پایان نامه نوآوری سازمانی

۳-۴- نمونه‌ آماری ۵۵
۳-۵- ابزار اندازه‌گیری ۵۵
۳-۶- شیوه جمع آوری اطلاعات ۵۶
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۷

۳-۸- پایایی ۵۷
س

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه ۵۹
۴-۲- توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری ۵۹
۴-۲-۱- جنسیت ۵۹
۴-۲- ۲- سن ۶۰
۴-۲- ۳- مدرک تحصیلی ۶۱
۴-۲-۴- سنوات خدمت ۶۲
۴-۳-آزمون کالموگروف اسمیرنف ۶۳
۴-۴-بررسی فرضیه های پژوهش ۶۴

فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- مقدمه ۷۴
۵-۲- نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیات ۷۵
۵-۳- بحث و نتیجه گیری ۷۵
۵-۳-۱- بررسی فرضیات پژوهش ۷۵
۵-۴- محدودیت های پژوهش ۷۹
۵-۵- پیشنهادات کاربردی ۸۰
۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۰

منابع
منابعفارسی ۸۱
منابعانگلیسی ۹۰

فهرست جداول

جدول ۳-۱- سوالات سبک تفکر ۵۵
جدول۳-۲- سوالات نوآوری سازمانی ۵۶
جدول ۳-۳- ضرایب پایایی کل پرسشنامه های سبک تفکر و نوآوری سازمانی ۵۷
جدول ۴-۱-توزیع فراوانی و درصد نمونه نمونه بر حسب جنسیت ۵۹
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد بر حسب سن ۶۰
جدول۴-۳- توزیع فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی ۶۱
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی بر حسب سنوات خدمت ۶۲
جدول ۴-۵- گالموگراف ۶۳
جدول ۴-۶- ضریب همبستگی بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی ۶۴
جدول ۴-۷- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد فرهنگی ۶۴
جدول ۴-۸- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه وبعد ساختاری ۶۵
جدول ۴-۹- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد منابع انسانی ۶۵
جدول۴-۱۰- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد فرهنگی ۶۶
جدول ۴-۱۱- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد ساختار سازمانی ۶۷
جدول۴-۱۲- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد منابع انسانی ۶۷
جدول ۴-۱۳- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد فرهنگی ۶۸
جدول ۴-۱۴- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد ساختار ۶۸
جدول ۴-۱۵- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد منابع انسانی ۶۹
جدول ۴-۱۶- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی ۶۹
جدول ۴-۱۷- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد ساختار ۷۰
جدول۴-۱۸- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی ۷۰
جدول ۴-۱۹- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد فرهنگی ۷۱
جدول ۴-۲۰- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد ساختار ۷۱
جدول ۴-۲۱- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعدانسانی ۷۲
جدول ۴-۲۲ نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه هر یک از انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی
۷۲

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت ۶۰
نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سن ۶۱
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی ۶۲
نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سنوان خدمت ۶۳

فصل اول:

کلیات پژوهش

مقدمه
اندیشه و اندیشه ورزی، وجه بارز تفاوت میان انسان با دیگر موجود ها عالم هستی است و همین اندیشه، نوع و شکل آن و نیز نگاه و رویکرد به عالم، عامل ایجاد انگیزه برای رفتار و حرکت در هستی است. اندیشه ورزی توام با بی مرزی است در واقع، نهایت نداشتن و فراروندگی(حتی فروروندگی) اندیشیدن، ذاتی آن است مگر آنکه عالمانه و عامدانه؛ قصد محصور و محدود کردنش وجود داشته باشد.
اندیشه، برای انسان حکم ریسمان را دارد؛ هم توانایی به اوج رسانیدن و هم ظرفیت به حضیض بردن. پس تنها به این بستگی دارد که به چه نیت و منظوری، قرار است به کارگرفته و چگونه از آن استفاده شود. باید تصمیم گرفت که هدف از زندگی، تلاش و کار،افزایش طول زندگی است یا غنا بخشی به عرض آن؟( مرعشی و همکاران،۱۳۸۸،ص۵).
«تفکر، شکل بسیار پیچیده رفتار انسان و عالی ترین شکل فعالیت عقلی و ذهنی است. به عبارت دیگر، تفکر، یک فرایند شناختی است که بوسیله رموز یا نشانه های نمایانگر اشیا و حوادث، مشخص میشود( مکتبی فرد، ۱۳۸۸،ص۳۵۹). دانشمندان تفکر را هم رکن اساسی و هم مبدل رفتار موجود انسانی می دانند، در نتیجه افکار نقش اساسی در رفتار انسان بازی می کند. تفکر تعیین کننده احساس است و تغییر در تفکر، تغییر در عواطف را در پی خواهد داشت (شارف،۲۰۰۰به نقل از ناطفیان،۱۳۸۷،ص۲).
از دیدگاه روانشناسی، تفکر یک پدیده جهتدار ارادی است ( شیرودی و موسوی,۱۳۸۴، ص۱۳۳). بنابراین درک سبک های تفکر تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت فرد دارد و در سطح گسترده تر در سازمان تطابق متناسب سبک های تفکر می تواند سبب شکوفایی سازمان شود(سلک و آتش پور,۱۳۸۵، ص۳).

سرعت تغییرات در دنیا به صورتی بی سابقه افزایش یافته است. در تحقیقی که به تازگی به صورت پیمایشی انجام شد نشان داد کهباید سازش با پدیده تغییرات سریع باشد، و بیشتر مدیران و سازمانهای کنونی با این پدیده دست و پنجه نرم می کنند(ال دفت ،۱۳۷۷، ص۱۱). اگر تنها یک سرانجام غیرقابل فرار وجود داشته باشد، این است که همه شرکتها و سازمانها امروز ناچارند که خود را از نو تعریف کنند( چمپی و نوربا، ،۱۳۷۷،روی جلد). در این عصر، شعار اصلی«خلاقیت و نوآوری» است. اگر سازمانها و مدیرانشان بخواهند به حیات خود ادامه دهند و در بلند مدت کامیاب باشند، باید نوآور باشند و به طور مستمر خود را با وضعیتهای جدید تطبیق دهند (رضائیان،۱۳۸۷،ص۱۰۵۹). فراگرد ایحاد فکرهای جدید و تبدیل آن فکرها به عمل و کاربرد های سودمند را نوآوری گویند در سازمانها این کاربرد ها به دو صورت انجام می شود

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

:۱) نوآوری در فراگرد:که موجب بهینه شدن راه های انجام کار می گردد.
۲) نوآؤری در محصول:که به تولید محصولات یا ارائه خدمات جدید و بهبود یافته منجر می شود. مدیریت نوآوری در فراگرد و محصول شامل«ابداع حمایتی زیا عمل کشف«کاربرد» یا عمل استفاده می شود(رضائیان،۱۳۸۷،ص۲و۳).
مدیران باید محیطهای کاری جدید را به گونه ای طراحی کنند که محرک خلاقیت و جریان مستمر ارائه فکرهای جدید باشد. «کاربرد»با ابداع برای بهترین استفاده از فکرهای جدید سرو کار دارد(همان،ص۱۰۶).

بیان مساله
امروزه با پیچیدگی جوامع و باز شدن فضای رقابت، نوآوری به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات شرکت ها محسوب می شود. همه سازمان ها برای بقا نیازمند ایده های نو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد(دهقان نجم ،۱۳۸۸،ص۴۷). در عصر ما برای بقاء و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود باید جریان نوجویی و نوآوری را در سازمان تداوم بخشیم تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای اینکه بتوانیم در دنیای متلاطم و متغییر امروز به حیات ادامه دهیم باید به نوآوری و خلاقیت روی آوریم. و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط رویارویی با آن ها پاسخ های بدیع و تازه تدارک ببینیم و همراه تاثیر پذیری از این تحولات بر آن ها اثر بگذاریم نهاد و بدان ها شکل دلخواه دهیم (الوانی ،۱۳۸۶ ،ص۲۲۹).
پیشرفت ها و تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، بالا رفتن سطح انتظار جامعه، تقاضا های جدید مشتریان، افزایش خدمات الکترونیکی، راه اندازی سیستم های اتوماسیون اداری، افزایش رقابت بین ارائه دهندگان خدمات و … همه و همه منجر به کاهش تقاضا برای خدمات سنتی و افزایش تقاضا برای خدمات جدید گردیده است (آقاداود و همکاران، ۸۹،ص۱۲۹).
اگر عوامل محیطی به طور کامل، ثابت و پایدار بودند، اگر مهارتهای کارکنان همیشه به روز بودند و هیچ گاه منسوخ یا قدیمی نمی شدند، و اگر فردا همواره همانند امروز بود، تغییر سازمانی نمی توانست برای مدیران هیچ اهمیتی داشته باشد . ولی دنیای واقعی همواره دستخوش تشنج و دگرگونی است و ایجاب می کند که سازمان همواره اعضای خود را متحول سازد (اگر قرار باشد که سازمان در صحنه رقابت باقی بماند) در سالهای گذشته مدیران به پدیده تغییر به عنوان یک عامل زودگذر (که تشنجی ناگهانی در سازمان ایجاد می کنند) نگاه می کردند چون در دنیایی زندگی می کردند که آرامش نسبی وجود داشت و آینده به آسانی قابل پیش بینی بود. از نظر مدیر و سازمان، دیگر چنین دنیایی وجود ندارد. مدیران و سازمان های کنونی در دنیایی زندگی می کنند که هر روز و هر لحظه شاهد تغییرات بسیار شدید هستند. در چنین دنیایی مدیر باید به عنوان یک عامل تغییر عمل کند(رابینز، ۱۳۷۸،ص۴۳۱). امروزه با توجه به شتاب تغییرات فزاینده و پیش بینی نشده ناشی از” جهانی شدن” که تاثیرات بسزایی در حیات سازمان ها داشته است. اشنایدر و کینگ (۱۹۹۱) بیان می کنند که “جهان بد اداره می شود و کشورها از آن بدتر” و این عدم شایستگی در مدیریت و اداره کشورها و جهان، ناشی از ضعف مدیریت است (سیادت و همکاران،۱۳۸۷،ص۲). کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعفهای گوناگون در رده «نظامهای ناکارآمد» قرار دارند و این از مشخصه‌ های مهمی است که وقتی با شرایط دیگری جمع شود و در کنارآنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید، آن می شود؛ بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بی نظمی ها به صور و اشکال گوناگون ظهور می‌کنند: تمرکز زیاد، ابهام در قوانین ودر نتیجه تفسیرهای شخصی در اجرای قوانین ، تبعیض و فساد اداری ، نظام اداری ناکارآمد و غیر پاسخگو، اتــــلاف منابع و بهره برداری گروهی خاص از امکانات عمومی، ضعف در سیستم های نظارتی و در نتیجه عدم استیفای حقـــوق شهروندان … موجب ایجاد بی نظمی و اتلاف منابع و امکانات جامعه و در نتیجه ایجاد نارضایتی عمومی در اجتماع میگردند(فیض ،۹۱).

برای بیشتر سازمانها، سرعت تغییرات، به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست، در شرایط یاد شده اگر سازمان بخواهد به آن تغییرها واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ و منطبق سازد، تغییر بعدی از راه میرسد در این راستا نوآوری و تولید افکار و اندیشه های نو و به کارگیری آن توسط مدیران و کارکنان سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و جایگاه والایی را به خود اختصاص می دهد(شکری و خیرگو، ۱۳۸۸،ص۴۶). تلاش برای سازگای سازمان ها با تغییرات پیچیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و لزوم برخورداری از نظریه ها و سبک های تفکر اثربخش ایجاب می کند که مدیران از مقام کارمند ساده و مسئول اداری و کارپردازی خارج و به بهتر ین عامل نوسازی ، اصلاح و بهبود سازمان و موفقیت کارکنان مبدل شوند(سهرابی ،۹۱).
پایه ی حرکت های بهره وری، در منابع انسانی نهفته است و شاید بتوان ادعا کرد که افزایش بهره وری در کشوری به داشتن انسان هایی ماهر،توانمندو با انگیزه وابسته است معتقدند که بهره وری مشتمل بر اثربخشی و کارایی عملکرد است و افزایش تراز بهره وری در سازمان، نتیجه کارایی مدیریت است راس (۱۹۷۷) بهره وری را تابعی از منبع، مدیریت زیردستان و وظیفه های مدیریتی میداند یکی از گام های اساسی در جهت افزایش بهره وری کارکنان، شناخت سبک های تفکر مدیران سازمان است (ناظم و رحمتی ،۱۳۸۷،صص۵۳و۵۴). استرنبرگ با بهره گرفتن از استعاره حکومت، نشان داد همان طور که در یک جامعه شیوه های متفاوتی از زمامداری وجود دارد، افراد نیز به طرق متفاوتی از توانایی های خود استفاده می کنند. سبک های تفکر به شیوه های ترجیحی افراد در استفاده از توانایی هی آنها اشاره می کند(فرزاد و همکاران،۱۳۸۶،ص۹۱). ارسطو هرگز تفکر را نادیده نگرفت به اعتقاد او، تاثیرات حسی تنها آغازگر دانش هستند. پس از آن ذهن باید بر این تاثرات تعمق کند تا قانونمندی های آن را کشف نماید(خوئینی ،۱۳۸۴،ص۷۴).
شاید مهمترین مساله ای که باید نسبت به آن آگاه و هوشیار بود وجود تفاوت در سبک های تفکر افراد است. بی توجهی به سبک های تفکر در موقعیت های مختلف منجر به این می شود که بهترین و با ارزش ترین استعداد ها و سرمایه های بالقوه، حذف یا نادیده گرفته شود به نظر می رسد یکی از ویژگی های فردی تاثیرگذار در شیوه های مدیریت افراد، سبک تفکر آنهاست(فتح الهی و هومن،۱۳۸۴،ص۹۴). سبک های تفکر که به شیوه های اندیشیدن انسان ها توجه دارد،انسان ها را به شکل های مختلفی تقسیم می کند. هر سبک می تواند در نحوه یادگرفتن، آموزش دادن و علاقه مندی انسان ها به مسائل مختلف تاثیر گذارد و سهم مهمی را در تعیین رفتار انسان ها به خود اختصاص دهد(معنو ی پور، خراسانی و ۱۳۸۴،ص۸۸).
بر پایه داده های تجربی، ۱۳ سبک تفکر درون ۳ نوع سبک می گنجد. سبک های تفکر نوع اول مولد خلاقیت بوده و سطوح بالاتر از پیچیدگی شناختی را طلب می کند و شامل سبک های تفکر قانونی، قضایی، سلسله مراتبی، کلی و آزاد اندیش هستند(دهقان صوفی، ۱۳۹۱،ص۷). بنابراین ما در این پژوهش بدنبال بررسی رابطه بین سبک های تفکر نوع اول و نوآوری سازمانی هستیم.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
ما اکنون در عصری قرار داریم که مهمترین ویژگی آن عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است. موفقیت سازمانی تحت این شرایط، تغییر در فعالیتهای سازمانی و بویژه رهبری و اداره سازمانهای هزاره سوم را ضروری می سازد. امروزه مهمترین دغدغه اکثر سازمانها، تدوین و پیاده سازی استر اتژیهایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی، تضمین نماید.
در سازمانهای پژوهشی حفظ مزیت رقابتی منوط به نوآوری است. بنابراین می توان گفت با توجه به اینکه اکثریت سازمانهای هزاره سوم پژوهش محورند و با شتاب روزافزون تحولات و دگرگونیها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیرقابل پیش بینی بودن این تغییرات, آنچه که سازمانهای عصر حاضر به شدت به آن نیازمندند تا بتوانند در بازارهای پویا و پیچیده امروزی جایگاهی داشته باشند و برای خود کسب مزیت رقابتی نمایند؛ توان تولید محصولات و خدمات جدید و منحصربفرد و قابل رقابت در بازارهای متغیر امروزی است. واین امر میسر نمی گردد مگر با نوآوری و خلاقیت مدیران و نیز تأثیر مدیران بر پرورش خلاقیت کارکنان که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود بکوشند.
پرواضح است استراتژی کسب و کار هر سازمان که جهت دهنده در این زمینه می باشد نقش مهمی در رسیدن سازمان به وضع مطلوب در بین رقبا دارد، و چنانچه بیان شد خلاقیت و نوآوری نیز نقش اثرگذاری بر بهبود وضعیت سازمان و حفظ و بقاء بلندمدت آن و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان دارد. براین اساس, چگونهی نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری و هماهنگ کردن آن با اهداف سازمانی جهت تدوین و به خصوص اجرای استراتژی های موثر در سازمان؛ مساله ای حائز اهمیت خواهد بود(مهدوی زاده و همکاران، ۱۳۸۹،ص۹).
سازمان‌های نوآور، سازمان‌هایی هستند که نسبت به تغییر نیازهای ذی‌نفعان، تغییر مهارت‌های رقبیان، تغییر روحیه‌ی افراد جامعه واکنش نشان داده، در شکل و نحوه‌ی تولیدات خود تجدید نظر می‌کنند و خود را متحول می‌سازند. تغییر در سازمان فرایند تحول و دگرگونی است که در رفتارها، ساختارها، خط مشی‌ها، منظورها یا برون‌دادهای پاره‌ای از واحدهای سازمان رخ می‌دهد(انصاف،۱۳۸۹).
الگو های توسعه جهانی در روند تکامل خود، تغییرات گسترده ای را طی می نمایند، بطوریکه در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و یا به تعبیر بهتر عصر فراصنعتی ویژگی های جدیدی در عرصه زندگی جوامع ظهور یافته اند(مبینی دهکردی و خلیلی سامانی، ۱۳۸۷،ص۵). نوآوری به مفهوم توانمندی ایجاد تغییرات در محصولات, خدمات, فرآیند ها وروش های موجود, به عنوان یک الزام و ضرورت, باید در فرآیند های سازمانی, برنامه ریزی, تجزیه و تحلیل, تولید وارائه کالاها و خدمات… در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد تا بقاء و ادامه حیات این سازمان ها, در جوامع دانش محور تضمین گردد(رشیدی و پور صادق،۱۳۸۷،ص۶۶).
در شرایط پیچیده رقابتی امروز، تلاش سازمانها و به ویژه سازمان های پژوهشی و دانش بنیان در جهت کاهش زمان توسعه محصولات جدید و نوآورانه به منظور کسب مزایای رقابتی بلند مدت، افزایش یافته است چرا که در سازمانهای امروزی کسب مزیت رقابتی بلندمدت منوط به نوآوری در تولید و ارائه محصولات و خدمات می باشد(جونز ,۲۰۰۳,ص۱۲۵۷).