منبع پایان نامه ارشد درمورد استان خراسان جنوبی، خراسان جنوبی، استان خراسان، استان اصفهان

منبع پایان نامه ارشد درمورد استان خراسان جنوبی، خراسان جنوبی، استان خراسان، استان اصفهان

ب موجود در عناب…………………………………………………….. ۳۶ ۱-۲۸ عوامل موثر در اکسیداسیون چربیها و روغنها : ۳۶۱-۲۸-۱ […]

پایان نامه با کلید واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………….، +۲/۵، cm1، پـــــــایه

پایان نامه با کلید واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………….، +۲/۵، cm1، پـــــــایه

) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷شکل ۴-۴۹٫ نمای۳D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm1 مایل در تـــــراز […]

پایان نامه با کلید واژگان (طوقه، نمای۳D، cm)، ۳D

پایان نامه با کلید واژگان (طوقه، نمای۳D، cm)، ۳D

m5/1 قائم در تـــــراز +۵ cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵شکل ۴-۱۱٫ نمای۳D surface گودال آب شســــتگی (طوقه […]