به نقل از فلاطونی، 1391) سازگاری اجتماعی را، شامل سازوکارهایی که موجب پذیرش فرد در گروه میشود، میدانند. بنابراین برای ورود به گروه باید با ایجاد تغییراتی در خود، با معیارهای گروه هماهنگ شود تا به عنوان عضو جدید پذیرفته شود. برای مشخص کردن این نوع سازگاری، دو نوع ارزیابی لازم است. ارزیابیهای ذهنی که بیانگر میزان رضایت فرد از ارتباط با دوستانش است و ارزیابی عینی که منظور، پذیرش فرد توسط همسالان وی است.
عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی
عوامل فردی
ویژگیهای شخصیتی، بر سازگاری افراد موثر هستند. از جملهی این عوامل، میزان تحمل اجتماعی است که فرد میتواند در برابر به تأخیر انداختن ارضای فوری نیازهایش از خود نشان دهد. افرادی که از سازگاری بالایی برخوردارند، قادرند درکارهایی که در مسیر برآورده شدن نیازهایشان پدید میآید، تحمل کنند (مکتبی، 1387).
عوامل اجتماعی
یکی از منابعی که به وقوع سازگاری کمک میکند، حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی شامل منابع اجتماعی است که افراد آمادهی دریافت آن هستند تا روابطشان را بهبود بخشند لورا، گراهام و ناامی(2007، فلاطونی، 1391).
عوامل خانوادگی
نوع روابط میان اعضای خانواده، شیوه تربیتی والدین، اندازه خانواده و نیز ترتیب تولد فرزندان از جمله عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی فرد به شمار میرود احدی (1379، به نقل از فلاطونی، 1391).
نتایج پژوهشها نشان داد که کودکان دارای سبک فرزندپروری قاطع، دارای سطوح بالایی از شایستگی، پیشرفت تحصیلی، رشد اجتماعی و خود ادراکی هستند دارن بوچ و همکاران (1978، به نقل از یوسفی، 1386؛ بامریند، 1991). فرزندان والدین سهلگیر، از پیشرفت تحصیلی ضعیف، بزهکاری زیاد و عملکرد پایین روانشناختی برخوردارند (لامبرن، مونتس، استنبرگ و دارن بوچ، 1991، به نقل از یوسفی، 1386). فرزندان دارای سبک فرزندپروری مستبد، دارای پیشرفت تحصیلی پایین و سطوح بالای اختلالات روانشناختی و جسمی هستند (استنبرگ و همکاران، 1994).
یکی از مفاهیم مربوط به سازگاری، سازگاری هیجانی است که فرد به طور مستمر نشانه های مربوط به سلامت هیجانی را در موقعیتهای مختلف نشان میدهد. از علایم سازگاری هیجانی توانایی کنترل هیجانات و ارضای نیازها، برقراری روابط مناسب و درک دیگران و درونیات خود، توانایی تحمل ناکامی و شکست. افرادی که چنین تواناییهایی دارند میتوانند با واقعیتهایی مانند ازدواج، طلاق و مرگ اعضای خانواده به خوبی کنار بیایند (ویج و جوسوال ، 2010). مهارتهای هیجانی یعنی شیوهی آگاهانهای که یک شخص برای تشخیص، سازماندهی و ابراز هیجانهای دیگر پاسخ میدهد میراگین و کوردووا (2007، به نقل از حیات بخش، 1391). مک کوبی و مارتین ، (به نقل از حقیقی، 1381) معتقدند که خانواده و شیوه های تربیتی حاکم بر آن بر نوجوانان و مسائل و مشکلات آنان، تأثیر مستقیم دارد. به طوری که نوجوانانی که مشکلات رفتاری و هیجانی دارند، کسانی هستند که والدین آنان در ابراز محبت و توجه به فرزندان خود ناتوان بوده و روش های تربیتی متناقضی دارند. برطبق پژوهشهای انجام شده سبک فرزندپروری دیکتاتوری با پیامدهای رفتاری منفی همچون پرخاشگری، اختلالهای برونسازی و درونسازی، و کارکرد هیجان پایینتر در ارتباط است، و از سوی دیگر سبک فرزندپروری اقتدار منش، با ترکیبی از کنترل بالا، حمایت هیجانی بیشتر، سطح مناسب استقلال، و روابط دوسویه بین والدین و کودک شناسایی میشود و در نهایت سبک فرزندپروری سهلگیرانه که با فقدان کنترل والدین، و پاسخدهی به خواستههای کودک مشخص میشود. این شیوه فرزند پروری با بزهکاری و پرخاشگری فرزندان، به دلیل فقدان نظارت و ویژگی اهمال کارانه والدین، ارتباط دارد (هیمسلو و ترمبلی ، 1994، به نقل از حیات بخش، 1391).
سبکهای فرزند پروری از عوامل مهمی در سازگاری (هیجانی، اجتماعی و تحصیلی) میباشد که این سازگاری باعث پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی میشود و والدین با بکار بردن شیوه های تربیتی نا مناسب، به طور نا خواسته باعث مشکلاتی در امر تحصیل و سلامت دانش آموزان میشوند. با توجه به این امر محقق بر آن شد تا به پژوهش در این زمینه که آیا بین

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*